simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܫܝܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܕܓܡܝܪܝܢ ddX X ·XXܝX ܝܥ XX ܡܛܠ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܒܗ̇ ¹⁴ܡܚܘܐ ܐܢܐ ܥܠ ܚܘܪܐ XX Xܝܩ ddܥܡܠܐ ܐܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܡܠܝܗܘܢXẌ ܚܠܝܨܐܘܐܓܘܢܝܗܘܢ̈̈ ܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܡܛܠ ܙܟܘܬܐ ܪܗܒܘܢܝܐ ܘܐܪܙܢܝܐ ܕܒܗ ܡܬܟܠܠܝܢ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܗܪܟܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܝܘܬܪܢܐ ܕܝܚܝܕܝܐ̈ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܩܦ ܠܗ ܫܪܒܐ ܐܚܪܢܐ ܡܛܠ ܡܢܗ ܒܡܠܬܐ ܚܝܬܐ ܕܡܢ ܦܘܡܗ̣ ܠܗܝܢ ܐܬܪܥܝ ܕܢܣܝܡ ܟܟܬܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܣܝ̣ܡ ¹ ܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܒܝܢܬ ܐܓܪܬܗ̈ ܆ ܐܬܟܣܝܘ ܣܘܟܠܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܚܝܠܐ ܕܡܢܗ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ̣ ܘܬܘܒ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܚܪܬܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܕܢܗܝܡܢ ܐܢܫ ܒܐܠܗܐ X ¹ܘܐܚܪܬܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܘܠܫܪܪܐ ܕܩ̇ܢܐ ܐܢܫ ܒܢܦܫܗ ܥܠ ܡܘܠܟܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . Xܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ X ܕܠܝܚܝܕܝܐ̈ ܕܒܩܢܘܒܝܢ ܡܪܬܐ̣ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܛܠ ܆ ܐܠܨܐܝܬ ܣܐ̇ܡ ܗܘ̇ܐ ܠܗ̇ ܡܢ ܩܕܡ ܦܘܠܚܢܐ ܕܦܘܩܕܢܐ̈ ܇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܘܗܕܢܐ ܕܚܛܗܘܗܝ̈ ܘܠܙܬܐ ܕܡܢ ܚܫܐ̈ ܘܩܪܒܐ̣̈ ܫ̇ܐܠ ܡܛܠ ܘܡܘܕܐ ܠܝܗܘܒܐ ܕܛܒܬܗ̈ ܕܪܘܚ ܘܕܦܓܪ ܇ ܘܒܙܒܢ ܟܕ ܡܬܬܥܝܩ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܕܝܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ X ܕܐܩܢܝ ܐܢܘܢ ܡܪܢ ܒܡܐܬܝܬܗ . ܓܠܝܐ ܗܝ ܡܛܠ ܢܦܫܟ ܆ ܟܕ ܚܘܒܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܕܕܡܐ ܠܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܣܘܢܩܢܐ̣ ܐܝܟ ܕܗ̣ܢܘܢ ܣܘܥܪܢܐܓܠܝܐܝܬ̈ ܡܚܘܝܢ ܆ ܐܝܟܢ ܡܛܠ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܝܢ ܒܬܫܡܫܬܐ ܘܒܢܝܚܐ ܕܗܘ̇ܐ ܡܢܢ ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܟܝܪܘܬܐ . ܕܠܗܠܝܢ ܬܠܬ ܙܢܝܐ̈ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ ܠܡܗܘܐ ܡܛܠ ܇ ܚܫܢܝܐ |ܕܝܢ ܐܝܟ ܚܘܒܐ ܕܩܢܝܢ ܫܟܝܪܐ̈ ܠܘܬ ܫܟܝܪܬܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗ̇ܝ ܕܩ̣ܕܡ ¹² ܩܢܝܗܝ ܠܚܘܒܐ ܘܐܬܓܡܪ ܒܗ ¹³ܪܘܚܢܐܝܬ . ܡܛܠ ܐܦ ܒܥ̇ܒܕܐXẌ ܓܠܝܐ̣̈ ܝܬܝܪ ܡܢ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪܢܐ̣̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܛܝܬܐ ܕܠܘܝܐ ܠܗ X ܇ ܟܕ ܡܘܕܥ ܒܗܕܐ ܥܠ ܐܘܠܨܢܐ ܕܗܘ̇ܐ ܡܢ ܡܛܠ ܛܒ ܘܠܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ̣ ܘܟܕ ܠܐ ܢܨܒ̇ܐ ܠܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܛܝܬܐ ܕܠܘܝܐ ܠܗ ܘܡܛܠ X ܚܛܝܬܐ ܕܥܡܪܐ ܒܗ̣ O⬩ܐܠܨܐ ܡܛܠ ² ܒܚܘܒܐ ܕܐܚܐ̈ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܣܦܩܐܝܬ ܒܡܐܡܪܐ ܗܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܩ̇ܕܡܬ ܐܡ̇ܪܬ ܡܢ ܠܥܠ . ܡܫܪܐ ܕܝܢ ܘܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܡܡܠܠ ܥܠ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̈ XX ܕܠܐ ܦܘܪܫ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܡܩܦ ܟܕ ܐܡ̇ܪ : Xܗܟܘܬ ܘܒܨܠܘܬܐ̣ ܡܛܠ Xܢܥܡܠܐ̈ ܚܠܝܨܐ̈ ܘܕܘܒܪܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܕܒܫܠܝܐ ܡܬܦܠܚܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܡܦܣ ܗܘܐ ܒܐܚܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܒܪܝܪܝܢ ܒܠܒܗܘܢ ܡܛܠ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܚܠܦ ܗܢܐ ܬܘܣܦܬܐ ܕܫܡܐ ܗܢܐ : ܕܠܐ : ܟܕ ܐܡܪܝܢ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܢܐ ܒܦܣܘܩܐ X18 XXܗܢܐ ܣ̣ܡ ܬܘܣܦܬܐ ܗܕܐ : ܕܠܐ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܝܬܪܐܝܬ ⁵ܐܝܟ ܫܐܠܬܗܘܢ̈ |ܬܟܝܒܬܐ̈ ܘܠܘ ܐܝܟܥܨܬܗܘܢ ܆
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ܥ̇ܢܐ ܠܗ ܡܘܙܓܐ ܕܟܝܢܗ ܠܥܨܬܐ ¹³ܕܟܘܢܫ ܗܘܢܐ̣ ܡܛܠ ܡܛܠ X ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܒܥܘܬܗ X ܘܬܟܫܦܬܗ̣ ܘܠܘ ܐܝܟ ܥܨܬܗ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܪܝܪܘܬ ܠܒܗ ܘܦܫܝܛܘܬ ܚܘܫܒܘܗܝ̈ . XX ܘܟܕ ܡܠܦ ܕܐܦܢ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥ̇ܢܐ ܠܗ ܡܘܙܓܐ ܕܟܝܢܗ ܠܥܨܬܐ ¹³ܕܟܘܢܫ ܗܘܢܐ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ܫܐ̣ܠ ܘܢܦܫܗ ܠܐ ܥܨ̣ܐ ܠܗܕܐ ܇ ܠܝܬ ܠܗ ܚܘܒܐ ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܡܛܠ ܩ̣ܕܡ ܬܩ̣ܢ ܗ̣ܘ ܠܗ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܇ X ܠܝܬ ܠܗ ܡܟܝܟܘܬܐ̣