simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ( ܗܘ ܡܪܝ ܡܪܗ ܕܒܝܬܐ : ܘܡܢܟ ܐܢܝܢ ܫܐܠܬܢ̈ ܀ ܩܘܡ ܗܒܠܢ ܐܝܟ ܐܢܬ ܐܬܟܢܝ ܀ ܥܪܨ ܟܠܗܝܢ ܘܣܢܝܩܝܢܢ : ܘܡܢ ܡܢܘ ܢܐܙܠ ܢܫܐܠ .
IsaacAnt:memHom ) ܟܐܢܐ ܒܪ ܐܡܘܨ : ܕܥܠ ܚܡܪܐ ܒܨܗܝܘܢ ܪܫܝܬ . ‏ ‏ܬܐ ܘܚܙܝ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܬܬܩܠܐ : ܒܡܬܩܠܐ ܬܚܡܘ ܝܗܒܘܗ̇ ܀ ܐܝܟܬ ( ܐܝܟܐ
IsaacAnt:memHom . ܐܡܪ ܠܗ ܠܘܬ ܐܠܗܐ : ܕܡܚܕܐ ܒܕܝܪܗ ܛܠܝܘܬܝ ܀ ܨܘܬܝܗܝ ܟܕ ܐܢܬ ܠܐܒܘܗܝ ܀ ܠܐܝܟܐ ܠܡ ܒܥܝܬ ܕܬܐܙܠ : ܛܠܝܐ ܕܠܘܝܐ ܫܐܠ
IsaacAnt:memHom . ܐܢ ܙܝܙܢܐ ܐܢܬ ܚܬܝܬܐ : ܒܝܬ ܚܛܐ̈ ܡܢ ܥܒܕ ܐܢܬ ܀ ܐܢ ܦܐܪܐ̈ ܐܢܬ ܩܘܫܬܐ ܡܢܟ ܀ ܐܢ ܝܥܪܐ ܕܢܦܫܟ ܐܝܬܝܟ : ܒܓܘ ܟܪܡܐ ܡܢ ܩܐܡ
IsaacAnt:memHom . ܐܢ ܡܩܘܝܬ ܒܬܝܒܘܬܟ : ܣܦܝܩܐܝܬ ܠܐ ܫܪܐ ܠܟ ܀ ܐܢܗܘ ܕܣܛܢܐ ܐܢܬ ܕܡܠܟܐ ܫܩܠ ܀ ܟܠ ܝܘܡܝܟ̈ ܐܢܗܘ ܕܚܛܝܬ : ܘܚܕ ܥܕܢܐ ܬܐܒ
IsaacAnt:memHom . ܐܢ ܢܛܪ ܐܢܬ ܦܘܩܕܢܝ̈ : ܐܦ ܐܒܝ ܣܓܝ ܪܚܡ ܠܟ ܀ ܘܐܢܐ ܘܐܒܐ ܐܢܬ ܥܡܝ ܀ ‏ ‏ ܬܐ ܒܬܪܝ ܘܗܘܝ ܠܟ ܡܢܝ : ܘܐܝܟܐ ܕܐܬܬܢܝܚ ܢܐܚ
IsaacAnt:memHom . ܐܦ ܗܘ ܠܘ ܥܝܢܐ ܡܒܐܫ : ܕܠܚܡ ܝܘܡܐ ܡܦܩ ܠܟ ܀ ܘܐܢ ܡܢ ܥܒܕܟ ܐܢܬ ܩܠܝܠ ܡܦܩ ܠܟ ܀ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܣܬ ܣܘܢܩܢܟ : ܡܢ ܪܒ ܒܝܬܟ ܬܒܥ
IsaacAnt:memHom . ܐܬܟܠܬܢܝ ܥܠ ܐܠܗܐ : ܘܥܠ ܡܡܘܢܐ ܗܘ ܬܘܟܠܢܟ ܀ ܐܦܢܝܬܢܝ ܐܢܬ ܫܢܝܢ̈ ܝܨܦ ܐܢܬ ܀ ܕܠܐ ܐܩܢܐ ܡܕܡ ܦܩܕܬ : ܘܒܟܠܡܕܡ ܐܣܝܢ
IsaacAnt:memHom . ܐܬܡܠܝ ܐܡܪ ܥܠ ܝܘܡܢ : ܕܠܐ ܬܐܨܦ ܥܠ ܡܙܘܢܟ ܀ ܝܘܡܢ ܗܘ ܐܢܬ ܕܟܠܝܘܡ ܒܠܝܬ ܀ ܝܘܡܐ ܓܝܪ ܕܡܚܪ ܕܐܡܪ : ( ܗܘ ܝܘܡܐ ܕܒܗ ܩܐܡ
IsaacAnt:memHom . ܒܐܝܕܟ ܓܫܬܗ̇ ܡܐܫ ܐܢܬ : ܒܝܬ ܟܠܗܘܢ ܝܕܥܝܢ ܠܟܠܗ̇ ܀ ܚܕ ܐܢܬ ܚܙܝܐ ܨܘܪܬܗ̇̈ ܀ ܦܘܡܐ ܒܨܐ ܐܦ ܛܥܡܗ̇ : ܒܣܘܩܟ ܪܝܚܗ̇ ܝܠܦ
