simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Chr [AB] ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܢܡܘܣܐ : ܣܕܩ ܢܚܬܘܗܝ̈ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܠܚܠܩܝܐ ܡܠܟܐ ܠܝ ܚܠܩܝܐ ܟܗܢܐ : ܘܩܪܐ ܒܗ ܫܦܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܡܥ
P:2Chr [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܕܐܣܓܝ ܒܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܘܟܕܒ ܟܕܒܘܬܐ ܒܡܪܝܐ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܕܬܒܪ ܡܪܝܐ ܠܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܡܛܠ ܚܛܗܘܗܝ̈ ܕܐܚܙ
P:2Chr [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܡܛܠ ܕܫܒܩܘܢܝ : ܘܕܚܠܘ ܠܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ . ܡܠܟܐ ܥܡܘܪܘܗܝ̈ : ܟܠܗܝܢ ܠܘܛܬܐ̈ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܥܠ ܣܦܪܐ ܕܩܪܘ ܩܕܡ
P:2Chr [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܝܬܒܝܢ ܓܒܪ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ . ܘܠܒܝܫܝܢ ܠܒܘܫܐ ܒܪܕܐ ܡܠܟܐ ܐܝܬܐ ܠܝ ܠܡܝܟܐ ܒܪ ܝܡܠܐ . ܘܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܝܗܘܫܦܛ
P:2Chr [AB] . ܡܛܠ ܕܗܘܬ ܗܦܝܟܬܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܕܬܫܪ ܡܠܬܗ ܕܐܚܝܐ ܡܠܟܐ ܒܫܘܛܐ̈ : ܐܢܐ ܪܕܐ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܒܡܪܓܢܐ̈ . ܘܠܐ ܫܡܥܘ ܥܡܐ ܡܢ
P:2Chr [AB] ܫܠܝܡܘܢ : ܘܟܠܗ ܥܡܐ . ܘܟܗܢܐ̈ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܬܫܡܫܬܗܘܢ̈ ܡܠܟܐ : ܘܥܢܐ̈ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ . ܘܚܕܬ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ
P:2Chr [AB] ܕܡܨܪܝܢ . ܘܐܩܝܡ ܠܐܠܝܩܝܡ ܐܚܘܗܝ : ܥܠ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܒܡܠܟܘܬܐ . ܘܬܠܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܐܡܠܟ ܗܘܐ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܐܥܒܪܗ
P:2Chr [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܐܡܘܨܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܒܒܝܬ ܫܡܫ ܩܪܝܬܐ . ܡܠܟܐ ܫܡܫ ܩܪܝܬܐ : ܕܐܝܬ ܒܬܚܘܡ ܐܪܥܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ . ܘܐܚܕ ܝܘܐܫ
P:2Chr [AB] ܕܐܬܘܪ ܟܕ ܒܗܝܬܢ̈ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܡܕܝܢܬܗ . ܘܐܬܐ ܠܒܝܬ ܡܠܟܐ ܘܡܠܟܐ̈ ܘܫܠܝܛܢܐ̈ ܕܗܘܘ ܒܡܫܪܝܬܗ ܕܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܘܗܦܟ
P:2Chr [AB] : ܥܠ ܟܗܢܐ̈ ܘܥܠ ܠܘܝܐ̈ : ܘܥܠ ܟܠܗ̇ ܬܫܡܫܬܐ ܕܒܝܬܐ . ܡܠܟܐ : ܕܩܡ ܒܡܠܟܘܬܐ : ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܠܐ ܤܛܐ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܦܩܕܗ
P:2Chr [AB] : ܘܬܐܡܪܘܢ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܐܪܡܐܘܗܝ ܠܗܢܐ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܟܠܐܘܗܝ ܒܝܬ ܐܡܘܢ ܫܠܝܛܐ ܕܩܪܝܬܐ : ܘܒܒܝܬܗ ܕܝܘܐܫ ܒܪ
P:2Chr [AB] ܫܠܝܡܘܢ : ܘܓܠܬ ܠܗ ܟܠ ܕܒܠܒܗ̇ . ܘܓܠܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ ܒܣܡܐ̈ : ܘܕܗܒܐ ܕܣܓܝ ܛܒ : ܘܛܒܥܐ̈ ܛܒܐ̈ . ܘܐܬܬ ܠܘܬ
P:2Chr [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܝܘܐܫ ܒܪ ܝܗܘܐܚܙ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܡܠܟܐ ܕܕܗܒܐ . ܘܗܦܟ ܠܫܡܪܝܢ . ܨܚ ܟܗ ܘܚܝܐ ܐܡܘܨܝܐ ܒܪ ܝܘܐܫ
P:2Chr [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܠܡܣܩܘ ܠܩܒܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܕܝܬܩܐ ܡܠܟܐ ܫܒܛܐ̈ : ܘܪܘܪܒܢܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܬܘ ܠܘܬ
P:2Chr [AB] : ܐܥܒܪܘܢܝ : ܡܛܠ ܕܡܚܘܬܐ ܕܡܘܬܐ ܡܚܐ ܐܢܐ . ܘܐܥܒܪܘܗܝ ܡܠܟܐ . ܘܡܚܐ ܦܪܥܘܢ ܚܓܝܪܐ ܠܝܘܫܝܐ ܬܪܝܢ ܓܐܪܝܢ̈ . ܘܐܡܪ
P:2Chr [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܠܘܬ ܐܚܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܘ ܪܫܝܥܐ : ܡܠܟܐ ܒܣܦܪ ܡܠܟܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܨܚ ܟܓ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܬܩܪܒ ܝܗܘܫܦܛ
P:2Chr [AB] ܕܨܘܪ : ܒܟܬܒܐ . ܘܫܕܪ ܠܘܬ ܫܠܝܡܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܛܠ ܕܪܚܡ ܡܠܟܐ ܐܠܦܝܢ̈ : ܘܡܫܚܐ ܪܒܥܐ̈ ܥܣܪܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ . ܘܐܡܪ ܚܝܪܡ
P:2Chr [AB] ܪܚܒܥܡ ܠܐܕܘܢܝܪܡ ܕܫܠܝܛ ܗܘܐ ܥܠ ܡܣܩܝ̈ ܡܕܐܬܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܐܡܠܟܘ ܥܠܝܗܘܢ ܠܪܚܒܥܡ . ܘܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ
P:2Chr [AB] ܕܐܬܘܪ : ܘܡܢ ܐܝܕܐ ܕܟܠ ܒܥܠܝ̈ ܬܚܘܡܗ . ܨܚ ܟܚ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܡܠܟܐ : ܘܠܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܐܘܪܫܠܡ : ܡܢ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܣܢܚܪܝܒ
P:2Chr [AB] ܕܐܬܘܪ . ܘܫܪܐ ܥܠ ܝܗܘܕܐ : ܥܠ ܚܣܢܐ̈ ܥܫܝܢܐ̈ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ .   ܒܬܪ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܩܘܫܬܐ ܕܥܒܕ ܚܙܩܝܐ : ܐܬܐ ܣܢܚܪܝܒ