simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit Xܢ ܠܗܘܢ̇ ܒܩܘܕܫܐ ܡܬܓܡܪܝܢ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܬܦܪܫ ܂ ܘܡܝܐ ܐܢܬ ܚܕܬܐ ܘܡܕܒܚܐ ܚܕܬܐ ܘܠܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ ܂ ܠܗܠܝܢ ܟܕ ܡܫܡܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ X0ܘ ܦܢ ܡܬܟܝܢܐ Xܘ̣ܬ ܗܕܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܩܘܡܐ ܂ ܐܢܬ ܘܢܦܫܐ ܂ ܐܘ ܕܠܡܐ ܠܩܕܡܝܐ̈ ܡܡܝܬܬ ܃ ܐܚܪܢܐ̈ 5ܕܝܢ ܡܩܝܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ Xܘܪܒܢܐ ܕܐܝܕܝ̈ ܐܝܟ ܩܘܪܒܢܗ ܕܪܡܫܐ ܂ ܠܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܐܢܬ ܦܓܪܐ ܠܢܦܫܐ ܂ ܐܡ̇ܪܢܐ ܕܝܢ ܡܪܝܩܪܝܬܟ ܂ ܗ̇ܝ ܕܣܓܝ ܡܩܠܣ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ Xܝ ܘܬܘܒ ܟܢܫܢ̈ ܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܃ ܡ̣ܢ ܟܕ ܣܠܩܘ ܡ̣ܢ ܒܒܠ ܥܡܐ ܐܢܬ ܕܥܠܘ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܂ ܒܗ ܒܗܢܐ ܝܫܐ ܘܡܢܝܢܐ X ܡܫܟܚ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܘ ܐܝܢܐ ܕܥܠ ܩܢܘܢܐ̈ ܕܝܫܘܥܝܗܒ ܥܒ̇ܪ ܂ ܡܣܬܟܠ ܐܢܬ ܝܝ ܐܢܬ ܂ ܡܕܝܢ ܟܠܡܐ ܕܠܐ ܐܬܦܩܕܢ ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܥܒܕ ܂ ܐܠܐ ܐܡ̣ܪ ܠܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܘܕܝ ܕܩܠܐ ܐܝܬܝ ܕܩ̇ܪܐ ܚܕܬܐ ܂ ܘܠܘ ܡܛܠ ܚܘܠܦ ܢܡܘܣܐ ܐܢܬ ܠܡܟܪܙܘ ܗܕܐ ܕܝܬܩܐ ܂ ܐܟܡܐ ܕܟܕ ܫܐܠܘܗܝ ܦܪܝܫܐ̈ ܕܡ̇ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܟܠܗܘܢ ܣܩܘܒܠܝܝܢ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܒܣܕܪܘܗܝ̈ ܆ ܠܐ ܐܢܬ ܠܚܒܪܗ ܒܗܕܐ ܂ ܘܠܐ ܕܐܡ̇ܪ ܠܗ ܕܠܐ ܗܘ̣ܐ ܬܪܝܨܐܝܬ ܐܡ̇ܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܡܬܝ ܕܫ̇ܠܚ ܐܢܬ ܠܡܝܘܬܘܬܐ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܐܝܟ ܡܛܠ ܕܝܢ ܐܢܬ ܒܬܪܝ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܒܣܪܐ ܥܕܟܝܠ ܠܒܝܫ ܐܢܬ ܂ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܐܬ̇ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܪܡܐ ܥܠܝܗܘܢ ܝ ܆ ܬܪܥܣܪ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܂ ܕܟܢܫܢ̈ ܬܠܬܡܐܐ ܐܢܬ ܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܕܬܦܘܩ ܐܢܝܢ ܒܣܘܪܓܕܐ ܕܐܪܒܥܣܪܐ ܗܟܢܐ ܢܦ̇ܩ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܫܬܡܠܝ ܡܢܝܢܐ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܟܒܝܫܐ̈ ܂ ܣܘܪܓܕܐ ܕܣܗܪܐ ܃ ܐܢܬ ܡܬܟܢܫܢ̈ ܂ ܘܟܕ ܝ ܫܒܥܐ ܐܚܪܢܐ̈ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܪܒܥ ܡܢܘܢ̈ ܡܪܡܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܐܝܕܝܐ̈ ܒܪܢܫܐ X ܐܢܬ ܡܚܝܕܐ ܒܐ ܕܐ ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܟܠܗ ܦܓܪܐ ܝܢ ܠܡܢܘܬܐ̈ ܡ̣ܦܠܓ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܐܬ̇ܐ ܐܢܬ ܂ ܐܡܬܝ ܕܫ̇ܠܚ ܐܢܬ ܠܡܝܘܬܘܬܐ ܂ ܐܢܬ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܗܫܐ ܕܬܐܬܐ ܒܬܪܝ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܒܣܪܐ ܥܕܟܝܠ ܠܒܝܫ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܪܦܐ ܫܪܝܪܐ ܡܝܬܪ ܗܘ̣ ܡ̣ܢ ܗܘ̇ ܕܡܡܠܐ ܐܢܬ ܂ ܐܘ ܗ̇ܘ ܕܡܡܠܐ ܕܘܟܬܗ ܕܣܪܦܐ ܂ ܘܝܕܥ̇ܢܐ ܬܘܒ ܕܐܡ̇ܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܕܡܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܘܐܢܐ XX ܙܩܝܦܘܬ ܐ ܪܙܙܬ ܘܐܢܬ ܐܢܬ ܐܣܓܐ ܐܫܠܡ ܠܗ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܢܬ ܐܬܗܝܡܢܬ ܥܠܝܗܝܢ ܂ ܪܙܙ ܐܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܗܘܦܕܝܩܢܐ̈ ܝܢ ܥܕܡܐ ܠܩܢܕ̇ܝܠܐ̈ ܂ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܕܝܢ ܠܘܬܗ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܠܚܕܐ ܥܕܬ ܐ ܂ ܠܡܢܐ ܩܪܘܝܐ̈ ܥܠ ܩܣܛܪܘܡܐ ܫܒ̇ܩ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܐܝܟ ܐܢܫ ܕܡܬܪܓܪܓ ܠܡܚܙܐ ܨܠܡܗ ܕܡܠܟܐ ܆ ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܐܢܬ ܂ ܘܐܦܢ ܠܐ ܡܬܥܒܕܝܢ ܂ ܘܡܢܗܘܢ ܝ̇ܠܦ ܐܢܬ ܟܠܗܝܢ ܕܒ̇ܥܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܐܝܟܐ ܐܝܬ ܕܘܟܬܐ ܠܗܠܝܢ ܬܓܡܐ̈ ܕܩܫܝܫܐ̈ ܘܚܒܪܝܗܘܢ̈ ܐܢܬ ܥܕܡܐ ܠܩܢܕ̇ܝܠܐ̈ ܂ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܕܝܢ ܠܘܬܗ ܕܬܪܘܢܘܣ ܡ̣̇ܥܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܡܥܬܕ ܡܟܝܠ ܡܘܬܘ ܒܐܪܙܐ ܃ ܕܡܫܟܚܝܬܘܢ ܐܝܟ ܡܫܝܚܐ ܐܢܬ ܆ ܚܕܬܝܢ ܒܡܣܩܟ ܕܠܫܡܝܐ ܃ ܒܓܠܝܢܗ ܕܪܘܚܟ ܕܥܠܝܢ ܡܕܢܚ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܕ ܠܐ ܡܕܒܚܐ ܕܡܬܩܕܫ ܐܡܪܝܢܢ ܕܩܕܝܫ ܡ̣ܢ ܩXܡܝܐ ܂ ܘܠܐ ܐܢܬ Xܩܒܠ ܟܪܝܛܘܢܝܐ XܟܗܢܘXܐ ܂ ܒܫܘܪܝܐ ܘܒܩܘܕܫܐ X ܡܫܡܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܕ ܦܣ̣ܩ ܕܝܢܐ ܒܝܢܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܢܝܬܐ̈ ܘܬܡܗܘ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܢܬ ܫܠܝܡܘܢ ܝܝ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܕܢܫܟܚ ܢܪܥܝܘܗܝ ܠܥܡܐ ܂ ܐܠܗܝ ܐܠܗܝ