simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܚܕܐ ܗܘܐ ܘܡܬܒܣܡ . ܘܥܒܕ ܡܫܬܝܐ ܣܓܝܐܐ ܒܝܬ ܡܠܟܐ . ܘܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܢܟܬܒܘܢ ܠܟܠܗܘܢ .
P:3Macc [AB] ܆ ܟܠ ܡܕܡ ܕܦܩܕܬ ܡܥܬܕ ܘܡܛܝܒ . ܐܦ ܦܝܠܐ̈ ܐܦ ܚܝܠܐ . ܗܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܡܬܚܫܒ ܗܘܐ ܠܗ . ܩܪܒ ܕܝܢ ܗܪܡܘܢ ܘܟܠܗܘܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܐܡܪ .
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܫܒܚ ܐܢܘܢ . ܘܟܬܒ ܠܗܘܢ ܐܓܪܬܐ̈ ܗܟܢܐ . ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܪܒܥܣܪܐ ܕܒܗ̇ ܩܪܒܘ ܗܘܘ ܠܡܠܟܐ ܕܢܫܬܪܘܢ .
P:3Macc [AB] ܗܠܝܢ ܐܫܬܪܝܘ ܟܠܗܘܢ . ܘܒܪܟܘ ܘܐܘܕܝܘ ܠܐܠܗܐ ܦܪܘܩܗܘܢ ܡܠܟܐ ܫܚܩܐ̈ ܘܐܘܠܨܢܐ̈ . ܘܐܬܩܢ ܐܘܪܚܬܢ̈ ܒܟܠ ܙܒܢ . ܘܟܕ ܐܡܪ
P:3Macc [AB] ܆ ܡܬܦܪܣܝܢ ܗܘܘ ܘܒܥܝܢ ܘܡܦܝܣܝܢ ܠܗ . ܕܢܗܦܘܟ ܘܢܫܠܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܗܢܘܢ . ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܝܢ ܘܡܝܩܪܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܥܡܗ ܥܡ
P:3Macc [AB] ܆ ܕܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܨܒܝܢܐ ܕܢܦܫܗܘܢ ܤܛܘ ܘܐܪܚܩܘ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܐܓܪܬܐ̈ ܆ ܠܐ ܨܒܘ ܕܒܪ ܫܥܬܗ ܢܚܙܩܘܢ . ܐܠܐ ܒܥܘ ܡܢ
P:3Macc [AB] . ܠܟܠܗܘܢ ܐܤܛܪܛܓܐ̈ ܕܒܡܨܪܝܢ . ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬܐ̈ . ܟܕ ܡܘܕܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܣܓܝ ܀ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܦܝܠܡܛܘܪ
P:3Macc [AB] ܆ ܦܩܕ ܕܢܫܪܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ . ܒܐܬܪܐ ܪܘܝܚܐ . ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܪܘܚܬܐ . ܘܟܕ ܟܠܗܘܢ ܢܚܬܘ ܠܐܠܦܐ̈ ܘܐܬܘ ܠܘܬ
P:3Macc [AB] . ܠܐܤܛܪܛܓܐ̈ ܘܡܕܒܪܢܐ̈ ܘܦܠܚܐ̈ ܕܒܡܨܪܝܢ ܘܕܒܟܠ ܐܬܪ . ܡܠܟܐ ܘܟܬܒ ܘܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܐܓܪܬܐ̈ ܗܟܢܐ ܀ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܦܝܠܡܛܘܪ
P:3Macc [AB] ܠܗܪܡܘܢ ܒܚܡܬܐ ܩܫܝܬܐ . ܘܡܫܐܠ ܗܘܐ ܠܗ ܕܒܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܡܠܟܐ ܪܡܫܐ ܣܓܝ ܡܓܪܝܢ ܗܘܘ ܒܡܫܬܝܐ ܘܒܡܡܠܠܐ ܣܓܝܐܐ . ܩܪܝܗܝ
P:3Macc [AB] ܐܬܚܫܒ ܗܘܐ ܕܢܥܒܕ . ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܗܘܐ ܐܙܠ ܠܡܫܬܝܐ . ܡܠܟܐ . ܘܐܘܕܥܗ ܕܥܕܢܐ ܕܫܪܘܬܐ ܗܘܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܗܘ
P:3Macc [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܐܬܚܡܬ ܥܠܝܗܘܢ ܣܓܝ . ܐܝܟ ܕܫܘܚܕܐ ܠܡ ܫܩܠܘ ܡܢܗܘܢ ܡܠܟܐ ܐܤܛܪܛܓܐ̈ ܕܡܨܪܝܢ ܕܢܡܢܘܢ ܐܢܘܢ . ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܢܗܘܢ
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܥܒܕ ܐܦ ܗܘ ܒܣܡܐ ܪܒܐ . ܘܩܪܐ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ . ܘܕܠܐ ܫܠܝܘ ܡܠܟܐ . ܘܚܕܝܢ ܗܘܘ ܘܕܝܨܝܢ ܥܠ ܐܬܐ ܕܫܠܡܐ ܕܥܒܕ ܠܗܘܢ . ܐܦ
P:3Macc [AB] . ܟܕ ܙܗܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܩܝܡܘܗܝ̈ ܘܢܡܘܣܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܡܠܟܐ ܥܡܗܘܢ . ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܝܢ ܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܪܚܡܘܬܐ ܠܘܬ
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܩܡ ܡܢ ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܣܩ ܫܡܫܐ . ܘܡܣܟܐ ܗܘܐ ܠܪܚܡܘܗܝ̈ . ܡܠܟܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܚܝܠܬܢܐ . ܕܥܓܠ ܘܡܣܪܗܒܐܝܬ ܢܥܕܪ ܐܢܘܢ .
P:3Macc [AB] ܕܥܒܕܬ ܐܪܥܐ . ܕܠܐ ܡܬܬܟܝܠܐ ܘܠܐ ܡܬܡܫܚܐ . ܓܒܝܬ ܠܗܕܐ ܡܠܟܐ ܢܛܪܬ ܐܢܘܢ . ܘܟܕ ܚܙܘ ܥܒܕܝܟ̈ ܆ ܫܒܚܘܟ ܠܟ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܐܢܬ
P:3Macc [AB] ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܢܣܐ ܐܢܬ ܠܢ ܇ ܕܗܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܦܩܕܬ ܡܠܟܐ ܚܙܘ ܪܥܝܢܗ ܫܓܝܫܐ ܘܬܪܥܝܬܗ ܕܠܐ ܩܝܡܐ ܆ ܥܢܘ ܘܐܡܪܘ ܠܗ .
P:3Macc [AB] . ܗܘܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܩܪܒܐ ܥܫܝܢܐ . ܘܨܒܘܬܗ̈ ܕܐܢܛܝܘܟܣ ܣܓܝ ܡܠܟܐ ܕܦܛܘܠܡܐܘܣ ܠܓܒܪܐ ܚܕ ܡܣܟܢܐ . ܘܠܗ ܓܕܫ ܕܢܬܩܛܠ ܚܠܦ
P:3Macc [AB] ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܙܠ ܠܫܪܘܬܐ . ܗܘ ܘܟܠܗܘܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ . ܘܩܪܝܗܝ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܬܦܢܝ ܥܠܝܗܘܢ . ܘܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܥܕܪܢܐ . ܘܟܕ ܦܛܪ
P:3Macc [AB] ܥܡ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܘܥܘܬܕܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܇ ܠܐܝܟܐ ܕܫܪܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܐܦ ܗܫܐ . ܫܠܡ ܥܡܢ ܡܪܝܐ ܀ ܘܟܕ ܫܠܡ ܐܠܝܥܙܪ ܨܠܘܬܗ . ܐܬܐ