simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐ ܘܖܝܫܝܬܐ̈ ܕܒܘܠܐ ܕܐܦܪܘܕܝܣܝܕܘܣ ܡܝܬܐ ܡܠܟܐ ܐܙܝܥ ܕܒܗܘ ܙܒܢܐ ܒܐܝܩܖܐ̈ ܘܒܫܘܠܛܢܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