simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܆ ܘܝܗ̣ܒ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܠܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܒܟܠ ܡܠܟܐ ܢܝܪܐ ܕܫܘܥܒܕܐ ܕܐܒܗܝܗܘܢ̈ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܘܣܦ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ
SynWestSyr . ܗܘܐ ܣܕܩܐ ܒܡܨܪܝܢ ܘܒܣܘܪܝܐ . ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ . ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܐܩܠܣܝܣܛܝܩܐ⁴0 ܕܝܠܗ ܗܟܢܐ . ܕܒܙܒܢܗ ܠܡ ܕܝܘܣܛܝܢܝܢܐ
SynWestSyr ܡܢ ܡܚܝܠܘܬܢ ܫ̣ܐܠ ܗܘܐ X ܕܢ̇ܣܒ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܠܐ ܟܫܪܐ ܡܠܟܐ : ܡܢܐ ܟܬ̣ܒ ܝܘܒܝܐܢܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ XXX XXXܕܥܡܢ : ܟܕ
SynWestSyr : ܗܢܐ ܢܬܟܪܙ ܘܡܣܠܝܐ ܢܗܘܐ . ܘܢܫܬܕܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ : ⁵ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ : ܢܐܙܠ ܠܘܬ
SynWestSyr ܐܬܡܫܚ ܐܪܥܬܐ̈ ܘܗܘܐ ܩܨܘܨܐ . ܚܡܫ̈ ܐܘܓܪܐ̈ ܕܥܒ̇ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܡܬܬܪܓܡܐ ܦܕܝܘܢܐ . ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܕܘܩܠܝܛܝܢܘܣ
SynWestSyr ܘܥ̇ܐܠܝܢ ܩܕܡ ܕܝܢ . . . ܐ X ܘܩܕܡ ܫܠܝܛܢܐ̈ ܆ ܕܐܦܢ ܩܛܘܠܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܟ̈ ܩܛܘܠܐ̈ ܘܐܝܟ ܥܒܕܝ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܡܐ ܕܡܫܬܕܪܝܢ̈ ܠܘܬ
SynWestSyr ܕܕܘܟܪܢܗ ܠܒܘܪܟܬܐ ܢܗܘܐ . ܕܓܒܗ̇ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܥܡܗ ܆ ܡܪܢ ܡܠܟܐ ܦܩ̇ܕܝܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܀ ܡܚ . ܛܘܒܢܐ ܘܫܒܝܚܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
SynWestSyr ܐܪܥܢܝܐ ܘܡܠܐܟܐ ܕܒܣܪܐ . ܕܡܢܐ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܗܢܐ ܪܝܫ ܡܠܟܐ 10ܐܠܗܗ ܡܬܩܪܐ . ܐܦܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ . ܗ̇ܘ
SynWestSyr ܫܪܐ ܘܒܟܠܗ ܠܟܠܗ ܦܓܪܐ ܡܕܒܪ . ܘܗ̣ܘ ܥܝܢܐ ܚܠܦ ܟܠܗ ܓܘܫܡܐ ܡܠܟܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗ : X ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܕܒܗ ܗܘܢܐ
SynWestSyr ܕܛܝܝܐ̈ . ܓܒܪܐ X ¹ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܘܪܚܡ ܐܠܗܐ . ܘܕܣܓܝ ܟܐܒ ܡܠܟܐ ܘܐܢܫܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܆ ܠܚܪܬܐ ܥܠ ܒܝܢܬܗܘܢ ܡܘܢܕܪ ⁴⁴ܒܪ ܚܐܪܬ
SynWestSyr ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܕܕܘܟܪܢܗ ܠܒܘܪܟܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܥܠܠܬܐ̈ ܕܓܕܫܘ ܡܠܟܐ ܡܢ 10 ܛܝܡܐ̈ ܕܩܒܘܪܗ̇ ܀ ܡܙ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܘܫܒܝܚܐ
SynWestSyr ܆ ܗܕܐ ܢܣܥܘܪ ܥܡ ܚܘܫܒܐ ܘܨܒܝܢܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܡܠܟܐ ܢܡܘܣܐ ܕܥܕܬܐ . X0 ܐܢܕܝܢ ܥܠܬܐ ܕܐܠܨܐ ܬܩܪܐ ܕܢܐܙܠ ܠܘܬ
SynWestSyr . ܘܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܘܠܐܘܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܪܘܡܝܐ̈ . X0ܢܡܘܣܐ̈ ܡܠܟܐ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܡܠ̇̇ܟܐ ܙܟܝܐ̈ ܘܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ . ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
SynWestSyr ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ . ܡܛܠ ܦܪܢܝܬܐ̈ ܕܢܫܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܢ ܡܠܟܐ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܦܩܝܕܝܢ ܠܡܠܟܐ̈ ܙܟܝܐ̈ ܠܐܘܢ ܕܣܡ
SynWestSyr ܡܗܝܡܢܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܒܙܒܢܗ ܝܩܪ ܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܐܦ ܣܚܦ ܡܠܟܐ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܆ ܘܡܘܕܝܢ ܒܐܪܬܐܕܘܟܣܝܐ ܀ ܡܛ . ܠܐܘܢ
SynWestSyr ܕܦܪܣܝܐ̈ . ܨܒܐ ܒܚܣܢܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܬܓܪܝܬ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܛܪܬܐ ܡܠܟܐ ܒܐܝܕܝ̈ ܡܪܝ ܡܪܘܬܐ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܆ ܡܛܠ ܕܐܪܕܫܝܪ
SynWestSyr ܬܪܝܨ XX ܫܘܒܚܐ . ܗ̇ܘ ܕܫܝܢ ܘܚܝܕ ܠܥܕܬܐ ܒܙܒܢܗ . ܘܒܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܝܬܪܐ̈ ܘܪܚܡܝ̈ ܫܝܢܐ ܡܬܕܡܐ ܐܢܬ . ܒܙܝܢܘܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ
SynWestSyr ܡܢ ܛܝܡܝܘܢ ²0ܦܪܣܐ ܠܟܠܢܫ ܐܝܟ ܕܪܓܗ . ܦܪܣܗ ܐܦ ܐܟܣܝܘܡܐ ܡܠܟܐ ܠܟܠ ܩܠܝܪܘܣ ܕܐܝܬ ܒܡܕܝܢܬܐ̈ XX ܟܠܗܝܢ . ܝܗ̣ܒ ܗ̣ܘ
SynWestSyr . ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܐܣܗܕ ܟܕ ܐܡ̇ܕ̇ ܕܚܙܝܬ ܟܠܡܕܡ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܐ ܡܠܟܐ . ܐܝܟ ܕܟܬܒܐ ܡܫܬܥܐ . ܡܛܠ ܗܝܟܠܐ ܗ̇ܘ ܕܒܢܐ ܫܠܝܡܘܢ
SynWestSyr ܫܒܝܚܐ ܠܐܘܢ ܝܬܝܪ ܚܣܝܪ ܆ ܒܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܫܒܥܣܪܐ̈ ܆ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܆ X0 ܗܟܢܐ ܡܬܟܬܒ . ܢܦܩ ܕܝܢ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܦܩܕ