simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܕܒܝܬ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܟܝܢܗ̇ ܕܡܪ ܓܢܝܬܐ . ܡܛܠ . ܠܐ ܗܘܐ ܕܠܡܪ̈ ܓܢܝܬܐ ܒܠܚܘܕ ܦܚܡܐ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܝܟ ܕܒܫܐ ܒܠܚܘܕ ܗܢܝܝܢ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܘܬܢ ܡܕܡ ܕܚܠܐ ܡܢ ܡܛܠ . ܘܬܘܒ ܐܦ ܗܢܝܘܬܗܝܢ ܕܡܠܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܠܕܒܫܐ ܡܦܚܡ . ܠܘ
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ . ܕܐܦ ܥܒ̣ܕܟ ܢܙܕܗܪ ܒܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܗܘ̣ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܠܦܘܡܐ . ܚܠܝܢ̈ ܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܠܝܡܝܢ ܒܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ .
Chrys:ComJohn1 ܫܒܝܚܘܬܐ ܕܟܝܢܗ . ܠܘ ܕܠܐ ܩܪܝܒ ܠܡܕܡ ܕܒܪܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗܘ ܡܢ ܕܘܡܝܐ ܕܒܪܝܬܗ . ܐܡܪ ܬ ܕܝܢ ܕܚܘܠܬܢܐ ܠܝܬ ܠܗ ܠܘܬܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܥܬܝX ܠܡܠܦܘ ܕܗܘ̇ ܡܠܬܐ ܐܝܚܝܕܝܐ ܗܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ . ܠܘ ܕܠܐ ܩܪܝܒ ܠܡܕܡ ܕܒܪܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܡܠܬܐ ܩܪܝܗܝ .
Chrys:ComJohn1 ܐܒ̇ܐ ]ܐܫܟ[ܚ ܠܡܫܬܩ [----]ܥܠ ]ܒ[ܪܐ ܡܫܬܥܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܬܝܠܕ ܒܕܩ ܀ ] 8ܚܙ[ܝܬ ܗܟܝܠ ܕܐܝܟ ܕܩ]ܕܡ[ܬ ܐܡܪܬ ܐܦܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܥܠ̣ܬܐ ܗܕܐ ܕܐܡܪܢܢ ܒܠܚܘܕ ܗܟܢܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܩ̇ܪܐ ܠ]ܗ . ܡܛܠ ܇ ܚܝ̇ܐ ܐܬܩܪܝ . ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܫܪܪܐ ܐܬܟܢܝ . ܠܘ ܕܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܦ ܠܐ ܐܝܬ . ܡܐ ܓܝܪ ܕܫܡ̣ܥܢܢ ܒܪܫܝܬ ܆ ܠܥܠ ܗܘ̣ ܡܣܬܠܩ ܡܛܠ ܆ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܥܠ ܫܘܠܡܐ ܕܡܕܡ ܚܘܪܗ̇ ܬܢܝܚ ܘܬܫ̣ܟܢ .
Chrys:ComJohn1 ܗܠܝܢ ܕܫܡܥܬܘܢ ܘܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܫܡܥܘܢ ¹ ܘܗܝܕܝܢ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܐܡ̇ܪ ܐܝܠܝܢ ܕܚܫܚܢ̈ ܕܬܥܒܕܘܢ .
Chrys:ComJohn1 ܕܠܐ ܡܨ ܝܐ ܢܦܫܐ ܕܟܕ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܗܝ . ܠܐ ܪ̈ ܓܝܓܬܐ ܡܛܠ ܒܪܚܡܬ ܟܣܦܐ . ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܬܠܒܟ ܐܦ ܒܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ .
Chrys:ComJohn1 ܕܡܢܬܐ ܗܕܐ ܕܢܦܫܐ ܗܝ . ܗ̣ܝ ܕܝܢ XX X9ܪ ܓܘܫܡܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܥܕܬܐ ܢܗܪܘ ܓ . ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܗܕܐ ܡܝܬܪܐ .
Chrys:ComJohn1 ܡܚܝܠܘܬܗ ܕܪܥܝܢܢ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕ ܓܕܫܢ̈ ܗܘ̇ܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܫܠܝܐ . X ³ܠܘ ܓܝܪ ܒܟܝܢܗܝܢ ܨ ܒܘܬܗ̈ ܕܥܠܡܐ ܕܠܚܢ ܠܢ ܆ ܐܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܡܗܘܐ ܗܘܐ . ܡܐ ܕܝܢ ܕܫܡܥܬ ܕܐܪܥܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ . ܘ ܓܒܪܐ ܡܛܠ ܩܢ̣ܐ . ܘܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ .
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܐܦ ܒܫܘܪܝܐ ܦܛܪܘܣ ܒܗ ܒܗܢܐ ܐܣܟܡܐ ܒܡܠܬܗ ܐܬܚܫܚ . ܡܛܠ ܒܚܪܬܐ ܕܝܢ ܐܬ ܓܠܝ ܒܡܠܐ̈ ܆ ܘܒܥܒܕܐ̈ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ .
Chrys:ComJohn1 ܕܐܦ ܗܢܐ ܫܪܒܐ ܩܕܡܝܐ ܠܘܬ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܒܫܘܪܝܐ ܦܛܪܘܣ ܒܗ ܒܗܢܐ ܐܣܟܡܐ ܒܡܠܬܗ ܐܬܚܫܚ .
Chrys:ComJohn1 ܐ̇ܝܕܐ ܓܝܪ ܐܠܘ ܒܪܝܐ ܗܘܐ ܗܝ ܗܕܐ ܡܟܣܐ ܗܘܐ ܇ ܘܠܐ ܓ̣X ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܣܥܪ ܗܘܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܥܠ̣ܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܕܡܝܐ ܠܫܬܩܗ̇ ܠܐ ܐܝܬ .
Chrys:ComJohn1 ܕܠܐܚܪܢܐ̈ ܢܫܛܦ̣ܪ . ܐܪܐ ܟܝ ܐܝܬ ܚܫܐ ܕܡܢ ܗܢܐ ܩܫ̣ܐ . ܡܛܠ ܕܒܬܪܗ ܢܬܟܪܟܘܢ . ܕܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܢܫܬܒܚ . ܘܟܠ ܡܕܡ ܣܥ̇ܪ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܦ ܠܐ ܫܘܒܚܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܨ ܒܘܬܐ ܗܕܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܠܐ ܫܘܒܚܐ ܡܛܠ . X16 ܐܠܐ ܣܒܪܝܢ̈ ܕܡܩܒܠܝܢ ܠܗ . ܠܐ ܕܝܢ ܡܩܒܠܝܢ .
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡܒܣܐ ܒܗܘܢ ܙܕ ܩ· ܐܢ ܓܝܪ ܡܐ ܕܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܛܠ ܕܝܢ ܬܐܡܪ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܟܢܝܫܝܢ . ܘܐܟܚܕܐ ܩܝܡܝܢ ܘܡܬܒܩܝܢ .
Chrys:ComJohn1 ܕܥܫܢܐ ܠܗ̇ ܚܣܝܪܘܬ ܪܥܝܢܐ . ܘܐܝܟ ܚܝܘܬܐ̈ ܡܬܕܒܪܝܢ̈ . ܡܛܠ ܝܘܗܝ ܒܟܘܘܢܐ . ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܟܚܕܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܠܐ ܥܓܠ ܡܨܐ .