simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܘܚܒܫܗ̣ ܂ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܙܩܦܗ ܒܒܗܐܪܕܫܝܪ ܒܡܨܥܬ ܡܠܟܐ ܘܗܘ̤ܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܂ ܘܡܨܚܐ ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܘܠܟܘܢ ܂ ܘܫܕܪ
BarAphton:ActsSev ܒܫܪܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܆ ܒܗ̇ ܒܦܠܛܝܝܢ ܕܡܠܟܬܐ ܗܘܐ ܆ ܡܠܟܐ ܆ ܠܝܘܬܪܢܐ ܕܡܗܝܡ̈- . XX ܘܩܕܝܫܐ ܣܐܘܝܪܐ ܟܕ ܐܬܩܪܝ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܕܝ̇ܢܐ̣ ܘܡܪܝܐ̣ ܥܒܘܕܐ̇ ܘܒܪܘܝܐ̣ ܘܙܐܢ̇ ܟܠ ܂ ܡܠܟܐ ܚܕ ܗܘ ܂ ܕܫܘܢܠܦܐ̣ ܠܝܬ ܒܗ ܂ ܟܐܢܐ ܗܘ ܂ ܘܬܪܝܨܐ̣ ܘܬܒܘܥܐ ܂
BarḤadbš:Acts ܐܫܬܕܪ ܗܘܐ . ܟܘ . ܕܠܘ ܠܘܩܒܠ ܢܣܛܘܪܝܣ ܒܠܚܘܕ ܐܩܪܒ ܡܠܟܐ ܐܦܣܝܐ . ܟX . ܕܐܝܠܝܢ ܣ̣ܥܪ ܒܡܐܬܝܬܗ ܗ̇ܘ ܕܠܫܝܢܐ ܡܢ
BarḤadbš:Acts ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܝXܘܝ ܒܪܥܠܐ ܐܬܬܚܕ X· ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܐܝܕܐ ܗܝ ܡܠܟܐ . ܦ̣ܩܕ ܕܠܡܛܝܣ ܘܒܠܩܛܩܝܢ ܐܘܒܠܘܗܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ .
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܢܚܘܐ ܂ ܝܝ ܗ̇ܝܕܝܢ ܕܡܠܠ ܗܘ̣ܐ ܐܝܟ ܬܢܝ̣ܢܐ ܂ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܠܕܐܡ̣ܪܐ ܂ ܗ ܂ ܕܒܥ̇ܐ ܠܡܬܕܡܝܘ ܒܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܠܗ
BarKoni:Schol ܕܚܝܘܬܐ̣̈ ܂ ܗܟܢܐ ܘܢܫܪܐ ܡܠܟܐ ̤ ܕܦܪܚܬܐ ܂ ܡܘܪܛ ܡܠܟܐ - ܕܢܫܪܐ ܠܒܘܕܩܐ ܕܪܘܡܗ̇ ܘܕܩܠܝܠܘܬܗ - ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܪܝܐ
BarKoni:Schol ܕܒܒܠ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܘܥܝܢܘܗܝẌ ܥܘܪ ܂ ܘܐܩܝܡ ܚܠܦܘܗܝ ܝX ܡܠܟܐ ܨܕܩܝܐ ܂ ܘܐܕܪܟܘܗܝ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܝܪܝܚܘ ܂ ܘܠܒܢܘܗܝ̈ ܢܟܣ
EliaNis:Chron ܝ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܫܢܬ ܫܒܥXܐX ܘXܫܝܢ ܘܫܬ ܂ ܝ ܙܒܐ̈ ܂ ܝXܠܟܐ ܡܠܟܐ ܘܐܬܚܙ ܘ ܟܘܟܒܐ̈ ܂ ܘܒܗܘܢ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܐܬܩܛܠ ܦܝܪܘܙ
EliaNis:Chron ܕܦܪܣܝܐ̈ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ 1ܕܣܘܪܐ ܘܕܩܝܠܝܩܝܐ ܘܕܩܦܘܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܘܫܒܥܝܢ ܂ ܝXܢܘܐ ·ܫܢܝܐ̈ Xܘܣܒܣ ܂ ܒܗ̇ ܚܪܒ ܫܒܘܪ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡ[ܝܐ̈ ܫܢܬ Xܐܪ]ܝXܥܝXܐX ܘܥܣܪ ܂ ܝXܢܘܢܐ ܕܫܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܂ ܙXܒܢXܐ̈ Xܕ]ܝXܠܟܐ ܕܦXܢܠܝXܐܘܣ ܂ ܒܗ̇ ܐܡܠܟ ܛܪܝܢܘܣ
