simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܕܝܢ ܣܢܝܬ ܡܪܕܘܬܝ : ܘܫܕܝܬ ܡܠܝ̈ ܠܒܣܬܪܟ . ܐܢ ܚܙܐ ܗܘܝܬ ܐܢܬ ܐܠܗܐ : ܡܐ ܠܟ ܘܠܟܬܒܐ̈ ܕܦܘܩܕܢܝ̈ : ܕܫܩܠܬ ܩܝܡܝ ܒܦܘܡܟ .
P:Cor [AB] ܓܝܪ ܫܦܝܪ ܡܒܪܟ ܐܢܬ ܆ ܐܠܐ ܚܒܪܟ ܠܐ ܡܬܒܢܐ . ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܐܡܝܢ ܁ ܥܠ ܬܘܕܝܬܟ ܕܝܠܟ . ܡܛܠ ܕܡܢܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܐ ܝܕܥ .
BarṢal:LuqArabs ܕܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܪܝܐ ܗ̇ܝ . ܣ̇ܓܕ ܐܢܬ ܘܡܝܩܪ ܐܢܬ X3 ܐܢܬ X--³ܠܘܩ X--³ܗܘ . XXXX --³³ܡܫܙܪX XX . --X²
DidascApost ܕܝܢ ܛܥܢܐ ܕܟܠܢܫ XX ܫܩܝܠ ܐܢܬ . ܘܣ̇ܓܝ ܪܒܐ ܡܘܒܠܐ ܕܛܥܝܢ ܐܢܬ ܡܛܠܬܟ . ܡܛܠ X ܕܒܪ ܥܡܐ ܆ X⁰ܕܢܦܫܗ X¹ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܝ̇ܨܦ XX .
Pall:LausHist ܕܝܢ ܟܕ ܒܡܠܬܐ ܗܘ̣ܝܬ ܢܣ̇ܒ ܘܒܗ̇ ܬܘܒ ܗܘ̣ܝܬ ܡܬܪܚܩ̣ ܐܢܬ ⁵ ܕܦܓܪܐ ܘܡܢ ⁸ܗܢܝܐܘܬܐ ܡܕܡ ܕܪܓܬܐ ܠܕܓܠܘܬܐ ܐܘܠܕܘ .
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܐܘ̇ ܛܥܝܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܪܥܝܢܟ ܆ ܣܬܟܠܘ ܘܚܙܘ ܥܡ ܡܢ̣ܘ ܐܢܬ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܢܚ̣ܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܡܐܝܬ . ܘܫ̣ܪܐ ܒܒܬܘܠܬܐ .
PhiloxMab:Disc ܠܡ ܫܡܫܐ ܒܓܒܥܘܢ ܟܬܪ . ܘܐܢܬ ܣܗܪܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܝܠܘܢ ܆ ܐܢܬ . ܦܫܛ ܠܡ ܝܫܘܥ ܐܝܕܗ ܆ ܘܡܠܠ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ .
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܘܩܝܐ ܗ̇ܘ ܐܚܪܝܐ ܚ̇ܙܩ ܐܢܬ ܇ ܘܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܒܪܘܚܐ XXܡܬܦ̇ܪܣ ܘܡܟ̇ܢܫ ܠܗ̇ ܠܗܘܦܘܬܣܝܣ ܕܝܠܗ .
Basil:SyrHex ܗܟܝܠ ܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܬܫܕܐ ܡܢ ܩܢܘܡܟ 30 ܠܟܘܠܗ̇ ܩܗܠܢܘܬܐ ܐܢܬ ܡܫܕܐ ܫܕܝܐ ܠܗ̇ ܠܡܐܪܬܗ̇ ܡܛܠ ܚܘܒܗ̇ ܕܙܘܘܓܐ ܕܠܘܬܗ̇ .
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܡܪܝ ܐܠܝܨܬ ‏ ‏ܕܬܐܣܐ ܟܐܒܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ ܡܢܐ ܡܬܒܥܝܢ ܐܢܬ ܒܥܪܣܐ ‏ ‏ܗܕܐ ܕܟܐܒܐ̈ ܘܥܒܝܕܐ ܡܝܬܬܐ ܠܝܕܘܥܝܗ̇̈ .
