simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnRufus:Pleroph ܘܐܝܟܢܐ ܕܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܣܒ ܪܘܚܝ . ܐܦܢ ܒܝܬ ܩܦܠܝܘܢ ¹ܘܐܦܢ ܐܢܬ ܕܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܛܠܡܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܘܐܝܟܐ ܕܨܒ̇ܐ X ܝܝܫܝ X -
JnRufus:Pleroph ܡܛܠ Xܘܝܡܢܘܬܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܕܬܡܨܥ ܆ ܐܘ ܕܟܠܟܠܗ ܬܡܠܠ . ܠܘ ܐܢܬ . ܘܐܪܡܝ ܐܘܪܪܗ ܒܩܕܠܗ . ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܗ ܒܚܝܠܐ ܕܢܒܝܘܬܐ .
JnRufus:Pleroph ܓܝܪ ܐܬܦܩܕܬ ܕܗܕܐ ܬܚܪܪ . ܘܟܕ ܩܕܝܫܐ ܡܫܬܐܠ ܗܘܐ ܘܐܡ̇ܪ . ܐܢܬ ܕܩ̇ܒܠ ܗܕܐ ܐܣܩܦܝܬܐ ܡܢܝ . ܘܕܟܐ ܥܡܪܬܐ ܡܢ ܣܪܝܘܬܐ ܗܘܐ .
JnRufus:Pleroph ܕܝܢ ܩܫܝܫܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܡܨ ܐ ܐܢܐ ܕܒܗܕܐ ܐܬܬܕܝܢ ܥܡܟ . ܒܢܝ̈ ܐܢܬ . ܟܕ ܕܝܢ ܥܠܡܝܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ . ܕܐܢܐ ܥܠܡܝܐ ܐܝܬܝ ܘܚܛܝܐ .
JnRufus:Pleroph ܗܟܝܠ ܒܪܝ . ܐܬܚܝܠ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܘܗܠܝܢ ܐܢܬ . ܘܐܦ ܒܗ̣Xܐ ܢܛܪ ܦܘ̇Xܓܠܐ ܕܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܛܝܡܪܐܘܣ .
JnRufus:Pleroph ܗܘ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܝܕܘܥܐ ܕܠܒܘܬܐ̈ ܕܠܘ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܝ ܘܠܐ ܐܢܬ . ܘܢܦܠ ܗܘܝܬ ܥܡ ܕܡܥܐ̈ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ . ܕܡ̇ܝ ܪܚܡ ܥܠܝ .
JnRufus:Pleroph . ܥ̇ܒܕ ܡܕܝܢ ܐܝܟ ܚܝܠܟ ܆ ܘܚܢܝܢ ܗܪܟܐ ܐܝܟ ܕܡܨܝܢܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܬܫܬܘܬܦ ܠܗ . ܐܘ ܬܫܬܡܪ ܒܥܝܕܒܒܐ : ܐܢ ܗܘ ²ܕܡܫܬܒܩ
JnRufus:Pleroph ܐܪܬܐܕܟܣܐ ܐܝܬܝܟ . X ܘܡܫܬܘܬܦ ܐܢܬX ܥܡ ܐܪܬܐܕܟܣܘ̈ . ܐܢܬ ܡܛܠ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܕܘܟܬܐ ܘܩܪܒ X X ܠܘܬܗ ܘܐܡܪ . ܕܐܝܟܢ ³ܟܕ
JnRufus:Pleroph ܟܕ ܐܪܬܘܕܘܟܣܐ ܐܝܬܝܟ : ܡܫܬܘܬܦܝ ܐܢܬ ܥܡ ܟܦܘܪܐ̈ : ܐܢܬ ܘܡܛܝܠ ܒܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ : ܘܩ̣ܪܒ ܠܘܬܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܇ ܐܝܟܢܐ
JnRufus:Pleroph ܐܘ ܣܒܐ̈ ܗܘ ܕܝܢ ܦܠܐܓܝܘܣ ܟܕ ܐܬܦܨܝX ܐܡܪ . ܐܢܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܐܢܬ ܐܝܕܐ . ܟܕ ܐܬܬܥܝܩ ܐܡܪ ܠܣܒܐ . ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܪ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
