simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ApocBar [AB] . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܛܥܝܬ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܐܢܬ ܆ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܘܥܠ ܡܢܐ ܡܣܬܪܗܒ ܐܢܬ ܥܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܦܣ
P:ApocBar [AB] . ܗܕܐ ܕܝܢ ܓܕܫܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ . ܗܫܐ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܘܡܢܝܢܐ ܕܢܗܪܘܬܐ̈ . ܕܬܚܙܐ ܡܢܐ ܫܒܩ ܐܢܬ . ܘܠܐܝܟܐ ܐܙܠ
P:ApocBar [AB] . ܗܘ ܕܡܕܡ ܠܐ ܥܛܠ ܠܗ . ܐܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܦܫܝܩܐܝܬ ܒܪܡܙܐ ܥܒܕ ܐܢܬ ܕܙܒܢܐ̈ . ܘܣܘܦܗܘܢ ܕܥܕܢܐ̈ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܝܕܥ
P:ApocBar [AB] . ܗܘ ܕܐܙܠ ܒܐܘܪܚܐ ܠܐ ܡܫܠܡ ܠܗ̇ . ܐܘ ܗܘ ܕܦܪܫ ܒܝܡܐ ܆ ܐܠܐ ܐܢܬ ܡܢ ܡܪܘܡܐ̈ ܐܫܬܡܥ ܘܐܡܪ ܠܝ . ܒܪܘܟ ܒܪܘܟ . ܠܡܢܐ ܡܬܬܙܝܥ
P:ApocBar [AB] . ܗܘ ܕܥܘܡܩܐ̈ ܐܝܟ ܪܘܡܐ̈ ܐܬܝܢ ܠܘܬܟ . ܘܪܝܫܝ̈ ܥܠܡܐ̈ ܐܢܬ . ܗܘ ܕܡܕܡ ܠܐ ܥܛܠ ܠܗ . ܐܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܦܫܝܩܐܝܬ ܒܪܡܙܐ ܥܒܕ
P:ApocBar [AB] . ܘܐܢ ܒܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܚܛܘ . ܘܐܚܪܢܐ̈ ܠܐ ܗܘܐ ܩܠܝܠ ܐܙܕܕܩܘ ܐܢܬ ܚܝܐ . ܕܠܐ ܡܐܬ ܘܠܐ ܡܬܥܩܒ . ܘܡܢܝܢܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܝܕܥ
P:ApocBar [AB] . ܡܦܢܝܘ ܓܝܪ ܡܦܢܝܐ ܐܪܥܐ ܗܝܕܝܢ ܠܡܝܬܐ̈ ܕܡܩܒܠܐ . ܗܫܐ ܐܢܬ ܠܝ ܆ ܫܡܥ ܒܪܘܟ ܡܠܬܐ ܗܕܐ . ܘܟܬܘܒ ܒܥܘܗܕܢܗ ܕܠܒܟ ܟܠ ܕܝܠܦ
P:ApocBar [AB] . ܦܩܕ ܐܢܬ ܠܡܢܝܢܐ ܕܥܒܪ ܘܡܬܢܛܪ . ܘܡܥܬܕ ܐܢܬ ܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܐܢܬ . ܒܕܩ ܐܢܬ ܣܘܦܗܘܢ ܕܪܘܡܐ̈ . ܘܥܡܝܩܬܐ̈ ܕܚܫܘܟܐ ܒܨܐ
P:ApocBar [AB] . ܦܩܕ ܐܢܬ ܒܪܡܙܐ̈ ܕܕܚܠܬܐ ܘܕܙܥܝܦܘܬܐ ܠܫܠܗܒܝܬܐ̈ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܥܗܝܕ ܐܢܬ ܪܝܫܝܬܐ ܕܥܒܕܬ ܘܐܒܕܢܐ ܕܥܬܝܕ ܠܐ ܛܥܐ
P:ApocBar [AB] . ܐܝܟ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ ܠܟ . ܘܐܬܐ ܙܒܢܐ ܕܐܡܪܬ ܠܟ . ܘܢܩܘܡ ܗܘ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܩܒܠ ܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܝ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܬܢܣܒܘ ܡܬܢܣܒ
