simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Phil-Phlm [AB] . ܘܐܙܕܗ݇ܪ ܒܢܦܫܟ ܘܒܝܘܠܦܢܟ ܆ ܘܚܡܣܢ ܒܗܘܢ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܐܬܗܓܐ ܘܒܗܝܢ ܗܘܝ ܆ ܕܬܬܝܕܥ ܠܟܠ ܐܢܫ ܕܠܩܕܡܝܟ ܐܬܐ
P:Isa [AB] . ܘܐܦܢܝ ܚܙܩܝܐ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܐܣܬܐ . ܘܨܠܝ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܘܐܡܪ . ܐܢܬ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܦܩܕ ܥܠ ܒܝܬܟ : ܡܛܠ ܕܡܐܬ ܐܢܬ : ܘܠܐ ܚܝܐ
JacSer:memLuqJews . 75ܐܢ ܐܬ ܩܒܠ ܐܒܘܗܝ ܡܢܟ ܟܕ ܠܐ ܐܘܚܪ ܆ ܡܬ ܩܒܠ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ ܐܢܬ ܫܘܪܝܐ ܆ ܝ XXXX XX X0 ܡܬ ܩܒܠ ܗܘܐ ܒܚܘܒܐ ܡܢܟ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
IšoMerv:ComOT . [32]ܢܕܘܒܥܠ . ܗܢܘ . ܕܕܢ ܥܡ ܒܥܠܐ . ¹ ܐܢܬ ܕܐܣܬܪܐ ܢܗܘܘܢ ܠܟ ܚܠܦ ܩܝܣܐ̈ ܕܡܘܩܕܬ ܡܕܒܚܐ ܕܥ̇ܒܕ
Sahd:memSolitar . ܐܬܪܢܐ ܡ̇ܢ ܘܠܡܛܟܣܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܐܠܗܐ ܕܐܝܟ ܣܕܪܐ̈ ܐܢܬ ܕܡܛܬ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܒܢܘܗܪܐ ܇ ܕܫܘܬܦܗ̇ ܐܝܬܝܟ ܗܘܝܬ X ܘܐܦ
JnDalya:Epist . ܘܐܢ ܒܗܕܐ ܡܨܥܝܐ ܠܐ ܢ̣ܣܒܬ ܆ ܠܬܪܝܢܐ X ⁵ܒܫܘ̣ܡܠܝܐ ܐܢܬ ܗ ܆ ܐܦ ܠܕ ܩܕܡܝܟ ܝ ⁵ܐܬ ܢ̇ܗܪܘ ܒܢܘܗܪܗܘܢ ܚ̇ܙܐ X X 50
ActsMari . ܘܕܝܘܐ̈ ܛܪܕ ܐܢܬ . ܘܪܢܝܬ ܥܠܝܟ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܘܒܪ ܐܠܗܐ : ܐܢܬ ܫܡܝܥ ܠܝ ܕܓܪܒܐ̈ ܡܕܟܐ ܐܢܬ . ܘܪܘܚܐ̈ ܛܢܦܬܐ̈ ܡܦܩ
Sahd:BookPerf . ܘܗܠܝܢ ܕܝܢ̣ ܐܝܠܝܢ . ܡܠܟܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܫܠܝܛܢܐ̈ ܆ ܐܘ ܐܢܬ ܐܘ ܚܝܘܬܐ̈ . ܐܠܐ ܓܠ̣ܝܐ ܗ̣ܝ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐ̇ܡܪ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܘܟܢܐ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ . ܒܟܘܠ X ܝܘܡ ܡ̇ܪܬܐ ܘܘܐ ܠܝ . ܘܐܢܐ ܐܢܬ ܐܘ ܒܪܐ ܕܝܠܝ ܇ ³ܕܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܒܪܘܝܟX ܐܠܦܟ ܆ ܛܪ ܘܚ̇ܝܐ
FindCross-JudKyr . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘܘ ܒܝܢܬܗܘܢ ܟܣܝܐܝܬ ܐܬܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܢܬ ܝܕܥ̇ ܐܢܬ . ܟܐܡܬ ܓܝܪ ܡܢ ܡܠܝܟ̈ . ܐܦ ܕܐܝܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܦܣ
