simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܕܝܢ ܐܣܬܟܠ ܒܗܝܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܀ [X]ܠܘܩܕܡ ܓܝܪ ܗܕܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܐܛܠܘܡ ܆ ܐܝܟ ܦܝܣܟ ܕܠܘܬܝ ܒܟܪܝܬܐ̈ ܠܚܘ̣ܒܟ ܟ̇ܬܒ ܐܢܐ .
Sahd:memSolitar ܕܝܢ ܐܘ ܫܘܥܐ ܩܫܝܐ : ܟܕ ܐܦ ܠܐ ܚܘܡܐ ܕܥܙܝܙ ܡ̣ܛܟ ܆ ܥܓܠ XX ܐܢܬ ܒܦܓܪܐ ܆ ܐܠܐ ܠܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܚ̇ܕܐ ܒܩܕܝܫܘܬܐ .
Sahd:memSolitar ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܘܒ̣ ܒܥܠܡܐ ܬܬܥܪܙܠ . X ܘܒܐܪܥܐ ܚܫܘܟܬܐ ܐܢܬ : ܐܝܟܢܐ ܕܕܠܥܠ ܬ̇ܒܥܐ ܘܕܠܥܠ ܬܬܪܥܐ ܘܠܐ ܕܒܐܪܥܐ .
Sahd:memSolitar ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܥܡ ܡܫܝܚܐ ܚܕ ܦܓܪ ܒܚܕܐ ܪܘܚ ܐܝܬܝܟ ܗܘܝܬ . XX ܐܢܬ ܕܗܐ XܝXXXX . Xܐܝܬܝܟ ܥܡ ܙܢܝܬܐ ܚܕ ܦܓܪ ܒܢܩܦܟ ܕܠܘܬܗ̇ .
Sahd:memSolitar ܪܦ̣ܝܐ ܘܡܐܝܢܐ ܗܘܝ ܠܫܘܢܝܐ . ܣ̇ܓܝ ܓܝܪ ܚܫ̇ܚܐ ܪܦܝܘܬܐ ܐܢܬ ܕܢܪܗܒܟ ܣ̇ܓܝ ܒ̣ܝܫܐ ܒܥܠܠܬܗ̈ ܠܡ̇ܫܢܝܘ ܘܠܡܥܪܩ .
Sahd:memSolitar ܕܝܢ ܚܕܐ ܠܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܒܡܬܦܢܝܢܘܬܟ ܕܠܘܬܗ . ܕܬܘܒ ܐܢܬ ܢܕܠܩ ܒܗܘܢ ܇ ܘܐܚܒܘ ܠܙܢܝܘܬܐ ܘܠܪܓܝܓܬܐ̈ ܘܠܐ ܠܐܠܗܐ .
Sahd:memSolitar ܕܝܢ ܪܘܚ ܬܪܥܝܬܟ ܒܗܝܢ ܘܐܬܒܝܢ ܒܥܡܝܩܘܬ ܪܐܙܢܝܘܬܗܝܢ . ܐܢܬ ܆ ܒܣܘܓܐܐ ܕܟܪܝܬܐ̈ ܪܡܙܢܐܝܬ ܣܐܡܐܢܐ ܠܣܘܟܠܟ .
Sahd:memSolitar ²⁵ܕܝܢ ܐܝܟ ܚܟܡܬܟ ܒܗܠܝܢ ܐܬܒܝܢ . [13]ܐܠܗܐ ܕܚܘ̣ܒܐ ܐܢܬ ܆ ܘܠܡܠܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡ̇ܣܠܝ ܆ ܘܡܢ ܬܐܪܬܐ ܣܓܝܐܝܬ ܡܬܟܣܣ .
Sahd:memSolitar ܕܝܢ ܐܢ ܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܗܘܝܬ ܆ ܐܡܝܬ ܠܗܕܡܝܟ̈ ܕܒܐܪܥܐ ܀ Xܝ ܐܢܬ ܠܚܫܝܗX ܆ ܥܩܬܐ ܘܪܘܓܙܐ̣ ܚܫܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ .
Sahd:memSolitar ܕܝܢ ܚܠܦ ܗܕܐ̣ ܒܥ̣ܒܕܘܬܐ ܕܚܫܐ̈ ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܟ̣ܕܢܬ ܢܦܫܟ . ܐܢܬ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܕܠܐ ܫܠܘܐ ܡܢ ²⁵ܟܠܢܫ ܬ̇ܣܩ .
