simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܕܝܕܥ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܘܪܚܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ : ܘܐܘܪܚܐ ܕܪܫܝܥܐ̈ ܬܐܒܕ ܡܛܠ ܪܫܝܥܐ̈ ܒܕܝܢܐ : ܘܐܦ ܠܐ ܚܛܝܐ̈ ܒܟܢܘܫܬܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ .
P:Ps [AB] ܕܐܢܬ ܡܪܝܐ ܒܠܚܘܕܝ ܒܫܠܝܐ ܬܥܡܪܢܝ . ܡܬܢܒܐ ܥܠ ܡܛܠ ܘܕܡܫܚܗܘܢ : ܣܓܝܘ ܒܫܠܡܐ ܐܟܚܕܐ . ܘܐܢܐ ܐܫܟܒ ܘܐܕܡܟ :
P:Ps [AB] ܕܠܘܬܟ ܗܘ ܡܨܠܐ ܐܢܐ . ܡܪܝܐ ܒܨܦܪܐ ܬܫܡܥ ܩܠܝ : ܘܒܨܦܪܐ ܡܛܠ ܡܪܝܐ ܘܐܣܬܟܠ ܒܗܓܝܝ . ܨܘܬ ܠܩܠܐ ܕܓܥܬܝ ܡܠܟܝ ܘܐܠܗܝ :
P:Ps [AB] ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܬܪܘܨ ܩܕܡܝ ܐܘܪܚܟ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܒܦܘܡܗܘܢ ܡܛܠ ܒܗܝܟܠܐ ܕܩܘܕܫܟ . ܒܕܚܠܬܟ ܡܪܝܐ ܕܒܪܝܢܝ ܘܒܙܕܝܩܘܬܟ :
P:Ps [AB] ܕܠܝܬ ܒܦܘܡܗܘܢ ܟܐܢܘܬܐ : ܐܠܐ ܥܘܠܐ ܒܓܘܗܘܢ : ܘܐܝܟ ܡܛܠ ܘܒܙܕܝܩܘܬܟ : ܡܛܠ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܬܪܘܨ ܩܕܡܝ ܐܘܪܚܟ .
P:Ps [AB] ܕܡܪܡܪܘܟ . ܢܚܕܘܢ ܟܠ ܕܡܣܒܪܝܢ ܒܟ : ܠܥܠܡ ܢܫܒܚܘܢܟ ܡܛܠ ܡܢ ܡܘܠܟܢܝܗܘܢ̈ : ܒܣܘܓܐܐ ܕܥܘܠܗܘܢ ܕܚܘܩ ܐܢܘܢ :
P:Ps [AB] ܕܐܢܬ ܬܒܪܟ ܠܙܕܝܩܐ̈ : ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܣܟܪܐ ܡܩܒܠܬܐ ܬܥܛܦܢܝ . ܡܛܠ ܢܫܒܚܘܢܟ ܘܬܥܡܪ ܒܗܘܢ : ܢܬܥܫܢܘܢ ܒܟ ܟܠ ܪܚܡܝ̈ ܫܡܟ .
P:Ps [AB] ܕܟܪܝܗ ܐܢܐ : ܐܣܢܝ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܙܥܘ ܓܪܡܝ̈ . ܘܢܦܫܝ ܡܛܠ ܒܪܘܓܙܟ ܬܟܣܢܝ : ܘܐܦ ܠܐ ܒܚܡܬܟ ܬܪܕܝܢܝ . ܪܚܡ ܥܠܝ ܡܪܝܐ
P:Ps [AB] ܕܙܥܘ ܓܪܡܝ̈ . ܘܢܦܫܝ ܐܬܬܙܝܥܬ ܛܒ : ܘܐܢܬ ܡܪܝܐ ܥܕܡܐ ܡܛܠ ܬܪܕܝܢܝ . ܪܚܡ ܥܠܝ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܟܪܝܗ ܐܢܐ : ܐܣܢܝ ܡܪܝܐ
P:Ps [AB] ܕܫܡܥ ܡܪܝܐ ܩܠܐ ܕܒܟܬܝ . ܫܡܥ ܡܪܝܐ ܒܥܘܬܝ ܡܪܝܐ ܨܠܘܬܝ ܡܛܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ . ܦܪܘܩܘ ܡܢܝ ܟܠ ܥܒܕܝ̈ ܫܘܩܪܐ :
P:Ps [AB] ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ : ܕܢܬܒܛܠ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܡܬܢܩܡ . ܡܛܠ ܕܚܙܘ ܡܛܠ ܥܠ ܫܡܝܐ . ܡܢ ܦܘܡܐ ܕܥܠܝܡܐ̈ ܘܕܛܠܝܐ̈ : ܬܩܢܬ ܬܫܒܘܚܬܟ :
P:Ps [AB] ܕܚܙܘ ܫܡܝܟ̈ ܥܒܕܐ ܕܨܒܥܬܟ̈ : ܣܗܪܐ ܘܟܘܟܒܐ̈ ܕܬܩܢܬ .     ܡܛܠ : ܡܛܠ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ : ܕܢܬܒܛܠ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܡܬܢܩܡ .
P:Ps [AB] ܕܥܒܕܬ ܦܘܪܥܢܝ ܘܕܝܢܝ : ܘܝܬܒܬ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܝܢܐ ܙܕܝܩܐ . ܡܛܠ ܠܒܣܬܪܗܘܢ : ܢܬܬܩܠܘܢ ܘܢܐܒܕܘܢ ܡܢ ܩܕܡܝܟ .    
P:Ps [AB] ܕܠܐ ܫܒܩ ܐܢܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝܢ ܠܟ ܡܪܝܐ . ܙܡܪܘ ܠܡܪܝܐ ܕܥܡܪ ܡܛܠ ܒܙܒܢܐ̈ ܕܐܘܠܨܢܐ . ܢܣܒܪܘܢ ܒܟ ܟܠ ܝܕܥܝ̈ ܫܡܟ :
P:Ps [AB] ܕܐܬܕܟܪ ܠܡܬܒܥ ܕܡܗܘܢ : ܘܠܐ ܛܥܐ ܓܥܬܗ ܕܡܣܟܢܐ . ܪܚܡ ܥܠܝ ܡܛܠ . ܙܡܪܘ ܠܡܪܝܐ ܕܥܡܪ ܒܨܗܝܘܢ : ܘܚܘܘ ܒܥܡܡܐ̈ ܨܢܥܬܗ̈ .
P:Ps [AB] ܕܠܐ ܠܥܠܡ ܡܬܛܥܐ ܡܣܟܢܐ : ܘܣܒܪܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܠܐ ܬܘܒܕ ܠܥܠܡ ܡܛܠ ܢܗܦܟܘܢ ܪܫܝܥܐ̈ ܠܫܝܘܠ : ܘܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܛܥܝܢ ܠܐܠܗܐ .
P:Ps [AB] ܕܡܫܬܒܗܪ ܪܫܝܥܐ ܒܪܓܝܓܬܐ̈ ܕܢܦܫܗ : ܥܘܠܐ ܡܬܒܪܟ ܘܪܓܙ ܡܛܠ ܕܪܫܝܥܐ ܝܩܕ ܡܣܟܢܐ : ܢܬܬܚܕܘܢ ܒܬܪܥܝܬܐ ܗܝ ܕܐܬܚܫܒܘ .
P:Ps [AB] ܕܗܐ ܚܛܝܐ̈ ܡܠܘ ܩܫܬܐ : ܘܐܬܩܢܘ ܓܐܪܝܗܘܢ̈ ܥܠ ܝܬܪܐ : ܡܛܠ ܐܡܪܝܬܘܢ ܠܢܦܫܝ : ܢܘܕܝ ܘܫܟܢܝ ܥܠ ܛܘܪܐ̈ ܐܝܟ ܨܦܪܐ .
P:Ps [AB] ܕܡܕܡ ܕܥܬܕܬ ܣܚܦܘ : ܙܕܝܩܐ ܕܝܢ ܡܢܐ ܥܒܕ . ܡܪܝܐ ܒܗܝܟܠܐ ܡܛܠ ܓܐܪܝܗܘܢ̈ ܥܠ ܝܬܪܐ : ܠܡܫܕܐ ܒܥܡܛܢܐ ܒܬܪܝܨܝ̈ ܠܒܐ .
P:Ps [AB] ܕܓܡܪ ܛܒܐ : ܘܒܛܠܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܢ ܐܪܥܐ . ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܒܐܫܝܢ ܘܢܟܠܝܢ ܠܪܚܡܝܗܘܢ̈ ܦܪܘܩ ܡܪܝܐ