simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܕܛܘܒܢܐ ܗܢܐ ܠܐ ܨܒܐ ܕܢܟܬܒ ܫܡܗ : ܘܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܠܚܕ ܡܛܠ ܨܒܐ ܕܢܟܬܒ ܫܡܗ ܘܐܫܠܡ ܒܝܘܠܦܢܗ ܦܫܝܛܐ ܥܘܬܪܐ ܕܪܐܙܐ̈ ܀
LiberGrad ܗܢܐ ܠܐ ܝܕܥ ܕܢܕܪܟ ܟܬܒܐ ܘܢܦܪܫ ܦܘܩܕܢܐ̈ : ܐܠܐ ܐܢ ܓܒܪܐ ܡܛܠ ܐܢܐ ܘܫܪܐ ܐܢܐ : ܐܠܐ ܐܢ ܒܢܝܚܐ ܘܡܟܝܟ ܪܘܚܐ ܕܢܛܪ ܡܠܬܝ .
LiberGrad ܕܪܗܛܢ ܠܢ ܟܠܢ ܒܬܪ ܬܫܡܫܬܐ ܕܦܓܪܐ : ܘܠܐ ܒܬܪ ܕܪܘܚܐ : ܡܛܠ ܘܢܦܪܫ ܦܘܩܕܢܐ̈ : ܐܠܐ ܐܢ ܓܒܪܐ ܕܐܫܬܘܬܦ ܒܪܘܚ ܥܡ ܐܠܗܐ .
LiberGrad ܕܠܝܬ ܡܦܪܫܢܐ̈ ܝܘܡܢ ܐܠܐ ܠܡܚܣܢ ܚܕܚܕܢܐ̈ : ܐܠܨܬ ܡܛܠ ܓܡܝܪܝܢܢ ܕܟܬܒܝܢܢ ܠܗܘܢ ܡܢܗܘܢ ܘܠܗܘܢ : ܐܠܐ
LiberGrad ܗܢܐ ܨܒܝܢܗܘܢ ܘܚܐܪܘܬܗܘܢ ܫܘܙܒܘ ܡܢ ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܟܒܫ ܡܛܠ ܘܠܐ ܥܡ ܐܚܝܗܘܢ̈ ܒܢܝ̈ ܐܕܡ : ܐܦܠܐ ܐܢ ܩܛܠܝܢ ܠܗܘܢ :
LiberGrad ܕܒܛܝܠ ܠܗ ܥܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܦܩܕܗ ܡܪܢ : ܕܠܐ ܠܡ ܐܢܫ ܦܠܚ ܡܛܠ ܘܬܢܝܚ ܐܢܘܢ : ܚܕ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡܢ ܕܠܝܬ ܠܗ ܘܠܐ ܦܠܚ :
LiberGrad ܕܠܐ ܐܬܘ ܠܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܢ . ܘܠܐ ܥܒܕܘ ܟܠܗ ܡܛܠ ܓܡܝܪܐ̈ . ܟܐܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܒܘܨܪܐ ܕܡܕܡ ܡܕܡ :
LiberGrad ܗܢܐ ܠܡ ܬܘ ܝܪܬܘ ܡܠܟܘܬܐ . ܕܠܡܐ ܗܟܝܠ ܡܬܓܡܪܘ ܐܬܓܡܪܘ : ܡܛܠ ܕܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܠܝܢ : ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܪܢ : ܕܠܝ ܗܘ ܥܒܕܬܘܢ .