JnRufus:Pleroph ܢܬܒܚܪ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܛܒܐܝܬ ܡܗܝܡܢ ܆ ܢܘܚܕ ܢܘܪܐ ܐܢܬ ܗܘܐ ܠܗ ܗ̇ܘ ܩܫܝܫܐ ܠܗ̇ܘ ܐܪܬܐܕܘܟܣܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܒ̇ܥܐ
JnRufus:Pleroph ܕܗܪܟܐ ܬܬܐܡܢ . ܠܐ ܡܛܠܬܝ ܬܥܒܪ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܟ . ܐܠܐ ܐܝܨܦX ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ . X ܘܡܫܬܘܬܦ ܐܢܬX ܥܡ ܐܪܬܐܕܟܣܘ̈ . ܒ̇ܥܐ
JnRufus:Pleroph ܐܡ̇ܪ ܘܬܚܘܬ ܢܘ̇Xܐ ܡܚܕܐX ¹ܡܢ ܫܡܝܐ : ܘܬܛܠܩܟ ܠܟ ܐܢܬ ܥܒܕܬ ܆ ܐܢܐ ܐܝܬܝ ܙܥܘܪܐ ܕܟܠܘܘܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܗܪܟܐ . ܒ̇ܥܐ
JnRufus:Pleroph . ܘXܘܟܢܐ ܐܬܬܙܝܥ ܘܩܡ ܕ̇ܕܐ . ܟܕ ܟܠܗܘܢ ܒܚܘܝܚܘܬܐ ܐܝܟ ܐܢܬ ܐܢܐ : ܘܗܝܡܢܘܬܝ ܡܬܥܒܪܐ . ܘܐܢܬ ܐܝܩܪܟ ²ܘܫܠܝܟ ܒ̇ܥܐ
JnRufus:Pleroph ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܒܐܟܣܢܝܘܬܐ . ܐ ܢ ܗ̣ܘ ܕܡܚܒ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܛܠ . ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐX . ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ ܒܐ
JnRufus:Pleroph ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܆ ܟܕ ܡܢ ¹ ܪܚܡܐ̈ ܘܡܢܗ . ܕܗ̇ܘ ܕܐܚܝܕ ܬܡܢ ܐܢܬ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ . ܩܕܝܡܐ ܓܝܪ ܝܕܝܥܐ . ܕܐܢ ܗܘ ܕܐܙܠ
JnRufus:Pleroph . ܗ̇ܘ ܕܗܟܢܐ ܐܒܪܩܬ ܒܚܝܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܐܝܬܚܬ ܒܗܢܐ ܐܢܬ ܗܘ ܐܒܐ ܐܦܝܩܛܛܘܣ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܡܦܝܠܝܟܝܘܣ : ܕܐܝܟܢܐ
JnRufus:Pleroph . ܐܦܠܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܐ ܨܒܝܢܟ . ܠܐ ܗ̇ܘܐ ܐܢܐ X XX X ܡܬܟܬܫ ܥܡ ܐܢܬ ܫܩ̇ܠܬ ܡܢ ܡܪܝܐ ܘܐܬܚܝܠܬ : ܐܡܪܬ ܠܗ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ
JnRufus:Pleroph ܬܥܒܕ ܐܝܟ ܚܝܠܟ . ܡ̣ܝܢ ܐ . ܦ ܐܢܐ ܚ̇ܐܫ ܐܢܐ ܥܡ ܣܒܐ . ܐܢܬ ܗܫܐ ܗܐ ܐܝܬܝ ܡܪܝܐ ܚܡܪ ²ܠܗܐ ܕܒܟ ³ܘܫܦܝܪ ܥܝ̇ܒܕ ܐܢܬ ܕܐܦ
JnRufus:Pleroph ܕܬܬܦܪܩ ܣܒ ܠܟ ܣܘܣܝܐ . ܘܪܗܛ ܨܝܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܦܛܪܐ ܐܒܪܝܐ ܐܢܬ ܚ̣ܙܐ ܐܢܫ ܣܒܐ ܘܩܕܝܫܐ ܘܟܚܝܕܐ ܕܐܡ̇ܪ ܠܗ . ܐܢܗܘ ܕܒ̇ܥܐ