simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܥܢܘܝܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܃ ܘܗܠܝܢ ܡܝܬܪܬ̈ ܐ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܓܒܪܐ ܩܕܝܫܐ ܢܛܘܪܐ ܚܬܝܬܐ ܕܦܘܩܕܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܂ ܒܕܓܘܢ
BarAphton:ActsSev ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘ ܟܕ ܛܝܘܒܬܢܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܆ ܫܢܝ ܡܢ ܡܛܠ ܡܕܝܪܝܢ ܗܘܘ ܆ ܘܐܦ ܡܢܝܚܝܢ ܠܡܠܟܐ ܘܡܚܦܛܝܢ ܠܡܠܟܬܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܫܘܚܠܦܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܡܬܝܕܥ ܕܐܝܬ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܘܒܝܬܝܘܬܐ̣ ܝ ܂ ܘܓܒܝܬܐ ܂ ܘܟܢ ܐܬ ܐܡܪܘ ܗܟܢܐ̣
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܕܐ ܫܡܥܘܢ ܠܘܩܕܡ ܛܥܢܗ ܠܨܠܝܒܐ ܂ ܠܡܚܘܝܘ ܕܚܠܦ ܚܛܝܬܐ ܡܛܠ ܂ ܩܒܥܘ ܬܡܢ ܨܠܝܒܐ ܂ ܘܥܠܘܗܝ ܐܣܩܘܗܝ ܠܝܫܘܥ ܂ ܘܟܒܪ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܠܘ ܡܢܘܬܐ̈ ܡܢܗ ܡܣܝܟܢ ܇ ܘܫܪܟܐ ܕܩܢܘܡܗ ܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܡܛܠ ܦܫܝܛܐ ܘܠܐ ܡܣܝܟܐ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܫܪܝܪܐܝܬ ܟܠܗ̣ ܥܡ ܟܠܗ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܠܟܠ ܝܕܝܥܐ ܂ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܕ ܚܪܘ ܗܪܛܝܩܘ̈ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܂ ܗܠܝܢ ܕܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܂ ܕܒܝܕ ܡܠܬܐ ܢܫܘܕܥ ܠܐ ܐܠܨܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܝܢ ܕܗܘ̣ ܐܦ ܟܕ ܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܂ ܐܠܗܐ ܟܬܪ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ̣ ܡܛܠ ܗܘܐ ܠܐ ܡܕܡ ܂ ܐܝܬ ܝ ܗܘܐ ܟܒܪ ܐܬܪܐ ܕܗܠܝܢ ܢܬܐܡܪܢ ܂
BarṢal:ComLiturg ܕܗܘ̣ܐ ܠܢ ܥܠܬܐ ܕܢܬܩܪܒ ܠܘܬ ܐܒܐ ܂ ܘܦ̇ܩܚܐ ܕܢܘܕܐ ܠܗ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܨܠܘܬܐ ܕܝܢ ܝܝ ܐܚܪܝܬܐ ܠܒܪܐ ܣ̇ܠܩܐ ܃
BarṢal:ComLiturg ܕܡܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܟܪ ܗ ܚܛܗܐ̈ ܕܡܘܬܐ ܫܠܝܚܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܐܝܟ ܡܛܠ ܕܡܘܬܐ ܃ ܐܦܠܐ ܚܢܢ ܘ̇ܠܐ ܠܢ ܝ ܕܢܬܕܟܪܝܘܗܝ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܂
