simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܠܐܦܝܣ ܘܥܒܕܘܗܝ ܦܛܪܝܪ ܠܐܬܢܣܝ ܡܝܛܪܘ ܕܡܝܦܪܩܛ ܕܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܒܝܫܐ ܂ ܗܟܘܬ ܘܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܗܢܐ ܐܝܣܚܩ ܂ ܬܘܒ ܐܠܨ ܐܢܘܢ
ChronMin ܩܕܡܝܐ ܕܩܡ ܒܡܠܟܘܬ ܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܙܒܢ ܡܐܬܝܬܗ ܡܠܟܐ ܡܢ ܬܡܢ ܘܠܟܐ ܡܬܩܪܝܢ ܡܠܟ̇ܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܩܣܪ ܂ ܂ ܝX ܂ ܝ ܝ
ChronMin ܂ ܂ ܙ Xܝ ܂ ܝܝ ܘܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܚܘ̣ܝ ܬܐܕܘܪܘܣ ܡܦܫܩܢܐ ܕܝ̣ܠܢ ܂ ܡܠܟܐ ܐܢܫܐ̈ ܝܕܝܥܐ̈ ܂ ܒܗܘ̇ ܟܢܘܫܝܐ ܐܬܬܚܪܡܘ̈ ܡܢ ܦܘܩܕܢ
BarṢal:ComGosp ܩܕܡܝܐ ܕܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ ܘܫܦ̣ܪ ܠܐܠܗܐ ܂ ܘܐܣܩ ܠܩܐܒܘܬܐ ܂ ܡܠܟܐ ܦܢ̣ܐ ܡܢ ܣܓܕܬ ܝ ܦܬܟܪܐ̈ ܂ ܠܘܬ ܕܘܝܕ ܕܝܢ ܂ ܡܛܠ ܕܗܘ̣ ܗܘ̣ܐ
BarḤadbš:FoundSch : ܘܐܠܦ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܝܘܠܦܢܐ ܩܕܡܝܐ ܀ ܥܒܕ ܬܘܒ ܐܣܟܘܠܐ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܗ̣ܘ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ : ܥܕܡܐ ܕܐܬܓܒܝ ܫܡܘܐܝܠ ܢܒܝܐ ܘܕܘܝܕ
BarḤadbš:Acts ܕܢܩܩܘܕ ܇ ܠܒܪ ܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܦܩܕ ܥܠ ܩܩܪܠܩܣ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܓܢܒ ܘܫܥܒܕ . ܘܡܟܠ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܪܬܒܥ ܗܘܐ
BarḤadbš:Acts . ܦܩܕ ܕܕܠܐ ܬܘXܘܝ ܢܪܩܪܐ . ܘܟܕ ܐܬܐ ܐܦܝܣܗ . ܕܢܬܟܫܦ ܡܠܟܐ ܕܢܦܝܣ ܠܐܠܗܗ ܇ ܘܠܟܠܢ ܢܓܗܐ ܡܝܢ ܡܘܬܐ· ܘܟܕ ܗܕܐ ܫܡ̣ܥ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܓܪܝܦܘܣ ܘܒܪܢܝܩܝ ܂ ܗ̇ ܃ ܗܢܐ ܐܓܪܝܦܐܣ ܪܫܢܘܬܐ ܡܕܡ ܡܠܟܐ ܡܢ ܝܘܕܝܐ̈ ܒܐܘܪܚܐ ܠܐ ܢܬܩܛܪܓ ܟܕ ܗ̣ܘ ܫܐ̣ܠ ܗܕܐ ܂ ܐܬ̣ܐ
EliaNis:Chron ܕܐܘܪܗܝ ܘܐܝܬ ܒܗ̇ ܨܘܪܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܐ ܟܢܐ ܕܢܫܪܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܒܗ̇ ܡܦܝܣ ܠܗ ܕܢܫܕܪ ܠܗ ܡܢܕܝܠܐ ܗ̇ܝ ܕܫܕܪ ܡܫܝܚܐ ܠܐܒܓܪ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܥܣܪ ܝ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܡܠܟܐ ܂ ܝ ܂ ܝXܥܬܒܘܬ ܙܒܢܐẌ ܪܥܩܘܒ̈ Xܘܪܝܐ ܂ ܒܗ̇ ܡܝ̣ܬ ܠܐܘܢ