Chrys:ComJohn1 . ܘܠܐܪܡܠܬܐ ܥܠ̇ܒ ܐܢܬ ܕܬܬܪܣܐ ܠܨ ܚܢܘܬܐ . ܐܬܪܥܐ ܟܡܐ ܐܢܬ ܒܪܝܫܐ . ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܡܝܩܪ ܐܢܬ . ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܟܕ ܠܝܬܡܐ ܡܫܠܚ
SevAnt:LuqJul . ܘܥܡ ܐܐܪ ܡܬܟܬܫ ܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܠܐ ܗܘܢܐ ܛܥܝܬ ܐܢܬ ܠܗ̇ܘ ܚܘܫܒܐ ܕܝܠܟ ܢܣܝܡ ܐܝܟ ܕܠܥܘ ܕܒܗ ܟܕ ܥܡ ܛܠܠܐ ܡܩܪܒ
LiberGrad . ܘܪܚܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܟ ܘܡܢ ܟܠܗ ܚܝܠܟ ܘܡܢ ܟܠܗ ܐܢܬ : ܘܡܕܡ ܕܣܢܐ ܐܢܬ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܟ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܐ ܬܥܒܕ ܠܗܘܢ
BarEbr:CandSanc . ܘܬܘܒ . ܘܗ̇ܝ ܕܥܠ ܟܠ ²⁵ܫ̇ܠܝܛ ܐܢܬ . ܕܥܠ ܟܠ ܬܚܘ̣ܣ ܐ . . ܐܢܬ ܠܗ ²⁴ܥܠ ܟܠ . ܘܬܘܒ . ܟܕ ܓܝܪ ܟܐܢܐ ܐܝܬܝܟ . ܟܠ ܡ ܡܕܒܪ
BarKoni:ScholUrm . ܚܙܝ ܗܟܝܠ ܪܥܝܐ ܐܝܢܐ 0ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܟܝܡܐ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܚܠܒܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܗܠܝܢ ܕܠܟ ܘܠܗ̇ ܡܥܕܪܢ̈ ܢܣܒ
DidascApost . ܡܢ ܕܘܥܬܟ . ܘܡܢ ܥܡܠܐ ܕܐܝܕܝܟ̈ ܐܢܓܝܪ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܐܫܘܝ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܬܬܩܕܫ ܬܝܩܪܝܘܗܝ ⁷⁸ܝ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܡܨܐ
IšoMerv:ComPs . ܬܘܒ ܢܬܬܒܥ ܫܘܐܠܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܚܛܗܘܗܝ̈ ܆ ܘܠܐ ܢܫܬܟܚ ܠܗ ܐܢܬ ܘܕܫܪܟܐ . Xܗܢܘ . ܚܛܝܬܗ 0ܕܐܝܬܝܗ̇X ܡܘܒܕܢܝܬܗ ܘܠܘ
P:Ezek [AB] .   ܨܚ ܝܐ ܘܗܘܐ ܥܠܝ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܠܡܐܡܪ . ܒܪܢܫܐ : ܣܝܡ ܐܢܬ . ܘܐܡܪܬ ܐܘ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܗܢܘܢ ܐܡܪܝܢ ܠܝ ܡܡܬܠ ܡܬܠܐ̈
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܫܘܝܢ̈ ܐܢܝܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ : ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܝܟ ܐܫܬܪܪ ܀ ܠܐ ܐܢܬ ܫܐܠܬܗܘܢ̈ ܀ ܡܢ ܟܠ ܓܒܐ ܬܐܚܘܕ ܒܗ̇ : ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܪܢ ܗܕܡܐ
CaveTreas . ⁶ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܕܛܘܦܢܐ ܕܡܝܐ̈ ܥ̇ܒܕ ܐܠܗܐ . ( 14 ) ܘܥܒ̣ܕ ܐܢܬ . ܢܢܝܝܝܝXܢ ܢܩܘܫܐ X . ܘܐܡ̇ܪܝܢ X ܡܢ̣ܘX ܗܢܐ X Xܕܥ̇ܒܕ