BarṢal:ComLiturg ܕܫܘܐ ܪܘܚܐ7 ܂ ܙ X ܂ X ܒܐܘܣܝܐ ܠܒܪܐ ܕܝܠܝܕ ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܃ ܐܦ ܡܛܠ ܡ̣ܢ ܐܝܠܢܐ ܘܐܝܟ ܪܬܚܐ ܡ̣ܢ ܫܡܫܐ ܀ ܘܥܡ ܒܪܐ ܡܣܬܓܕ ܂ ܗ̇ ܂
MiaphysiteDocs ܡܐܬܝܬܟ̇ ܂ ܝX ܒܠܥܕ ܡܢ ܡܠ̣ܟܟ ܂ ܘܠܐ ܕܝܢ ܒܡܕܡ ܩܐ̇ܡ ܐܢܐ ܡܛܠ ܡܣܟܢܘܬܝ ܂ ܟܕ ܡܦܣܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܠܐܢܫ ܠܓܡܪ ܠܐ ܡܘܕܥ ܐܢܐ
MiaphysiteDocs ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܛܘܒܬܢܐ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܕܝܠܢ ܗ̇ܘ ܕܡܨܐ ܢܚ̇ܘܐ ܂ ܐܢ ܡܛܠ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܦܛܪܐ ܝܝ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܃
MiaphysiteDocs ܕܝܢ ܕܠܐ ܟܕ ܣܓܝ ܝ-ܝ ܂ ܫ̇ܬܩ ܐܢܐ ܟܪ ܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܥܒܕ ܡܛܠ ܙܟܘܬ ܐ ܒܝܫܬܐ ܃ ܠܐ ܒ̇ܥܐ ܗܘ̇ܝܬ ܂ · ܝ ܕܣܟ ܐܟܬܘܒ ܠܘܬܟܘܢ ܂
MiaphysiteDocs ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܘ̣ܝܬ ܒܐܘܣܝܐ ܃ ܓܡܝܪܐܝܬ ܂ ܂ ܡܢ ܡܛܠ ܕܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܃ ܒܝܕ ܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܡܝܪ ܠܗ
MiaphysiteDocs ܗܕܐ ܡܕܝܢ ܐܬܐܠܨܢܢ ܂ ܕܢܬܛܦܝܣ ܠܐܝܠܝܢ Xܟܠ ܝܘܡ ܩܝܡܝܢ ܡܛܠ ܃ ܗܕܐ ܠܗܘܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܥܠܬܐ ܕܣܓܝܐܘܬ ܚܪܝܢܐ ܗܘ̣ܬ ܂
BarḤadbš:FoundSch ܕܐܦܠܐ ܗܘ ܟܘܢܝܐ ܕܗܘܝܐ ܘܕܫܘܪܝܐ X ܥܕܟܝܠ ܝܕܝܥ ܗܘܐ ³ ܆ ܡܛܠ ܐܝܬܝܐܝܬ ·XXܝX ܟܕ ܐܝܬܘXܘܝ ܘܠܐ ܗܘܐ ܘܐܦܠܐ ܫܪܝ .
SevAnt:madHym ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܣ̇ܦܩܝܝܢ ܗܘܘ ܠܡ̣ܥܪܐܝ ܇ ܟܕ ܡܬܓ̣ܠܝܐ ܚܕܐX ܡܛܠ ܒܪܐ ܘܡܠܬܐ ܕܝܠܟ ܘܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܐܠܐ̣ ܠܘ ܢܗܝܪܐܝܬ ܆
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܕܪܚܝܩܐ ܘܘ̣ܬ ܩܝܡܬܐ ܕܓܘܐ : ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘ̣ܬ ܕܘܫܐ ܡܛܠ ܫܒܝܚܬܐ ܕܦܪܘܩܐ ܕܟܠ ܡܫܝܚܐ ܡܕܓܠܝܢ ܘ̣ܘܘ : ܡܬ ܗ̣ܘܐ
SevAnt:CathHom ܙܗܪܐ ܘܢܘ̣ܗܪܐ ܠܐ ܡܬܩܪܒܢܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܇ ܡܛܠ ܕܫܠܝܚܐ ܟ̣ܬܒ X X ܠܐܦܣܝܐ̈ . ܚ̇ܘܪܐ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܇
BarḤadbš:Acts ܕܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗ̇ ܬܪܝܨܬ ܠܘܬ ܛܢܝܢܐ ܢܣܛܘܪܝܣ . ܡܥܕ̈ ܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܠܘܝܡܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܘܫܘܕܠܝܘܗܝ̈ ܕܡܨܪܝܐ ܇ ܘܝܬܝܪܐܝܬ