EliaNis:Chron ܡܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܐܙܠ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܠܝܣ ܘܢܚ ܪܕܘܦܝܐ ܡܢ ܡܠܟܐ Xܫܒܥ ܂ XܝXܠܝܝܣXܢXܐ ܕܣܘܝXܪXܢܝܣ ܂ ܒܗ̇ ܢܦ̣ܩ ܘܠܝܣ
EliaNis:Chron ܠܩܘܣܛܘܣ ܒܪܗ ܡܠܟܐ ܫܢܬ ܫܬܝXܐܐ ܘܐܪܝXܥܝܢ ܘܬܝXܢܐ ܂ ܝ · ܡܠܟܐ ܘܢܦܠܝܢ̈ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܂ ܘܒܗ̇ ܥܒ̣ܕ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
EliaNis:Chron ܕܦܪܣܝܐ̈ ܫܢܬ ܢXܫXܐX ܘܬܝXܢXܝܢ ܘܫܒܥ ܂ ܂ ܂ ܙܒܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܢܝXܫ ܂ ܘܝXܠ] ܙܒܐ̈ XܕܝXܠܟܐ ܕܦ ܣܐ ܂ ܂ ܒܗ̇ ܐܡܠܟ ܘܪܗܪܢ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܫܢܬ ܚܝXܫܝXܐX ܘܢܝXܫܝܢ ܘܢX ܂ ܝ- ܂ XܫܝܬX ܡܠܟܐ ܘܬܫܥ ܂ ܢܒܐ̈ · 1ܝXܠܟܐ ·ܬXܘܢ ܂ ܒܗ̇ ܐܡܠܟ ܓܘܪܕܝܢܘܣ
EliaNis:Chron ܕܦܪܣܝܐ̈ ܫܢܬ ܢܝXܫܝXܐX ܘܚܝXܫܝܢ ܘܢܝܝXܫ ܂ ܙܒܐ̈ ܡܠܟܐ ܙܒܐ̈ ·ܝXܢܥܐ ·ܦ XܝXܝܐ ܂ ܒܗ̇ ܐܡܠܟ ܫܒܘܪ ܒܪ ܐܪܕܫܝܪ
HistChurchEast ܆ ܘܐܡܪܬܗ ܠܣܘܥܪܢܐ . X ܘܡܠܟܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ . ܠܐ ܚܝܝܟܝ̈ ܚܬܝ ܡܠܟܐ ܕܒܝܬ ܩܕܘܫ ܩܘܕܫܐ̈ . ܘܐܙܠܬ ܟܕ ܡܪܝܪܐ ܠܗ̇ . ܘܥܠܬ ܠܩܕܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗ̣ܘ ܂ ܘܟܕ ܗܟܢ ܫܒܝܚ ܠܦܘܪܩܢܢ ܐܬ̣ܐ ܘܗܘ̣ܐ ܝܥܠ ܝ ܐܪܥܐ ܂ ܡܠܟܐ ܘܢܙܡܪ ܂ ܢܩܕܡ ܂ ܘܒܙܡܝܪܬܐ̈ ܂ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܟܕ ܠܐܘܚܕܢܗ ܕܛܪܘܢܐ ܐܬ̇ܐ ܃ ܠܘ ܒܐܣܛܠܐ ܡ̇ܢ ܡܠܟܝܬܐ ܡܠܟܐ ܢܫܕܪ ܠܦܘܪܩܢܐ ܐܟܚܕ ܘܠܫܘܘܙܒܐ ܕܫܒܝܐ̈ ܃ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܒܪ ܝ
Tim1:Epist ܃ ܘܡܦܠܓܢܐ ܕܫܘܟܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܐܡܪ ܬܘ ܡܠܟܐ ܟܝ̣ ܂ ܐܠܐ ܐܘ ܡ̣ܢ ܓܘܕܦܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܂ ܘܐ ܟܢܐ ܟܝ ܥܒܕܐ ܢܗܘܐ
Babai:BookUnion ܒܓܘܙܠܬܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ ܂ ܘܠܒܫܐ ܠܗ ܢܘܪܐ ܠܟܠܗ ܒܟܠܗ ܡܠܟܐ ܘܠܥܠܡ ܀ ܝX ܬܘܒ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܀ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܬܪܡܐ ܕܝܢܪ ܕܨܠܡ