simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܕܝܘܢܝܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܫܡܗܐ̈ ܩܪܝܢ ܠܢܫܪܐ ܕܟܪܢܝܐ ܘܢܩܒܬܢܝܐ ܡܛܠ ܘܬܦܢܟܝܐ ܐܝܬܘ ܀ ܐܐܛܘܣ ܗ ܢܫܪܐ ܕܟܪܐ ܘܢܩܒܬܐ ܦܝܢܝ .
BarBahl:SyrLex ܕܚܪܘ ܘܚܙܘ ܕܐܢ ܪܛܝܒܐ ܘܚܡܝܡܐ ܢܐܡܪܘܗܝ ܐܢܫ . ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܡܛܠ . ܐܦ ܠܐܐܪ ܪܛܝܒܐ ܘܚܡܝܡܐܐܡܪܝܢ ܠܗ ܀ ܡܠܦܢܐ̈ ܕܝܢ ܕܥܕܬܐ
BarBahl:SyrLex ܥܠܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ ܩܪܝܪܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܘܗܝ ܡܠܦܢܐ̈ . ܘܐܢ ܡܛܠ ܕܢܘܪܐ ܗܝ ܡܪܢܐܝܬ . ܘܐܢ ܪܛܝܒܐ ܗܕܐ ܕܡܝܐ̈ ܗܝ . ܒܕܓܘܢ
BarBahl:SyrLex ܡܣܟܢܘܬ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܒܬܘܕܝܬܐ ܀ ܐܒܝܘܣܝܘܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܛܠ ܕܦܪܕܝܣܐ ܗܪܣܝܣ ܚܕܐ ܕܗܟܢ ܡܬܩܪܐ ܘܡܬܦܫܩܝܢ ܡܣܟܢܐ̈
BarBahl:SyrLex ܬܚܬܝܘܬܗ ܕܡܢ ܓ̇ܢܣ ܓ̇ܢܣܝܢ̈ ܘܓ̇ܢܣܐ̈ ܘܐܕܫܐ̈ ܬܘܒ . ܡܛܠ ܐܕܫܐ ܐܝܬܘ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܕܫ ܐܕܫܝܢ̈ .
BarBahl:SyrLex ܕܚܒܘܫܐ ܐܝܬܘ . ܒܡܢܐ ܐܝܬܘ . ܡܬܬܚܡ ܕܦܪܝܣ ܥܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܛܠ . ܘܦܘܪܥܢܗ ܐܝܬܘ . ܒܡܢܐ ܐܝܬܘ ܡܬܬܚܡ ܕܦܪܝܣ ܥܠ ܣܓܝܐܐ̈
BarBahl:SyrLex ܕܚܒܘܫܐ ܐܝܬܘ ܕܟܠܗܘܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܕܬܚܘܬܘܗܝ . ܘܗ̇ܝ ܡܛܠ ܕܚܒܘܫܐ ܐܝܬܘ . ܒܡܢܐ ܐܝܬܘ . ܡܬܬܚܡ ܕܦܪܝܣ ܥܠ ܣܓܝܐܐ̈
BarBahl:SyrLex ܕܒܡܚܘܬܐ ܪܗܛ ܐܝܟ ܓܢܣܐ ܘܠܘ ܒܐܝܟܢܝܘܬܐ . ܘܡܬܬܚܡ ܓܝܪ ܡܛܠ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ . ܘܠܘ ܒܐܕܫܐ . ܘܗ̇ܝ ܕܒܡܢܐ ܗ̇ܘܐ ܦܘܪܥܢܗ .
BarBahl:SyrLex ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܕܡܬܦܪܫ ܘܢ̇ܚܬ ܒܝܘ̇ܒܠܐ ܕܐܕܫܐ ܕܠܬܚܬ ܡܛܠ ܐܚܪܢܐ ܠܬܚܬ ܡܢܗ . ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܕܓܘܐ ܕܐܕܫ ܐܕܫܝܢ ܐܝܬܘ .