IsaacAnt:memHom . ܒܛܠܢܟ ܟܠܗ ܬܘܟܐ̈ ܗܘ : ܕܡܪܢܐ ܠܟ ܒܪܓܝܓܬܐ̈ ܀ ܐܦ ܫܒܬܐ ܐܢܬ ܥܘܠܐ ܡܚܛܐ ܠܢ ܀ ܐܢܗܘ ܕܬܒܛܠ ܡܢ ܥܡܠܐ : ܘܡܢ ܥܘܠܐ ܠܐ ܒܛܠ
IsaacAnt:memHom . ܒܝܬܝܐ ܕܚܕ ܝܘܡ ܫܐܠ : ܡܙܘܢܐ ܡܢ ܪܒ ܒܝܬܐ ܀ ܘܒܪܐ ܠܚܡ ܐܢܬ ܠܟ ܐܝܬܝܟ ܀ ܒܟܝܠܐ ܢܘܟܪܝܐ ܕܥܠܝܟ : ܕܠܘ ܒܝܬܝܐ ܐܢܬ ܡܘܕܥ
IsaacAnt:memHom . ܒܥܝܬ ܕܬܐܪܬ ܡܠܟܘܬܐ : ܟܕ ܩܩܠܬܟ ܠܐ ܡܪܦܝܬ ܀ ܠܡܐܬܝܬܗ ܐܢܬ ܕܙܒܢܐ ܪܢܝܬ ܀ ܬܠܡܝܕܐ ܩܪܝܬ ܢܦܫܟ : ܟܕ ܨܒܝܢܟ ܥܒܕ
IsaacAnt:memHom . ܒܬܪܥܐ ܕܩܛܝܢ ܐܥܠܬܢܝ : ܘܐܠܝܨܢ̈ ܠܟ ܐܟܣܕܪܐ̈ ܀ ‏ ܐܢܬ ܠܐ ܡܫܬܟܚܬ ܀ ܐܛܥܢܬܢܝ ܛܥܢܐ ܩܫܝܐ : ܘܐܦܠܐ ܕܬܡܝܛ ܩܪܝܒ
IsaacAnt:memHom . ܕܐܠܗܐ ܟܠܡܐ ܕܢܣܥܘܪ : ܡܪܝܡ ܗܘ ܡܢ ܪܘܛܢܐ ܀ ܠܐ ܪܢܐ ܐܢܬ ܐܢܬ : ܥܘܕܘܪܟ ܗܘ ܒܟܠܡܕܡ ܀ ܐܢ ܪܛܢܬ ܥܠ ܐܠܗܐ : ܠܘ ܠܐܠܗܐ ܝܕܥ
IsaacAnt:memHom . ܕܓܒܠܟ ܡܢ ܟܝ ܐܘܬܪܬܝܗܝ : ܘܕܦܪܩܟ ܡܢ ܝܩܪܬܝܗܝ ܀ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܢ ܝܕܥ ܀ ܥܠ ܗܝ ܕܒܪܟ ܡܘܕܐ ܐܢܬ : ܐܘ ܠܕܦܪܩܟ ܦܪܥ
IsaacAnt:memHom . ܕܘܝܕ ܢܦܩ ܘܐܢܬ ܥܐܠ : ܗܘ ܥܪܩ ܘܐܢܬ ܦܢܐ ܐܢܬ ܀ ܕܠܐ ܠܒܫܐ ܐܢܬ ܥܐܠ ܐܢܬ ܀ ܡܙܘܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܥܘܡܪܐ : ܘܐܢܬ ܨܝܕ ܥܘܡܪܐ ܪܗܛ
IsaacAnt:memHom . ܕܙܘܗܪܐ ܙܗܝܐ ܬܫܟܚ : ܡܐ ܕܚܘܝܬܟ ܕܡܘܬܟ̈ ܀ ܐܝܟ ܕܬܡܠܐ ܐܢܬ ܙܒܢܐ ܕܥܠܝܡܘܬܟ ܀ ܐܚܘܝܟ ܒܐܝܕܐ ܢܦܫܐ : ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܩܐܡ
IsaacAnt:memHom . ܕܚܠܬܢܝ ܕܐܩܪܐ ܬܪܬܝܢ : ܘܥܦܝܦܢ̈ ܠܟ ( ܠܘ ܫܬܝܢ ܀ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܟ ܒܪܘܚܬܐ ܀ ܐܢܐ ܒܡܠܬܟ ܛܘܐ ܐܢܐ : ܘܐܢܬ ܦܬܘܪܟ ܣܥܪ
IsaacAnt:memHom . ܕܠܐ ܐܨܦ ܕܡܚܪ ܐܠܦܬ : ܘܕܪܒܘ ܫܢܝܢ̈ ܝܨܦ ܐܢܬ ܀ ܕܠܐ ܐܩܢܐ ܐܢܬ ܠܐ ܥܨܝܬ ܨܒܝܢܟ ܀ ܐܩܪܝܬܢܝ ܡܣܟܢܘܬܐ : ܘܒܥܘܬܪܐ ܡܫܬܡܫ