simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints . ܐܠܐ ܘܣܘܓܦܢܐ̣̈ ܘܠܐ ܣܘܥܪܢܐ̈ . ܘܬܘܒ̣ ܕܐܦ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܪܡ̣̇ܐ ܠܟ ܬܫܥܝܬܐ̈ . ܘܠܘܝ ܕܝܢ ܣܩܥܪܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ
JnEph:ActsEastSaints . ܐܠܐ ܠܟܠ ܫܘܚܢܐ ܕܚܛܗܐ ܕܗܘ̇ܐ ܠܟ ܆ ܒܥܓܠ ܣܝܡ ܥܠܘܗܝ ܐܢܬ ܢܝܬܝܟ ܣܛܢܐ ܠܦܣܩ ܣܒܪܐ ܘܢܐܡܪ ܠܟ ܇ ܕܐܪܓ̣ܙܬ ܠܐ ܡܬ̇ܩܒܠ
JnEph:ActsEastSaints . ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܆ ܥ̣ܒܕ ܚܘܒܐ . ܘܣ̣ܒ ܗܢܐ ܩܕܡܐܝܬ . ܘܟܕ ܐܢܬ ܐܟܣܢܝܐ̈ ܆ ܘܕܢܠܥܣ ܗ̇ܘ ܩܠܘܪܐ ܆ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܕܡ̣ܛܪܦ
JnEph:ActsEastSaints . ܐܢ ܠܐ ܝ̇ܨܦ ܐܢܬ ܕܗܠܝܢ ܫܘܚܢܐ̈ . ܘܢ̇ܦܠ ܐܢܬ . ܗ̣ܘ ܕܝܝܢ ܐܢܬ Xܘܘܝܢ ܠܗ ܆ ܕܟܕ ܡܣ̣ܒܪ ܐܢܬ ܕܡܬܓ̣ܒܪ ܐܢܬ . ܡ̣ܙܕܟܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܒܦܠܓܗ ܕܝܢ ܕܠܠܝܐ ܢܘܪܐ ܡܢ ܐܪܒܥܬ̈ ܓܘܢܘܬܘ̈ ܕܒܝܬܘ ܐܢܬ ܘܐܡ̇ܪ . ܐܢܐ ܒܝܪܝ̣ ܡ̇ܦܨܝ ܐܢܐ ܡܢ ܚܛܗܟ . ܐܢܬ ܝܪ̣ܥ
JnEph:ActsEastSaints . ܒܦܪܙܠܐẌ ܕܝܝܢ ܐܠܗܐ ܠܝܥܠܡ ܠܐ ܡܬܬܢܚ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܒܐ ܐܢܬ ܐܒܘܢ ܕܬܢܝܚ ܆ ܒܗܠܝܢ̣ ܘܒܫܪܟܐ ܕܐܟܘܬܘܝܢ ܡܢܝܚ
JnEph:ActsEastSaints . ܕܠܡܐ ܒܫܪܪܐ ܬܐ ܥܠܝܟ ܢܣܝܘܢܐ . ܬܒ ܘܫ̣ܠܝ̣ ܐܝܟ ܚܒܪܝܟ̈ ܐܢܬ ܝܢ ܟܝܪܛܘܢܝܘܣ̣̈ ܐܡ̣ܪܬ ܠܗ . ܕܚ̣ܙܝ ܕܒܓܘ ܦܠܛܝܢ ܝ̇ܬܒ
JnEph:ActsEastSaints . ܗ̇ܝ ܕܝܝܢ ܗ̣ܘ ܣܒܐ ܒܡܘܡܬܐ̈ ܬܚ̇ܡ̣ܢܝ ²ܠܝ ܆ ܕܩܕܡ ܐܢܬ ܘܘܬ . ܘܐܢ̣ܐ ܐܡ̇ܪܬ . ܕܐܘܡܝ̣ܬ ܕܐܬܪ ܆ ܟܕ ܐܢܬ . ܠܐ ܚ . ̇ܣܪ
JnEph:ActsEastSaints . ܗ̣ܘ ܕܝܝܢ ܛܘܒܢܐ : ܟܕ ܐܢܐ ܠܘܬܘ ܐܡ̇ܪ ܗܘܝܬ ܗܠܝܢ ܆ ܐܝܕܗ ܐܢܬ ܒܡܕܒܪܐ ܆ ܘܗܐ ܐܦ ܘܪܟܐ . ܩܝXܝܬܐ . ܥ̇ܒܕ ܒܗ̣̇ ܐܝܟ ܕ̇ܨܒܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܗ̣ܘ ܕܝܝܢ ܬܡ̇ܗ ܘܘܐ ܒܢ̣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܐܪܐ ܠܡܐ ܟܕ ܡܫܝܚܢ̈ ܐܢܬ . ܡ̣ܙܕܟܐ ܐܢܬ . ܐܢ ܠܐ ܝ̇ܨܦ ܐܢܬ ܕܗܠܝܢ ܫܘܚܢܐ̈ . ܘܢ̇ܦܠ
JnEph:ActsEastSaints . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣̇ܪ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܐܠܨ ܐ ܥܠ ܥܘܩܒܐ . ܡܐ ܕܒܪ ܐܕܡ ܐܢܬ ܐܟܣܢܝܐ̈ ܚܢܢ . ܘܬܘܬܒܐ̈ . ܐܠܐ ܨܒܝܢܢ ܕܢ̇ܐܠܦ ܕܡܢ ܐܝܟܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܣܒܐ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ . ܕܬܥܒܕܘܢ ܠܝ ܨܠܘܬܐ ܐܢܬ ܒܕܘܟ ܐܚܪܝܢ ܆ ܠܝܡܢܐX ܡܣ̇ܬܦܪ ܐܢܬ ܠܒܪ ܡܢ ܐܝܝܟܐ ܕܘܘ̇ܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܗ̣ܘ ܕܝܢ . ܡ̇ܦܢܐ ܗܘܐ ܠܝ ܟܕ ܐܡ̣ܪX . ܕܡܢܐ ܝ̇ܬܪܬ ܐܢܬ ܆ ܐܡ̇ܪ ܘܘܝܬ ܠܗ ܆ ܕܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ . ³ܡܬܕܡܪ ܐܢܐ ܕܐܝܟܢܐ ܚܝ
JnEph:ActsEastSaints . ܘ̇ܝܕܝܢ ܣܒܐ ܟܕ ܡ̇ܒܟܐ ܥܠ ܠܙܒܢܐX ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܐܚ̣ܕ ܐܢܬ ܥܝܒܝܕ ܐܢܬ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܫ̇ܢܐ ܠܟ ܡܢ ܗܪܟܐ ܆ ܠܐܝܟܐ ܕܨ̇ ܒܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܘ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܘܘܢ . ܕܐܟܣܢܝܐ ܐܝ̇ܬܝ . ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ . ܐܢܬ ܕܠܐܟܣܢܝܐ ܕܐܬ̇ ܐ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܆ ܫ̇ܐܠܘܗܝ̣ ܕܡܝܢ ܐܝܟܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܐܟ̣ܪܟ ܐܝܕܘ ܘܝܗ̣ܒ ܠܗ ܦܟܐ . ܘܦ̇ . ܬܠܗ ܠܦܘܡܗ . ܐܢܬ ܡܢܐ ܐܢܬ ܡܠܐ̈ ܕܐܠܘܐ ܩܕܡ ܐܝܠܝܝܢ ܕܟ̇ . ܦܪܝܢ ܒܗ ܐܡ̇ܪ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܐܢܐ ܠܟ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠܢ ܫܡ̇ܥܝܢ ܗܘܝܢ ܆ Xܚܢܝܓܐܝܬ X XX ܐܢܬ ܆ ܘܟܢܐ ܐܚܝ ܘܒܫܥܬܐ ܗܕܐ ܆ ܐܢܬ ܠܝ ܠܩܒܪܐX X ܚܫܘܒ ܕܡܠܘܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܗܐ ܦܘܩܕܢܐ ܐܕܪܟ ܢܦܫܟ . ܕܠܐ ܬܡܘܬ ܒܝܫܐܝܬ . ܕܠܘܬ ܐܢܬ ܐܚܪܬܐ ܒܗܕܐ ܡܪ-ܝܢܬܐ ܐܘ ܬܚ̣ܙܐ ܐܦܝ̈ . ܘܐܢ ܠܐ . ܡܐ̇ܬ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܘܟܢܐ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ . ܒܟܘܠ X ܝܘܡ ܡ̇ܪܬܐ ܘܘܐ ܠܝ . ܘܐܢܐ ܐܢܬ ܐܘ ܒܪܐ ܕܝܠܝ ܇ ³ܕܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܒܪܘܝܟX ܐܠܦܟ ܆ ܛܪ ܘܚ̇ܝܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܚܢܢ ܐܘX ܐܚܪܝܢܢ̈ ܕܚ̇ܙܝܢܢ ܠܟ ܕܬܠ̣ܝܬ ܦܪܙܠܐ̈ ܆ ܐܢܬ ܗ̇ܘܝܢ ܠܝܪܘܚܐ . ܘܫܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܬ̣ X ܚܛܝܐ