simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc . ܐܙܕܗܪ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܬܘܠܡܕܟ ܠܐܘܡܢܘܬܐ ܕܬܐܓܘܪܬܐ . ܐܢܬ ܕܡܫܝܚܐ . ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܢܕܥܟ ܡܢ ܟܣܝܬܟ̈ ܕܬܠܡܝܕܗ
PhiloxMab:Disc . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܠܐ ܟܪܝܗܐ ܇ ܗܝ ܕܒܠܥܕܝܟ ܐܦܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܢ ܐܢܬ ܩܪܒܐ ܥܡ ܩܢܘܡܟ . ܟܪܝܗܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܪܓܬܐ ܗܕܐ ܐܢ ܐܢܬ ܨܒܐ
PhiloxMab:Disc . ܐܢ ܕܝܢ ܬܛܪ ܦܘܩܕܢܐ ܆ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܐܢܬ . ܐܡܪ ܠܗ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܕܠܐ ܬܐܟܘܠ . ܘܐܢ ܐܟܠ ܐܢܬ ܡܐܬ
PhiloxMab:Disc . ܐܢ ܕܝܢ ܬܒܨܘܪ ܡܐܟܘܠܬܐ ܘܫܩܝܐ ܡܢ ܦܓܪܐ ܆ ܡܫܬܗܝܐ ܡܢܗ ܐܢܬ ܆ ܢܘܪܐ ܥܠ ܢܘܪܐ ܡܘܣܦ ܐܢܬ ܆ ܘܓܘܙܠܬܐ ܥܠ ܓܘܙܠܬܐ ܣܐܡ
PhiloxMab:Disc . ܐܦ ܙܕܩ ܠܟ ܓܝܪ ܕܬܦܪܘܫ ܐܢܝܢ̈ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܆ ܕܬܗܘܐ ܦܫܝܩܐ ܐܢܬ ܡܬܡܚܠܢ ܆ ܐܡܬܝ ܕܠܚܕܐ ܚܕܐ ܒܚܘܡܣܢܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܙܟܐ
PhiloxMab:Disc . ܒܛܝܢܐ ܘܠܒܢܐ̈ ܘܒܬܥܫܐ ܘܥܡܠܐ̈ ܩܫܝܐ̈ ܆ ܡܨܪܝܢ ܐܢܬ ܆ ܕܡܘܬܐ ܗܝ ܬܘܒ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܒܬܪ ܡܦܩܬܟ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܡܩܒܠ
PhiloxMab:Disc . ܓܘܚܟܐ ܗܘ ܓܝܪ ܠܪܘܚܢܐ ܕܡܢ ܦܓܪܐ ܢܬܚܣܢ . ܘܒܗܬܬܐ ܗܝ ܐܢܬ ܕܩܝܡܝܢ ܒܩܪܒܐ . ‏ ‏ܪܘܚܢܐ ܐܢܬ . ܘܥܡ ܪܓܬܐ ܕܦܓܪܐ ܡܩܪܒ
PhiloxMab:Disc . ܕܒܠܚܘܕ ܪܚܡܬ ܟܪܣܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ‏ ‏ܘܐܠܘ ܗܝ ܐܙܕܟܝܬ ܆ ܟܘܠ ܐܢܬ ܕܡܠܐ ܥܠܡܐ ܆ ܐܬܦܢܝ ܘܒܥܝ ܥܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܆ ܘܡܫܟܚ
PhiloxMab:Disc . ܗܘ ܕܗܟܢܐ ܨܒܐ ܕܢܬܩܝܡܘܢ ܒܓܘ ܥܠܡܐ ܚܝܝܟ̈ ܦܓܪܢܐ̈ . ܐܢܬ . ܘܐܢ ܕܬܚܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܨܒܐ ܐܢܬ . ܠܨܒܝܢܗ ܕܥܒܘܕܐ ܥܨܐ
PhiloxMab:Disc . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܣܘܢܩܢܐ̈ ܐܢܝܢ ܆ ܘܡܢ ܣܘܢܩܢܐ̈ ܠܐ ܘܠܐ ܠܟ ܐܢܬ . ܘܡܠܟܐ ܠܟ ܆ ܕܐܟܘܠ ܘܠܐ ܥܕܝܠ ܐܢܬ ܘܐܫܬܝ ܘܠܐ ܡܬܪܫܐ
PhiloxMab:Disc . ܘܐܢ ܫܓܝܫ ܐܢܬ ܒܥܕܢܐ ܕܡܩܪܒ ܐܢܬ ܆ ܕܥ ܕܗܕܐ ܠܚܡܐ ܠܟ . ܐܢܬ . ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܡܘܬܐ̈ ܣܒ ܠܟ ܆ ܠܩܪܒܐ ܗܢܐ ܪܘܚܢܐ ܕܒܗ ܩܐܡ
PhiloxMab:Disc . ܘܒܫܠܡܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܫܐܠ ܐܢܬ . ܘܗܘܐ ܐܢܬ ܥܡ ܟܠ ܟܠ . ܟܕ ܐܢܬ ܕܠܐ ܚܫܐ ܦܓܥ ܒܟܘܠ ܘܚܐܪ ܒܟܠ . ܘܕܠܐ ܩܢܛܐ ܠܟܘܠ ܒܝ ܥܐܠ
PhiloxMab:Disc . ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܦܝܣܐ̈ ܟܐܡܬ ܡܩܪܒܐ ܠܟ . ܕܣܘܢܩܢܐ ܡܢ ܐܢܬ ܡܚܘܝܐ ܠܟ ܆ ܕܠܘ ܣܓܝ ܪܒ ܪܫܝܢܟ ܇ ܐܢܗܘ ܕܡܢ ܟܦܢܐ ܡܬܥܨܐ
PhiloxMab:Disc . ܘܕܬܐܬܐ ܠܕܡܘܬܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܚܦܝܛ ܐܢܬ . ܠܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܡܛܘܠ ܕܐܝܟ ܕܡܫܬܘܕܐ ܐܢܬ ܆ ܒܬܪ ܫܦܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܪܗܛ
PhiloxMab:Disc . ܘܗܘ ܡܕܡ ܕܣܝܡ ܥܠܝܟ ܡܫܡܠܐ ܐܢܬ . ‏ ‏ܚܙܝ ܓܝܪ ܥܕܡܐ ܐܢܬ ܒܬܘܠܡܕܐ ܕܬܣܥܘܪ ܐܝܠܝܢ ܕܫܠܡܢ̈ ܠܗ . ܒܗܕܐ ܚܘܒܬܐ ܦܪܥ
PhiloxMab:Disc . ܘܗܘܐ ܐܢܬ ܥܡ ܟܠ ܟܠ . ܟܕ ܐܝܬܝܟ ܚܕ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦ ܆ ܡܛܠ ܐܢܬ ܒܟܠ . ܘܕܠܐ ܩܢܛܐ ܠܟܘܠ ܒܝ ܥܐܠ ܐܢܬ . ܘܒܫܠܡܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܫܐܠ
PhiloxMab:Disc . ܘܠܐ ܬܒܕܐ ܕܡܘܬܐ̈ ܡܢ ܠܒܟ ܇ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܘܢܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܐܢܬ ܬܣܒ ܥܠܝܟ ܬܪܥܝܬܐ ܕܦܓܪܐ ܇ ܡܐ ܕܥܠ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܠܐ ܦܓܪ ܫܡܥ
PhiloxMab:Disc . ܘܠܫܘܘܕܝܟ ܡܡܠܐ ܐܢܬ ܡܢ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬܟ ܀ ‏ ‏ܐܥܝܪ ܐܢܬ ܗܕܐ ܓܒܘ ܠܗܘܢ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܢ ܬܥܒܕ ܐܟܘܬܗܘܢ ܆ ܚܘܒܬܐ ܦܪܥ
PhiloxMab:Disc . ܘܡܐ ܕܐܪܓܫܬ ܒܥܒܕܘܬܟ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܆ ܕܥ ܠܟ ܕܢܡܘܣܐ ܡܬܒܥܐ ܐܢܬ ܒܗ . ܘܬܘܒ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܕܪܐܓ ܐܢܬ ܆ ܕܥ ܠܟ ܕܥܕܟܝܠ ܥܒܕܐ
PhiloxMab:Disc . ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܕܐܬܝܠܕܬ ܡܢ ܬܡܢ ܡܬܪܒܐ ܐܢܬ . ܘܢܡܘܣܐ̈ ܕܚܝܒ ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܪܓܝܢ ܗܘܘ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܬܥܒܕ ܆ ܕܝܠܟ ܥܒܕ