SevAnt:LuqJul ܐܗܦܟܬ X Xܦܝܟܝ̈ ܡܢܝ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܠܒܣܬܪܟܝ ܬܗܦܟܝܢ . ܐܢܬ ܐܘܪܫܠܡ . Xܢܘ ²ܢܕܚܠ ܥܠܝܟܝ . ܡܢܘ ܢܗܦܘܟ ܠܫܠܡܟܝ .
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܣ̇ܓܕ ܐܢܬ ܠܗ ܆ ܐܝܟ XX ܕܠܥ̇ܒܘܕܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ . ܐܢܬ ܗ̇ܢܘܢ ܠܡܫܝܚܐ ܆ ܐܝܟ ܕܠܡܓܕܦܢ̣ܐ ܘܥ̇ܒܪ ܥܠ ܢܡܘܣܐ .
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܥ̣ܒܝܐܝܬ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܐܘ- ܦܐܪܝܫܝܐ ܆ ܠܓ̣ܫܬܐ ܕܐ̣ ܝܕܐ ܐܢܬ ܕܣܓ̇ܝ ܐܫ̣ܬܒܩ ܠܗ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܬܪܝܨܐܝܬ ܪ̈ ܢܬ .
DidascApost ܕܡܫܚܝܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ܚܛܗܐ̈ ܕܟܠܢ ܫܩ̣ܠ ܆ ܗܟܢܐ ܡܬܒܥܐ ܐܢܬ ܝ⁸ ܬܫܒܘܚܬܐ ⁸⁴ܡܝܬܪܬܐ ⁸⁵ܡܢ ܐܠܗܐ . ܡܕܡܝܢܗ ⁸⁶ܓܝܪ 0
ChalcedWrit ܕܢܣ̣ܒ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡܕܡ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܘ ܠܐ . ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐܝܬܘܬܐ ܘܠܒܪܝܬܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܢܫܡܗ . X . 16ܡܘܕܐ
JacSer:Epist ܂ ܐܠܗܐ ܝ ܝܠܕܟ 0ܝ ·ܝ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܘܪܘܚܐ̣ ܂ ܘܒܕܡܐ ܕܒܪܗ̣ ܐܢܬ ܬܬܚܕ ܂ ܦܪܕܝܣܐ ܚ̇ܐܪ ܠܟ̣ ܂ ܒܝܬX 1ܟܘܒܐ̈ ܡܢܐ ܝ- 1ܒܥ̇ܐ
JnDalya:Epist . ܘܐܢ ܒܗܕܐ ܡܨܥܝܐ ܠܐ ܢ̣ܣܒܬ ܆ ܠܬܪܝܢܐ X ⁵ܒܫܘ̣ܡܠܝܐ ܐܢܬ ܗ ܆ ܐܦ ܠܕ ܩܕܡܝܟ ܝ ⁵ܐܬ ܢ̇ܗܪܘ ܒܢܘܗܪܗܘܢ ܚ̇ܙܐ X X 50
PhiloxMab:TenMem ܒܛܥܘܝܬܟ ܠܝܘܠܦܢܐ ܟܠܗ̇ ܕܟܬܒܐ̈ ܫܒ̣ܩܬ ܠܡܫܠܡܢܘܬܐ ܐܢܬ . ܘܒܗ̇ܝ ܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܆ ܗܘܝܘ ܩܘܪܒܢܐ ܘܕܒܚܐ ܀ 80ܐܠܐ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܐܠܗܐܐܚܬ ܐܢܘܢ ܠܓܘܒܐ ܕܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܀ ܘܐܦ : ܐܪܡܝܐ : ܐܢܬ : ܟܕ : ܒܫܡܐ : ܕܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܆ ܡܬܚܫܚ : ܗ̣ܘܐ : ܐܡ̇ܪ :
P:Num [AB] ܩܘܪܚ ܘܟܠܗ̇ ܟܢܘܫܬܟ . ܘܣܝܡܘ ܒܗܘܢ ܢܘܪܐ : ܘܣܝܡܘ ܒܗܘܢ ܐܢܬ ܕܓܒܐ ܠܗ ܢܬܩܪܒ ܠܘܬܗ . ܗܟܢܐ ܥܒܕܘ : ܣܒܘ ܠܟܘܢ ܦܝܪܡܐ̈ :