simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܕܟܢܫܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܢܣܬܪܚܘܢ ܒܚܒܠܐ ܕܪܫܝܥܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܠܗ̇ . ܩܐܦܐܕܘܩܝܐ . ܠܘܩܝܐ . ܠܘܩܢܝܐ ܬܟܘܦܝ ܚܨܐ .
SynWestSyr ܛܡܐܘܬܗ̇ . ܗܝܕܝܢ ܛܢܦܘܬܐ ܕܚܘܪܒܐ ܬܟܢܫ . ܡܕܢܚܐ ܬܬܦܬܚ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܝܗܘܕ ܬܠܒܫܝ ܐܒܠܐ . ܘܬܬܛܝܒ ܠܝܘܡܐ ܕܐܒܕܢܐ .
SynWestSyr ܗܕܐ ܡܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܝܠܟ ܦܪܘܩܢ ܘܡܫܡܠܝܢܢ ܇ ܨ̇ܒܝܢܢ ܠܡܐܠܦ ܡܛܠ ܢܗܘܐ ܛܥ̇ܝܐ ܠܢ ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܙ̇ܕܩ ܠܡܕܒܪܘ ܐܪܙܐ̈ ܕܥܕܬܐ .
SynWestSyr ܗ̇ܝ ܕܢܬܬܥܝܕ̇ X0 ܩܘܪܒܢܐ ܕܝܢ ܒܫܒܬܐ ܘܒܚܕܒܫܒܐ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܕܟܕ ܡܚܝܠܘܬܐ ܡ̇ܚܒ ܆ ܗܠܝܢ ܚܝܠܬܢܝܬܐ̈ ܠܐ ܡܬܚܫܚܢ̈ .
SynWestSyr ܕܟܝܘܬܗ ܐܬܓܒܝ . ܘܡܛܠ ܪܚܝܩܘܬܐ Xܕܡܢ ܢܘܬܦܐ̈ . ܐܢܕܝܢ ܡܛܠ ܐܬܐܡܪܝܢ̈ . ܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܫܦܝܪ ܕܘܒܪܐ . ܐܢ ܕܟܝܐ . ܐܢ
SynWestSyr ܗܢܘܢ ]ܕܣܢܝܩܝܢ ܠܥܕܬܐ³0[ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܠܐ ܢ̇ܠܙ . ܡܛܠ ܕܦܠܝܓܝܢ . ܘܚܠܦ ܗܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܕܝܘܛܐ̈ . XX ܘܢܘܕܥ
SynWestSyr ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܟܗܢܘܬܐ ܡܬܬܣܪܚ ܆ ܐܠܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܕܘܝܠܐ ܡܛܠ ܬܗܘܐ ܗܟܢܐ . ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܠܚܘܕ ܢܣܝܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܐ̈ :
SynWestSyr 10ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܬܣܝܡܐ . ܠܡܫܡܫܢܘܬܐ . ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܘܐܦܠܐ ܡܛܠ . ܘܒܚܒܘܫܝܐ̈ ܘܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܡܛܠ ܫܡܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܝܕܐ ܥܠܘܗܝ
SynWestSyr ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܐ ܗܘ̣ܬ ܠܓܒܪܐ . ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܆ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܙ̇ܕܩ ܡܛܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ XXܐܬܐܠ̇ܨܬ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܬܗܘܐ ܠܓܒܪܐ :
SynWestSyr ܕܡܒܪܟܐ ܗܝ ܘܡܫܒܚܐ ܗܝ ܡܠܟܘܬܟܐܠܗܐܐܒܐ . ܘܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܛܠ . ܠܒܢܝܢܐ ܘܛܘܦܣܐ ܛܒܐ ܚܝܠܝܗ̇ . ܩܕܫ . ܚܟܡ . ܠܒܒ ܐܠܗܐ .