Sahd:memSolitar ܕܝܢ ܒܡܫܝܚܐ ܐܣ̣ܟܠܬ ܕܠܗܝܟܠܗ ܚܒ̣ܠܬ ܘܛܘ̣ܫܬ . ܐܢܬ ܡ̇ܢ̣ ܒܐܒܘܗܝ ܐܣܟܠ ܗܘܐ ܕܠܡܫܟܒܗ ܣ̣ܠܩ ܘܛ̇ܘܫ ܬܫܘܝܬܗ .
Sahd:memSolitar ܐܚܝ ܪܐܙܢܝܐܝܬ ܚܝܠܐ̈ ¹¹ܕܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܇ ܐܢܬ ܘܢܥܒܕܝܘܗܝ ܒܪ ܕܡܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܕܫܘܒܚܗ . [23]ܝ̇ܕܥ
Sahd:memSolitar ܐܝܟܢܐ ܕܩܝܡ ܕܝܢ̣ܗܝܢ ܐ̇ܡܪ : ܥܠ ܕܛܠܡܝ̈ ܗܝܡܢܘܬܗܝܢ ܐܢܬ ܩܝܡ ܗ̣ܘܕܛܠܡܝ̈ ܗܝܡܢܘܬܗܝܢ ܩܕܡܝܬܐ . Xܝ [51]ܚ̇ܙܐ
Sahd:memSolitar ܢ̇ܩܦ . ܘܚܙܝ ܟܡܐ ܩܫ̣ܝܐ ܗܕܐ ܕܐܢܫ ܒܐܠܗܐ ܢ̇ܟܕܒ ܆ ܘܡܢܗ ܐܢܬ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܗܕܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܒܣܪܢܝܬܐ ܓܝܪ X
Sahd:memSolitar ܚܝܠܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܇ ܕܡܫܟܚ ܕܚܛܗܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܢܫܒܘܩ . ܚܘܐ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܚܛܝܬܐ ܕܒܒܝܬܗ ܕܦܪܝܫܐ ܠܘܬܗ ܩ̣ܪܒܬ ܆ ܘܡܢܗ̇ ܝܠܦ XX
Sahd:memSolitar ܡܢܗܘܢ ܥܩܬܐ ܘܡܠܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ²ܦܨܝܚܘܬܐ XX ܒܫܟܚܬܐ ܐܢܬ ܒܫܘܚܪܟ ܘܒܬܘܗܝܟ ܕܠܘܬ ܚܛܝܬܐ . ܠܡܢܐ ܠܐ ܡܥܒܪ X ܫ XX·X
Sahd:memSolitar . ܒܙܒܢ ܐܬܦܢ ܘܫܪܪ ܐܚܝܟ̈ . ܘܦܘܠܘܣ ܬܘܒ X ܟܕ X ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܐܢܬ . ܘܐܢܐ ܒܥܝܬ̣ ܥܠܝܟ ܕܠܐ ܬܚܣܪ ܗܝܡܢܘܬܟ . ܫXX XX·¹ܘܐܦ
Sahd:memSolitar ܇ ܘܡ̇ܒܛܠ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܇ ܟܕ ܥܘܡܪܐ ܐܢܬ ܡܕܡ̣ ܐܠܐ ܐܢ ܣܪܝܩܘܬܐ . ܘܠܡܢܐ ܠܡ ܥܡ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܥ̇ܡܪ Xܢ
Sahd:memSolitar ܗܦ̣ܟܬ ܟ̣ܕܢܬ ܢܦܫܟ ܒܥ̣ܒܕܘܬܟ ³0ܕܘܝܬܐ . [7]ܠܡܢܐ ܐܢܬ ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܒܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ : ܘܥ̣ܒܕܟ ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܆
Sahd:memSolitar ܥܠ ܢܦܫܟ ܕܫܘܬܦܐ ܐܢܬ ܕܡܫܝܚܐ ܘܬܠܡܝܕܐ ܕܝܠܗ ܇ ܘܒܪܐ ܐܢܬ ܕܒܗܘܢ ܬܬܪܒܐ ܟܠܝܘܡ ܒܝܘܡ . [41]ܘܐܝܟܢܐ ܡܟܝܠ ܐ̇ܡܪ