simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad . ܐܠܐ ܐܪܬܝܗܝ ܡܟܝܟܐܝܬ ܘܢܝܚܐܝܬ ܘܒܣܝܡܐܝܬ . ܡܢ ܓܝܪ ܐܢܬ ܒܡܪܬܝܢܘܬܐ ܗܝ ܕܒܝܢܟ ܘܠܗ ܬܩܫܐ ܥܠ ܐܢܫ : ܕܠܐ ܣܓܝ ܡܣܬܓܦ
LiberGrad . ܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܕܐܝܠܝܢ ܕܗܟܢ ܡܡܠܠܝܢ ܡܝܬܝܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܐܢܬ ܐܢܫ ܡܢ ܥܠܡܐ؟ ܘܐܢ ܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܕܐܟܠ ܐܢܬ ܘܫܬܐ ܐܢܬ ܘܡܡܠܠ
LiberGrad . ܐܢ ܕܝܢ ܩܪܐ ܐܢܬ ܠܐܢܫ ܐܚܝ ܘܚܬܝ : ܐܝܟ ܕܒܐܚܐ ܘܒܚܬܐ ܚܘܪ ܐܢܬ ܢܡܘܣܐ ܩܕܡܝܐ ܘܐܚܪܝܐ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܡ ܡܪܗܘܢ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܗܘܐ
LiberGrad . ܕܘܩܐ ܠܡ ܥܒܕܬܟ ܕܬܚܙܐ ܕܝܢܐ ܕܥܬܝܕ : ܘܬܙܗܪ ܠܚܛܝܐ̈ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܐܦ ܐܢܬ : ܕܐܝܬ ܠܟ ܡܠܬܐ ܥܡ ܟܠܢܫ : ܡܠܠ : ܘܠܐ ܚܛܐ
LiberGrad . ܕܡܬܟܪܗܐ ܠܗ ܢܦܫܟ : ܟܘܪܗܢܐ ܕܗܘܐ ܩܝܡ ܠܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ ܐܢܬ . ܘܢܗܘܐ ܕܡܬܚܠܡ ܦܓܪܟ ܡܢ ܠܘܬ ܕܓܠܐ̈ ܗܠܝܢ : ܠܐ ܝܕܥ
LiberGrad . ܗܐ ܓܝܪ ܡܘܕܥܐ ܡܠܬܗ ܕܙܟܝ ܕܠܐ ܗܘܐ ܕܢܣܬܪܩ ܐܪܬܝܗ ܡܪܢ : ܐܢܬ ܘܡܢ ܒܝܬܟ ܘܡܢ ܒܢܝܟ̈ ܘܡܣܬܪܩ ܐܢܬ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ : ܠܐ ܚܐܐ
LiberGrad . ܗܟܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܠܝܕܝܢ ܡܢ ܪܘܚܐ . ܘܐܝܟܢ ܕܪܘܚܐ ܩܠܗ ܐܢܬ ܕܕܡܐ ܠܗܘ ܩܕܡܝܐ : ܕܪܘܚܐ ܐܬܪ ܕܨܒܝܐ ܢܫܒܐ ܘܩܠܗ ܫܡܥ
LiberGrad . ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܦ ܐܢܬ : ܕܐܝܬ ܠܟ ܡܠܬܐ ܥܡ ܟܠܢܫ : ܡܠܠ : ܘܠܐ ܐܢܬ ܡܪܢ : ܕܙܠ ܡܠܠ ܥܡܗ : ܡܛܠ ܕܡܐܢܐ ܗܘ ܠܝ ܓܒܝܐ : ܘܐܢܬ ܠܐ ܝܕܥ
LiberGrad . ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܕܥܠ ܡܢܐ ܥܒܕ ܕܟܪܐ ܘܢܩܒܬܐ؟ ܙܠ ܪܫܝܘܗܝ ܕܥܠ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܥܠ ܐܕܡ ܘܢܛܪ ܐܢܬ ܟܐܢܘܬܐ ܘܚܝܐ ܐܢܬ ܟܕ ܒܫܘܬܦܘܬܐ
LiberGrad . ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܬܐܡܪ ܕܟܠܐ ܠܝ : ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܡܪܢ ܕܬܘ ܒܬܪܝ ܟܕ ܐܢܬ ܒܝܘܠܦܢܐ ܘܒܫܘܐܠܐ̈ ܕܡܠܬܐ . ܟܡܐ ܕܡܟܝܟ ܐܢܬ ܗܟܢ ܝܪܒ
LiberGrad . ܘܪܚܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܟ ܘܡܢ ܟܠܗ ܚܝܠܟ ܘܡܢ ܟܠܗ ܐܢܬ : ܘܡܕܡ ܕܣܢܐ ܐܢܬ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܟ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܐ ܬܥܒܕ ܠܗܘܢ
LiberGrad . ܡܪܝܐ ܓܝܪ ܐܡܪ : ܕܐܦܠܐ ܡܠܬܐ ܣܢܝܬܐ ܬܦܘܩ ܡܢ ܦܘܡܟ . ܘܐܢ ܐܢܬ . ܐܢ ܕܝܢ ܨܒܝܬ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܟ ܕܬܗܘܐ ܩܛܘܠܐ ܐܢܬ ܝܕܥ
LiberGrad . ܦܓܪܐ ܓܝܪ ܫܠܚ ܐܕܡ ܒܗܝ ܡܠܬܐ ܕܒܬܪ ܕܛܥܡ ܡܘܬܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܒܝܫܬܐ : ܘܟܡܐ ܕܥܒܪ ܐܢܬ ܥܠ ܡܠܬܝ ܡܣܓܐ ܣܓܝܐ ܘܡܐܬ
LiberGrad : ܐܠܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܪܒܬܐ ܗܘܝܐ ܠܟ ܕܦܪܥ ܠܗ ܠܟ ܡܪܢ ܒܫܡܝܐ . ܐܢ ܐܢܬ ܠܒܝܫܐ̈ ܘܠܛܒܐ̈ ܘܬܫܐܠ ܒܫܠܡܗܘܢ : ܠܐ ܡܕܡ ܡܬܢܟܐ
LiberGrad : ܐܠܗܐ ܡܝܬܐ ܪܘܓܙܗ ܥܠܝܟ : ܕܡܟܐܒ ܐܢܬ ܠܒܐ ܕܒܪܢܫܐ ܒܪ ܐܢܬ ܗܟܢܐ ܠܐ ܬܥܒܕ : ܐܢ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܠܐ ܡܪܚܡܢܝܢ ܦܠܛ
LiberGrad : ܐܡܬܝ ܕܡܒܐܫ ܐܢܬ ܠܡܢ ܕܐܣܟܠ ܒܟ . ܐܢ ܕܝܢ ܡܒܐܫ ܐܢܬ ܠܡܢ ܐܢܬ ܒܝܫܬܐ؟ ܘܡܢܐ ܐܣܓܐ ܐܟܬܘܒ ܠܟ ܕܟܠܗ ܢܡܘܣܐ ܕܡܪܢ ܥܒܪ
LiberGrad : ܐܬܥܕܠܬ ܠܟ ܡܢ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ ܕܩܕܡ ܟܠܗ ܥܕܬܐ ܐܒܗܬܝܗܝ ܀ ( 3 ܐܢܬ ܐܢܬ : ܦܫܬ ܠܟ ܡܢ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ ܪܒܐ ܠܐ ܬܕܘܢܘܢ : ܘܐܢ ܠܐ ܕܐܢ
LiberGrad : ܕܐܝܬ ܠܟ ܡܠܬܐ ܥܡ ܟܠܢܫ : ܡܠܠ : ܘܠܐ ܚܛܐ ܐܢܬ . ܕܘܩܐ ܠܡ ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܡܐܢܐ ܗܘ ܠܝ ܓܒܝܐ : ܘܐܢܬ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܦ
LiberGrad : ܕܒܪܝܫܢܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ ܡܬܕܡܐ ܐܢܬ : ܗܠܝܢ ܕܥܘܐ ܡܢܗܘܢ ܟܠܗ ܐܢܬ : ܕܢܠܦܢ ܕܒܗ ܢܬܕܡܐ . ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܗܕܐ ܡܠܬܐ : ܘܠܐ ܡܬܬܙܝܥ
LiberGrad : ܕܠܐ ܡܬܬܟܝܠܐ ܪܒܘܬܟ : ܘܠܐ ܡܬܡܫܚܐ ܛܝܒܘܬܟ . ܘܟܠܢܫ ܐܢܬ ܀ ( 4 ) ܒܪܝܟ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܟܡܐ ܬܪܝܨ ܐܢܬ ܘܟܡܐ ܛܒ