SynWestSyr ܕܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܠܡܕܒܚܐ . ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܟܕ ܬܨܘܡ ܘܬܣܚܐ ܡܛܠ ܕܝܢ ܠܐ ܬܬܩܪܒ . ܠܐ ܗܘܐ ܐܟܡ̇ܢ ܕܡܣܝܒܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܠܐ
SynWestSyr ܫܘܟܢܐ̈ . ܐܢ ܐܢܫ ܡܬܚܙܐ ܒܥܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܘܟܢܐ ܕܐܣܝܘܬܐ : ܡܛܠ ܒܒܘܝܐܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܡܨܠܝܢ ܢܬܥܢܘܢ . ⁴²
SynWestSyr ܕܩܘܝܬ ܒܗ ܪܘܚܐ ܒܝܫܬܐ ܘܢܘܟܪܝܬܐ . ܝX1 . 1 ܢܬܝܠܦܘܢ ܡܛܠ ܡܗܝܡܢܐܝܬ ܫܡܥ ܠܡܠܬܐ ܕܦܘܩܕܢܐ̈ ܘܕܡܪܬܝܢܘܬܐ . XXX
SynWestSyr XX . XXX1ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܘ ܐܬܡܢܥܘ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܡܫܬܡܠܝܐ ܡܛܠ ܢܗܘܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܢܐܬܐ ܘܢܫܟܚ ܕܐܚܝܕ ܬܪܥܐ ܠܐ ܢܩܘܫ .
SynWestSyr ܠܒܘܫܗ . X 1ܡܙ . ܐܢ ܐܢܫ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܟܣܢܝܐ ܢܡܘܬ ܇ ܘܠܐ ܐܝܬ ܡܛܠ ܡܘ . ܐܢ ܐܢܫ ܡܣܟܢܐ ܢܡܘܬ . ܗܢܘܢ ܕܕܟܠܚܕ ܝ̇ܨܦܝܢ ܢܐܨܦܘܢ
SynWestSyr ܩܝܡܬܐ . ܒܫܦܪܐ ܡܫܒܚܢܐܝܬ ܥܡ ܡܙܡܘܪܐ̈ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪX⁰ ܡܛܠ . ܒܦܠܓܗ ܕܝܢ ܕܠܠܝܐ ܡܫܒܚܢܐܝܬ ܘܡܩܠܣܢܐܝܬ ܢܩܘܡܘܢ
SynWestSyr ܕܡܢ ܒܬܪX⁰ ܕܩܡ ܗ̣ܘ ܆ ܫܒܚ ܠܐܒܐ : ܟܕ ܡܙܡܪܝܢ ܗܘܘ . ܐܬܐܫܕ ܡܛܠ ܢܩܘܡܘܢ ܡܛܠ ܩܝܡܬܐ . ܒܫܦܪܐ ܡܫܒܚܢܐܝܬ ܥܡ ܡܙܡܘܪܐ̈ .
SynWestSyr ܛܟܣܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܒܝܕ ܡܪܗܛܐܐܘ̇̈ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܡܛܠ ܏ܘ ܘܗ̇ܘ ܕ܏ܝܐ ܘܗ̇ܘ ܏ܝܒ ܕܢܝܩܝܐ ܗ̇ܘ ܏ܗ . ܛܝܛܠܘܣ ܕܫܬܐ .
SynWestSyr ܐܝܩܪܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܘ̈ . ܘܕܙܪ . ܩ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܏ܠܗ ܕܐܢܩܘܪܐ ܝܙ ܘܗ̇ܘ ܝܚ . ܛܝܛܠܘܣ ܕܬܡܢܝܐ̈ .
SynWestSyr ܟܘܪ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܘܦܪܝܗܕܘܛܐ̈ . -- ܕܐܢܩܘܪܐ ܗ̇ܘ ܏ܝܒ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܏ܠܒ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܙ . ܛܝܛܠܘܣ ܕܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܪܝܢ̈ .