simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComPs ܒܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ ܇ ܕܬܗܘܘܢ ܠܗ ܡܠܟܘܬܐ ܘܟܗܢܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ XX ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܐ̈ ܡܫܥܒܕܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܆ ܐܦܩܟܘܢ ܡܢܗ̇ ܘܦ̣ܪܫ ܠܟܘܢ
IšoMerv:ComPs ܕܟܝܬܐ ܘܙܗܝܬܐ ܇ ܢܫܘܬܦܟܝ ܒܟܠ ܒܘܣܡܝܢ̈ . ܘܡܛܠ ܕܗܘ̣ܝܘ ܡܠܟܐ ܡܢܟܝXX ܥܝܕܐ̈ ܕܚܢܦܘܬܐ ܕܦܠܚܘ ܐܒܗܝܟܝ̈ ܆ ܕܟܕ ܢܫܟܚܟܝ
IšoMerv:ComPs . ܬܘܒ ܟܕ ܚܪܪܟܘܢ ܐܠܗܐ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ̈ X⁹ܕܡܨܪܝܢ ܆ ܡܠܟܐ ³⁷ܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ³⁸ܡܢ ܥܡܡܐ̈ . X0ܐܢܫܝܢ̈ ܕܠܡܘܫܐ ܠܡ ܩ̇ܪܐ
IšoMerv:ComPs . ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܗܢܐ ܥܝܕܐ ܒܝܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܗܟܢܐ ܢܫܪܬܚܘܢ ܡܠܟܐ ܘܣܗܪܐ ܡܨܠܐ ܕܬܬܢܛܪ XX ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܫܠܡܐ ܠܘܬ ܥܡܐ ܘܠܘܬ
IšoMerv:ComPs ܡܢܗ ܥܠ ܨܗܝܘܢ ܛܘܪܗ ܩܕܝܫܐ ܇ ܕܐܫܬܥܐ ܥܠ ܩܝܡܗ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܥܠ ܨܗܝܘܢ ܆ ܝܘܢܝܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܒܪܐ ܐ̇ܡܪ ܇ 5ܐܢܐ ܐܬܬܩܝܡ̇ܬ
IšoMerv:ComPs ܕܨܘܪ ܒܝܘܡܝ̈ ܫܠܝܡܘܢ ܘܕܫܪܟܐ . [30]ܗܫܐ ܕܝܢ ܒܥܝܢܢ ܡܠܟܐ ܘܕܫܢܐ̈ ܢܝܬܘܢ ܠܟ ܠܡܕܝܢܬܟ ܐܘܪܫܠܡ ܆ ܐܝܟ ܕܥܒ̣ܕ
IšoMerv:ComPs ܡܢ ܠܓܘ ܐܝܬܝܗ̇ X ܆ ⁵ ܘܠܘ ܡܢ ܠܒܪ ܐܝܟ ܒܪܬ ܝܣܪܝܠ . ܕܢܐܡܪ ܡܠܟܐ ܘܢܨܚܢܐ̈ X ܕܒܥܡܐ̈ ܐ̇ܡܕ̇ 5 [13]ܟܠܗ ܫܘܒܚܗ̇ ܕܗܕܐ ܒܪܬ
IšoMerv:ComPs ܪܫܢܘܬܐ ܘܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ . ܘܐܫܬܘܕܝ ܠܗ ܕܒ̇ܢܐ ܓܘܡܢܣܝܘܢ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܐܚܘܗܝ ܕܚܘܢܝܐ ܇ ܒܟܣܦܐ ܣܓܝܐܐ ܘܒܫܘܚܕܐ ܩܒܠ ܡܢ
IšoMerv:ComPs ܕܢܥܨܐ ܐܢܘܢ ܕܢܕܒܚܘܢ . ܘܟܢܫܘ ܠܘܬܗ ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܡܠܟܐ ܛܢܢܐ ܕܢܡܘܣܐ ܘܩܛܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܕܒܚ ܘܐܦ ܠܗ̇ܘ ܕܦܩܝܕ ܗܘܐ ܡܢ
IšoMerv:ComPs ܕܝܣܪܝܠ . ܘܟܕ ܫ̣ܒܐ ܐܬܘܪܝܐ ܠܥܣܪܐ ܫܒܛܝܢ̈ ܇ 5ܘܚ̣ܙܐ ܡܠܟܐ ܕܒܬܗܠܠܬܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܪܒܫܩܐ̈ ܒܪܗ ܗ̣ܘ ܕܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ
IšoMerv:ComPs ܠܗ ܠܫܠܝܡܘܢXܩ̇ܪܐ ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܥܒ̣ܕܟ ܘܒ̇ܪ ܐܡܬܟ ܡܠܟܐ ܠܡܕܒܪܘ 20 ܘܠܡܕܢ ܠܥܡܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܡܠܟܐ ܘܒܪ
IšoMerv:ComPs XX ܕܐܕܘܡ ܡܬܟܬܫ ܗܘܐ ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܩܕܡܝܐ̈ . [1X]ܐܢܬ ܪXܬ ܡܠܟܐ ܠܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܫܒܝܢ ܥܠܝܢ ܆ ܐܝܟ ܕܥܒ̣ܕ ܗܘܐ ܐܠܝܫܥ ܇ ܟܕ
IšoMerv:ComPs ܥܠ ܨܗܝܘܢ ܆ ܝܘܢܝܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܒܪܐ ܐ̇ܡܪ ܇ 5ܐܢܐ ܐܬܬܩܝܡ̇ܬ ܡܠܟܐ [6--XX]ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܐܒܐ ܇ ܕܐܢܐ ܐܩܝܡܬܗ
IšoMerv:ComPs ܕܐܪܡ . ܗܢܘ . ܕܪܡܣܘܩX ܇ ܕܣܠܩܘ ܥܠܐܘܪܫܠܡ . ܛܘܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܗܘܬ ܐܪܥܐ . ܙܝܥܝܢ ܛܘܪܐ̈ ܆ ܦܩܚ ܒܪ 20ܪܘܡܠܝܐ ܘܪܨ ܢ
IšoMerv:ComPs ܩܪܒܬܢܐ ܕܐܬܢܨܚ X0ܒܙܟܘܬܐ ܕܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܘܥܠ ܐܘܚܕܢܐ ܡܠܟܐ ܒܕܡܘܬ ܝܩܕܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܀ [1]ܡܪܝܐ ܐܡܠܟ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܐܣܝܐ ܘܕܣܘܪܝܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܗ ܡܫܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܒܚܘܢܝܐ . ܘܩܛܪܓܗ ܠܘܬ ܐܦܘܠܘܢܝܣ ܪܒܚܝܠܐ ܕܣܠܘܩܘܣ
IšoMerv:ComPs ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܠܗ ܠܫܠܝܡܘܢXܩ̇ܪܐ ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܥܒ̣ܕܟ ܘܒ̇ܪ ܡܠܟܐ ܠܗ ܚܟܡܬܐ ܠܡܕܒܪܘ 20 ܘܠܡܕܢ ܠܥܡܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComPs ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ ܡܙܕܝܚ ܘܥ̇ܐܠ Xܒܪܫܗ ܕܥܡܐ ⁶ܠܐܘܪܫܠܡ ܀ ܡܠܟܐ . ܢܗܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܨܝܕ X0 ܡܪܢ ܘܨܐܕܝܢ̈ ܫܠܡܢ̈ . ܗ̇ܝ ܕܢܥܘܠ
IšoMerv:ComPs ܠܫܘܒܚܐ . ܡܢ ܚܕܐ ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܪܡ̇ܙ ܥܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܩܝܡܢ̈ ܡܠܟܐ . [9]ܘܡܟܝܠ ܡܦܢܐ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܗ ܠܘܬ ܥܕܬܐ ܘܐ̇ܡܪ . ܒܪܬ
IšoMerv:ComPs . ܗܢܘ . ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܫܟܚ ܐܠܗܐ ܠܡܬܠ ܠܟܘܢ ܗܕܐ ܡܦܪܓܘܬܐ ܇ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪܐ X ܝܘܢܐ ܒܦܪܚܬܐ̈ . [14X . ] 0ܟܕ ܦ̣ܪܫ ܐܠܗܐ