BarBahl:SyrLex ܪܝܫܢܘܬܐ النسوة العفيفات المتعففات التي كُنّ ܡܛܠ ܘܣܘܢܛܟܐ . ܐܝܟ ܚܘܢܝܢ . ܢܫܐ̈ ܙܗܝܬܐ̈ ܕܢܦܠܝ̈ ܒܚܪܝܢܐ
BarBahl:SyrLex ܡܕܡ ܀ ܐܘܝ ܠܝ ܥܘܠܐ̈ ܐܥܠܝܘ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܣܪܐ ܘܥܡ ܬܡܗܐ ܡܛܠ ܓܕܐ ܘܒܨ اسم رجل ܀ ܐܘܛܠܝ̇ܩܘܢ ܡܦܣܢܘܬܐ ܕܡܬܝܗܒܐ ܒܟܬ
BarBahl:SyrLex ܕܒܥܓܠ ܩ̇ܛܠ ܟܠܒܐ̈ ܐܝܟ ܩ̇ܛܠ ܕܐܒܐ̈ خانق الذئب حانق ܡܛܠ ܀ ܐܘܩܘܢܝܩܘ ܒܨ ܩܪܝܒܐ . ܐܚܪܢܐ̈ ܩܘܢܐܡܘܪ ܩܪܝܢ ܠܗ .
BarBahl:SyrLex ܕܠܐ ܡܬܬܨܝܕ ܒܥܠܕܒܒܗ ܀ ܐܝܠܘܡ ܐܬܪܐ ܐܫܟܚܬܗ ܒܟܘܪܣܬܐ ܡܛܠ ܢܒܥܐ ܡܝܐ̈ ܘܠܐ ܢܫܟܚ ܒܓܥܬܐ ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܘܡܪܝܪܬܐ ܡܬܚܫܚ
BarBahl:SyrLex ܕܓܒܪܐ ܒܥܒܪܝܐ ܐܝܣ ܘܚ̇ܙܐ ܪܐܐ . ܘܐܠܗܐ ܐܝܠ . ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܛܠ . ܘܐܝܬ ܕܐܡܪܘ ܕܓܒܪܐ ܕܚܙܐ ܠܐܠܗܐ . ܘܗܕܐ ܝܬܝܪ ܚܬܝܬܬܐ
BarBahl:SyrLex ܡܕܡ ܀ ܐܝܣܝܟܝܘܣ ܫܬܩܢܝܐ ܘܫܡܐ ܗܘ ܕܡܝܬܝ ܡܢ ܫܬܩܐ ܀ ܡܛܠ ܘܪܝܫ ܐܒܕܢܐ ܀ ܐܝܣܘܦܘܓܝܣܡܐ ܗ ܚܘܬܡܐ ܕܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܗ̇ܘܐ
BarBahl:SyrLex ܕܓܢܒܪܐ ܒܥܒܪܝܐ ܐܝܩ ܡܬܩܪܐ ܀ ܐܢܩܪ̈ܛܝܛܐ̈ ܗ ܡܚܡܣܢܢܐ̈ ܡܛܠ ܀ ܐܝܩ ܗ ܓܢܣܐ ܕܓܢܒܪܐ̈ ܨ ܐܝܬܘ ܐܒܘܗܘܢ ܕܫܝܫܝ ܘܐܚܝܡܢ .
BarBahl:SyrLex ܕܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬܘ ܡܬܩܪܐ ܐܘܣܝܐ . ܘܬܘܒ ܐܘܣܝܐ ܘܟܝܢܐ ܡܛܠ ܐܘܣܝܐ . ܘܢܫܬܘܩ . ܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚ̇ܒܫ ܒܒܪܬ ܩܠܐ ܗܕܐ .
BarBahl:SyrLex ܕܕܠܐ ܙܒܢܐ ܗܘ ܘܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܐܝܬܘ . ܘܪܡ ܗܘ ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܡܛܠ ܚܝܐ ܘܡܠܝܠܐ ܒ̇ܪܘܝܐ ܕܟܠ . ܐܝܬܝܐ ܗܟܝܠ ܡܬܘܡܝܐ ܡܬܬܚܡ .
BarBahl:SyrLex ܕܚܬܝܬܐܝܬ ܐܝܬܘ ܪܘܚܐ . ܪܘܚܐ ܠܡ ܓܝܪ ܐܠܗܐ . ܐܦܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܛܘܪܐ̈ ܘܡܬܚܐ̈ ܕܥܠ ܚܘܫܒܐ̈ ܣ̇ܠܩܝܢ . ܘܗ̇ܝ ܕܪܘܚܐ .
BarBahl:SyrLex ܕܗܘܝܘ ܚܝܐ ܒܫܪܪܐ . ܘܒܗ ܚܐܝܝܢ ܘܡܬܬܙܝܝܥܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܛܠ ܓܝܪ ܡܬܐܡܪܝܢ ( sic ) ܪܘܚܐ ܘܠܘ ܚܬܝܬܐܝܬ . ܘܗ̇ܝ ܕܚܝܐ .