P:ApocBar [AB] . ܕܢܐܠܦܘܢ ܕܠܐ ܢܡܘܬܘܢ ܒܙܒܢܐ ܐܚܪܝܐ . ܐܠܐ ܢܐܠܦܘܢ ܐܢܬ . ܗܫܐ ܗܟܝܠ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܙܠ ܘܐܠܦܝܗܝ ܠܥܡܐ ܟܡܐ ܕܡܫܟܚ
P:ApocBar [AB] . ܘܠܐܝܟܐ ܐܙܠ ܐܢܬ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܓܕܫܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ ܐܢܬ ܆ ܘܥܘܡܩܘܗܝ̈ ܕܝܡܐ ܘܡܢܝܢܐ ܕܢܗܪܘܬܐ̈ . ܕܬܚܙܐ ܡܢܐ ܫܒܩ
P:ApocBar [AB] . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܚܛܝܢ ܥܛܐ ܐܢܬ ܡܢ ܕܝܠܟ ܀ </chapter><chapter> ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܠܡܬ ܐܢܬ ܐܝܟ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ . ܠܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܒܕܝܠܟ ܐܢܘܢ ܐܢܬ ܡܕܒܪ
P:ApocBar [AB] . ܘܥܠ ܡܢܐ ܡܣܬܪܗܒ ܐܢܬ ܥܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܦܣ ܐܢܬ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܘܐܡܪ ܠܝ . ܘܥܠ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܬܬܙܝܥ ܐܢܬ ܥܠ ܆ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝܕܥ
P:ApocBar [AB] . ܚܘܪ ܒܒܥܘܬܝ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܝܟ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܣܝܒܪ ܐܢܬ . ܘܫܘܠܡܗܘܢ ܕܙܒܢܐ̈ ܥܕ ܠܐ ܢܐܬܘܢ . ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܝܕܥ
P:ApocBar [AB] . ܚܢܢ ܓܝܪ ܗܐ ܐܫܟܚܢ ܪܒܝ̈ ܒܬܐ̈ ܕܓܠܐ̈ . ܘܐܢܬܝܢ ܐܢܬ ܠܪܘܡܗܘܢ ܕܫܡܝܐ . ܘܗܒܘ ܐܢܘܢ ܠܡܪܝܐ . ܘܐܡܪܘ . ܛܪ ܒܝܬܟ
P:ApocBar [AB] ܐܓܢ ܥܠܝܢ ܒܪܚܡܝܟ̈ . ܘܒܚܢܢܟ ܣܝܥܝܢ . ܚܘܪ ܒܙܥܘܪܐ̈ ܐܢܬ ܗܘ ܗܟܝܠ ܚܝܠܢ ܕܢܛܥܢ ܪܘܓܙܟ . ܐܘ ܡܢܐ ܚܢܢ ܕܢܣܝܒܪ ܕܝܢܟ .
P:ApocBar [AB] ܐܘܚܕܢܗܘܢ ܕܥܠܡܐ̈ ܘܠܐ ܥܨܝܢ ܠܟ . ܡܦܪܢܣ ܐܢܬ ܕܘܒܪܗܘܢ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܩܪܐ ܐܢܬ ܡܐܬܝܬܗܘܢ ܕܙܒܢܐ̈ ܘܩܝܡܝܢ ܩܕܡܝܟ . ܡܥܒܪ
P:ApocBar [AB] ܐܟܘܬܗ . ܐܠܐ ܐܡܠܠ ܩܕܡܝܟ ܗܫܐ . ܘܐܡܪ ܐܝܟ ܕܡܬܚܫܒ ܠܒܝ . ܐܢܬ . ܗܢܘ ܓܝܪ ܥܕܡܐ ܕܓܒܝܬ . ܘܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܥܡܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚ
P:ApocBar [AB] ܐܪܙܐ ܒܬܪ ܥܒܐ . ܕܐܙܠ ܩܕܡܝܟ . ܘܗܘܝ ܥܡܗ ܚܠܐ . ܘܥܦܪܟܘܢ ܐܢܬ ܕܢܬܥܩܪ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܣܪܗܒ ܙܒܢܟ ܘܡܛܝ ܥܕܢܟ . ܙܠ ܗܟܝܠ ܐܦ