LiberGrad ܕܥܡܝܠܝܢ ܒܨܦܬܐ؟ ܕܠܡܐ ܗܟܝܠ ܡܛܠܡ ܛܠܡ ܠܗܘܢ ܗܘ ܡܛܠ ܕܥܡܝܠܝܢ ܒܐܪܥܢܝܬܐ̈ : ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܡܕܪܟܝܢ ܟܠܗ ܫܪܪܐ
LiberGrad ܕܠܐ ܐܬܦܪܩܘ ܡܢ ܢܟܣܝܗܘܢ̈ ܘܡܢ ܢܫܝܗܘܢ̈ : ܐܠܐ ܡܢܬܐ ܡܛܠ ܗܝ ܗܝ ܡܢܬܐ ܕܓܡܝܪܐ̈ ܠܐ ܝܪܬܝܢ ܟܐܢܐ̈ ܥܒܕܝ̈ ܛܒܬܐ̈ :
LiberGrad ܗܢܐ ܬܘ ܝܪܬܘ ܡܠܟܘܬܐ ܕܥܬܝܕܐ ܠܟܘܢ . ܡܛܠ ܕܓܡܝܪܐ̈ ܡܛܠ ܘܟܪܝܗܐ ܗܘܝܬ ܘܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܗܘܝܬ ܘܐܬܝܬܘܢ ܠܘܬܝ :
LiberGrad ܕܓܡܝܪܐ̈ ܥܩܪܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܘܨܪܝܗܘܢ̈ ܒܚܝܠܐ ܕܡܪܢ : ܒܗܝ ܡܛܠ ܠܘܬܝ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܬܘ ܝܪܬܘ ܡܠܟܘܬܐ ܕܥܬܝܕܐ ܠܟܘܢ .
LiberGrad ܕܢܛܪܘ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܢ ܘܙܟܘ ܠܡܚܫܒܬܗܘܢ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܡܛܠ ܐܥܒܕ ܬܒܥܬܗܘܢ . ܘܗܐ ܗܘܬ ܫܐܠܬܗܘܢ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܗܘܢ̈ :
LiberGrad ܕܢܣܒ ܡܢ ܡܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܝܗܒ ܠܡܢ ܕܠܝܬ ܠܗ : ܫܦܝܪ ܘܝܐܐ : ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ : ܕܟܪܝܗܐ̈ ܘܥܪܛܠܝܐ̈ ܘܐܟܣܢܝܐ̈ :
LiberGrad ܗܢܐ ܡܣܒܥܝܢ ܐܢܫܐ ܕܟܦܢܝܢ ܠܟܐܢܘܬܐ ܘܠܡܐܟܘܠܬܐ ܡܛܠ ܘܢܛܪܝܢ ܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ : ܘܥܒܕܝܢ ܟܠܗ ܨܒܝܢܗ .
LiberGrad ܕܐܝܟ ܕܡܬܐܣܪ ܐܢܫ ܟܕ ܚܝ ܒܨܠܝܒܐ ܓܠܝܐ : ܗܟܢܐ ܡܬܐܣܪ ܟܕ ܡܛܠ ܠܗ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܡܢ ܦܘܠܚܢܗ ܘܡܢ ܟܠܗ ܥܡܠܗ ܘܡܢ ܟܠܗ ܨܦܬܗ .
LiberGrad ܕܫܡܥܘܢ ܘܡܪܝܡ ܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܡܪܢ ܒܪܘܚ : ܘܡܪܬܐ ܡܛܠ ܘܕܡܪܬܐ ܒܗܘ ܙܒܢܐ ܚܕܐ ܗܘܬ : ܘܕܫܡܥܘܢ ܘܕܡܪܝܡ ܚܕܐ .
LiberGrad ܕܣܢܐ ܗܘ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܡܚܝܘܗܝ ܡܐ ܕܡܣܟܠ : ܘܡܚܐ ܠܗ ܠܗܘ ܡܢ ܡܛܠ ܠܗ ܒܝܫܬܐ ܕܢܗܡܐ : ܘܡܚܐ ܠܗ ܐܘ ܛܪܕ ܠܗ : ܢܦܠ ܠܗ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ
LiberGrad ܕܒܥܐ ܡܢ ܡܪܢ ܟܕ ܗܘܬ ܗܘܬ ܕܢܙܕܒܢ ܗܘ ܘܐܢܬܬܗ ܘܒܢܘܗܝ̈ : ܡܛܠ . ܐܫܬܒܩ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܠܗܘ ܚܝܒܐ ܪܒܘ̈ ܟܟܪܝܢ̈ ܕܣܟܠܘܬܗ̈ :
LiberGrad ܕܠܐ ܝܕܥ ܡܕܡ ܘܡܬܕܒܪ ܐܝܟ ܫܒܪܐ̈ . ܐܡܪ ܠܗ ܕܠܐ ܢܥܡܪ ܡܛܠ ܥܡܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܛܠܐ ܗܘ . ܕܠܡܐ ܢܕܒܪܘܢܝܗܝ ܠܨܒܝܢܗܘܢ :