EliaNis:Chron ܘܐܡܠܟ ܘܪܗܪܢ ܒܪܗ ܂ ܘܐ̣ܙܠ ܦܪܘܟܒܘܟܬ ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܐܬܓܘܣ ܡܠܟܐ ܒܚܝܘܗܝ̈ ܘܠܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܂ ܂ ܘܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܡܝ̣ܬ ܝܙܕܓܪܕ
EliaNis:Chron ܪܒܐ ܃ ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕܟܬ̣ܒ ܠܘܬ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܬ̣ܘ ܡܠܟܐ ܃ ܐܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܣܓܝ ܩܕܡܝܢ̈ ܡܢܗܘܢ ܀ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
HistChurchEast . ܕܕܠܐ ܥܠܬܐ ܫ̇ܢܝܘ ܡܢ ܡܕܝܢܬܗܘܢ̈ . ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܆ ܡܠܟܐ . ܬܐܘܡܐ ܕܕܪܐ . ܝܘܝܢܢ ܕܬܠܐ . ²ܟܕ̇ ܥܕܠ ܗܘܐ ܠܗܘܢ
HistChurchEast ܕܢܐܡܪܘܢ ܥܡܗܘܢ : ܘܩܕܡ ܪܝܫܢܐ̈ ܕܫ̇ܡܥܝܢ ܗܘܘ : ܘܐܡ̣ܪܘ ܡܠܟܐ ܫܪܪܗܘܢ o XXXX· ܥܠܝܐܝܪ : ܩܕܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܗܠܝܢ . ܕܐܝܬܝ
SevAnt:Epist ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܘܠܥܘܓ ܡܠܟܐ ܕܒܝܫܢ : ܕܓܢܒܪܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܥܡܗ ܝܘܝ . ܘܠܡܠܟܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܫܒܒܘܬܗܘܢ : ܠܣܝܚܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܕ ܒܠܒܘܫܐ ܝ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܡܬܚܘܝܢ ܂ ܩܫܝܫܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐ ܕܥܕܬܐ ܥܠܝܬܐ ܡܛܦܣܝܢ ܆ ܡܚܕܗ ܡܬܥܬܕܝܢ ܠܡܦX ܩܕܡ
Babai:BookUnion ܘܕܫܪܟܐ ܂ ܘܡܪܢ ܐܡ̣ܪ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܃ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܥܡܡܐ̈ ܘܐܡܘܬܐ̈ ܘܠܫܢܐ̈ ܠܗ ܦܠܚܘܢ ܂ ܘܠܡܐܬܐ ܠܡ ܡܫܝܚܐ
Babai:BookUnion ܒܬܘܠܚܐ ܕܐܪܓܘܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܩܪܒ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܨܥܪܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܐܪܓܘܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܠܘ ܡܬܐܫܕ ܥܠܝܗܘܢ ܕܡܐ ܂ ܟܕ ܚܫܐ ܠܘܬ ܩܢܘܡ
Chron1234 ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈ ·ܟܕ· ܂ ܘܐܡܠܟ ܝܝ ܂ ܒܬܪܗ ܡܠܟܐ ܐܠܦ ·ܘܢܒ· ܕܝܘܢܝܐ̈ ܆ ܘܕܛܝܝܐ̈ ·ܩܟܓ· ܆ ܡܝܬ ܠܐܘܢ