simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Josh [AB] ܘܟܕ ܫܡܥ ܐܕܘܢܝܨܕܩ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܫܠܡ : ܕܟܒܫܗ̇
P:Josh [AB] ܘܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܗ ܕܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܐܡܠܟ ܒܚܫܒܘܢ
P:Josh [AB] ܗܝܕܝܢ ܣܠܩ ܗܪܡܘܢ ܡܠܟܐ ܕܓܙܪ ܠܡܥܕܪܘܬܗ̇ ܠܠܟܝܫ
P:Josh [AB] ܡܠܟܐ ܕܫܡܪܝܢ ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܕܐܟܫܦ .
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܝܪܡܘܬ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܠܟܝܫ .
P:Josh [AB] ܐܝܠ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܬܦܘܚ :
P:Josh [AB] ܘܬܚܘܡܐ ܕܥܘܓ ܡܠܟܐ ܕܒܝܫܢ ܡܢ ܫܪܒܬܐ
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܬܦܘܚ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܦܪ .
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܥܓܠܘܢ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܓܙܪ .
P:Josh [AB] ܘܟܠܗܝܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܐܡܠܟ ܒܚܫܒܘܢ
P:Josh [AB] ܕܥܪܠܡ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܡܩܪ :
P:Josh [AB] ܕܢܫܪܘܢ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܡܕܘܢ :
P:Josh [AB] ܕܚܪܒ ܝܫܘܥ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܐܝܪܝܚܘ :
P:Josh [AB] ܕܝܘܪܕܢܢ : ܠܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܚܫܒܘܢ : ܘܠܥܘܓ
P:Josh [AB] ܘܕܟܪܡܠܐ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܕܘܪ ܘܕܢܦܬܕܘܪ
P:Josh [AB] ܘܕܓܠܓܠܐ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܬܪܨܐ .
P:Josh [AB] ܕܠܟܝܫ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܓܠܘܢ :
P:Josh [AB] : ܘܬܚܘܡܗ ܕܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܚܫܒܘܢ .
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܠܒܢܐ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܪܠܡ .
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܡܕܘܢ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܨܘܪ .