simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܫܘ̣ܝܘܬ ܐܕܫܐ2 ܕܨܝܕ ܚܕܕܐ̈ ܘܠܐ ܫܘ̣ܝܘܬ ܐܘܣܝܐ ܆ ܠܐ ܡܛܠ ܓܡܝܪܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܒܬܐܘܪܝܐ ܃
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܢܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܢܣ̣ܒܘ ܦܘܠܓܐ ܕܟܟ̇ܪܐ ܡܛܠ ܟܝܬ ܗ̇ܝ ܕܒܬܪܝܗܘܢ̈ ܥܠ ܬܪܝܢ̈ ܩܢܘܡܐ̈ ܣܡ ܆ ܟܕ ܡܫܬ̇ܥܐ
SevAnt:LuqGramm ܬܪܝܢ̈ ܨܦܪܝܐ̈ ܘܨܦܪܐ̈ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܡܦܠܓܢ̈ ܒܩܢܘܡܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܘܠܒܪ ܡܢ ܚܫܐ ܆ ܘܒܡܘܬܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܡܘܬܐ ܀ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܐܝܟܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܬܢ ܒܒܣܪ ܇ ܘܕܠܒܪ ܡX ܡܘܬܐ ܡܬ ܂ ܕܥ ܐܠܗܐܝܬ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢ ܘ ܡܛܠ ܃ ܘܕܡ̇ܩܘܐ ܠܐ ܢܟܝܣܐ ܇ ܠܚܕ ܘܠܗ ܟܕ ܠܗ ܡܫܝ ܚܐ ܇ ܘܕܡܐܬ
SevAnt:LuqGramm ܕܟܠ ܚܕ ܚܘܝܬܐ ܡܢܬܝܬܐ ܘܠܡܚܣܢ ܢܥ̇ܒܕ ܕܗ̇ܝ ܕܩ̇ܕܡܐ ܡܛܠ ܗܘܐ ܚܝܠܗ ܕܫܪܪܐ ܆ ܐܠܨܐܝܬ ܬܪܝܢ̈ ܝ ܨܦܪܝܐ̈ ܐܬܢ̣ܣܒܘ ܆
SevAnt:LuqGramm ܕܠܒܪܢܫܐ ܘܠ ܐܠܗܐ̣ ·ܕ ܥ-ܐ ܂ ܬ ܘܡܦ ܂ ܠܓܐ ܂ ܝܬ ܢܬܝܕܥ ܡܛܠ ܡܢܬܝܬܐ ܘܠܡܚܣܢ ܢܥ̇ܒܕ ܕܗ̇ܝ ܕܩ̇ܕܡܐ ܡܬܬܨ ܂ ܪܐ ܆ ܘܠܘ
SevAnt:LuqGramm ܕܒܗ ܟܠܚܕ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܂ ܗ̣ܘ ܝ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܡܠܠ̣ ܘܠܘ ܡܛܠ ܐܡ̇ܪ̣ ܗܟܢܐ ܂ ܚܕ ܒܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܡܠܠ ܇ ܗ̇ܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܂
SevAnt:LuqGramm ܕܢ ܕܟܬܒܘܢܗ ܕܓܪܡܛܝܩܘܣ ܟܠܗ ܐ̇ܫܟܚܬ ܃ ܝ ܘܐ̇ܫܬܘܕܥܬ ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܆ ܕܕܟܠܗ ܐ̇ܗܘܐ ܐܚܘܕܐ ܠܐ ܐ̇ܬܡܨܝܬ ܂ 2
SevAnt:LuqGramm ܕܠܐ ܠܒܣܪܐ ܡ̇ܝܬܝܢ ܡܫܬܚܠܦܢܐܝܬ ܠܟܝܢܗ ܕܡܠܬܐ ܇ ܘܠܐ ܡܛܠ ܂ ܐܘ ܟܒܪ ·X XXX ܒܕܘܟ̣ ܘܕܡܣ̣ܟܠܝܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܣ̇ܒܪ ܇
SevAnt:LuqGramm ܕܟܠ ܚܕ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܒܗ ܡܡܠܠ ܂ ܘܗ̣ܘ ܡܡܠܠ̣ ܢܘ ܒܚܕ ܙܢܐ ܡܛܠ ܘܕܐܠܗܘܬܐ ܂ ܚܕ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܒܪܐ ܒܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܡܠܠ ܂ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܝ ܕܒܗܢܐ ܟܝܢܐ ܡܡܠܠ ܀ ܫܘܚܠܦܐ ܗܟܝܠ ܕܡܠܐ̈ X ܙ XXX ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܡܡܠܠ ܗܠܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܆
SevAnt:LuqGramm ܡܫܟܐ ܗ̇ܘ ܥܬܝܩܐ ܣܡ ܡܠܐ̈ ܆ ܘܬ̇ܥܒ̣ܕ ܙܩܙܩܬܐ̈ X XXXX ܡܛܠ ܒܪܘܚܐ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܨܝܕ ܡܘܫܐ ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪ ܟܗܢܝ ܇ - ܟܕ
SevAnt:LuqGramm ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܡܛܠ ܡܠܦܢܐ ܐܡ̣ܪ ܇ ܘܢ ܕܗܕܐ ܢܐܡܪܘܢ ܠܐ ܠܚ̇ܡܐ ܗܘܬ ܟܠ ܟܠܗ ܇
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬ ܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܦܓܪܐ ܨܝܕ ܐܠܗܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܡܛܠ ܕܥܕܬ ܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܇ ܒܗ̇ܘ ܡܐܡܪܐ ܕܪܫܝܡ ܥܠܘܗܝ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܬ̣ܚܪ ܢ ܗܘܘ ܐܢܫܝܢ̈ Xܝ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܃ ܕܡܢ ܟܝܢܐ ܕܝܠܗ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܒܩܪܝܢܐ ܕܐܓܪܬܐ ܕܛܘܒܬܢܐ ܦܦܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܂ ܕܬܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܢܬܚܝܕ ܇ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܢXܪܘܫ ܀ ܡܬܒܝܢ ܐܢܬ ܡܛܠ ܡܢ ܐ·ܠܝܢ ܕܫܦܝܪ ܡܬ̇ܪܥܝܢ ܠܕܐܝܟ ܗܕܐ ܡܫܩܠܘܬܐ ܐܬ̇ܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܦܣ̇ܩܐ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܂ ܟܕ ܬܪܬ̈ ܗܝܢ ܓܝܪ ܡܬ̇ܬܘܕܝܢ̈ ܆ ܡܛܠ ܇ ܘܗ̇ܝ ܕܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܘܕܚܕܐ ܡܠܬܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܡܘܕܐ ܗܘܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܇ ܠܬܚܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ̈ ܡܛܠ ܢܘܬܐ ܢܣ̣ܒܘ ܠܘܬܗܘܢ ܘܝܬܪܘ ܂ ܘܗܠܝܢ̣ ܟܕ ܂ X ܙ X X ܘܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬ̣ܓܫܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܚܬܝܬܘܬܗܝܢ ܕܡܠܐ̈ ܆ ܨܝܕ · ܡܛܠ ܓܠܝܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܇ ܕܫܘܒܚܝ ܠܐܚܪܝܢ ܠܐ ܐܬܠ ܂ ܒܪܡ
SevAnt:LuqGramm ܗܠܝܢ ܓܘܢܐܝܬ ܡܡܠܠ ܗ̇ܘܝܬ ܂ ܘܠܘ ܫܚܝܡܐܝܬ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܡܛܠ ܒܡܠܐ̈ ܕܨܐܕܝ ܂ ܨܝܕ ܗ̇ܘ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡܕܡ ܕܟ̣̇ܣܐ ܇ ܟܕ