simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Dan [AB] ܬܠܬ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܝܘܝܩܝܡ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܐܬܐ
P:Dan [AB] : ܐܬܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܚܕܪܗ̇
P:Dan [AB] ܒܐܝܕܗ : ܘܠܝܘܝܩܝܡ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܠܡܐܢܐ̈
P:Dan [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܐܫܦܙ ܪܒ ܡܗܝܡܢܐ̈
P:Dan [AB] ܘܐܩܝܡ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܩܝܡܬܐ ܕܝܘܡܐ :
P:Dan [AB] ܘܗܝܕܝܢ ܢܩܘܡܘܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܗܘܘ
P:Dan [AB] ܐܢܐ ܡܢ ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܕܦܩܕ ܥܠ
P:Dan [AB] : ܘܢܦܣܘܩ ܪܝܫܝ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ
P:Dan [AB] ܕܫܠܡܘ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܦܩܕ ܡܠܟܐ : ܐܝܬܝ ܐܢܘܢ
P:Dan [AB] ܡܗܝܡܢܐ̈ ܩܕܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ . ܘܡܠܠ
P:Dan [AB] ܘܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܘܠܐ ܐܫܟܚ
P:Dan [AB] : ܘܩܡܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܟܠ
P:Dan [AB] ܘܕܣܘܟܠܐ ܫܐܠ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ : ܐܫܟܚ ܐܢܘܢ
P:Dan [AB] ܠܫܢܬ ܚܕܐ ܕܟܘܪܫ ܡܠܟܐ . ܒܫܢܬ
P:Dan [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܡܩܪܐ ܠܚܪܫܐ̈ :
P:Dan [AB] ܘܐܬܘ ܘܩܡܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ
P:Dan [AB] ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܚܠܡܐ ܚܙܝܬ
P:Dan [AB] ܘܡܠܠܘ ܟܠܕܝܐ̈ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܐܪܡܐܝܬ : ܘܐܡܪܝܢ
P:Dan [AB] : ܘܐܡܪܝܢ : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ :
P:Dan [AB] . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܟܠܕܝܐ̈ :