simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܝܘܬܪܢܐ̈ ܃ ܗ̇ ܂ ܡܬܕܡܪܝܢ ܃ ܡܩܠܣܝܢ ܒܐܦܐ̈ ܥܘܠܐܝܬ ܡܢ ܡܛܠ ܟܬܒܐ ܕܚܢܘܟ ܐܝܬܝܗܝܢ ܝ ܗܘܕܐ ܘܟܕ ܡܬܕܡܪܝܢ ܒܦܪܨܘܦܐ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܒܣܪܢܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܕܒܣܪ ܡܬܪܥܝܢ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܢܦܫܢܝܐ̈ ܩ̇ܪܐ ̈ ܠܗܘܢ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܩ̇ܐܝܢ ܐܙ̣ܠܘ ܃ ܗ̇ ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܟܘܬܗ ܚܣܡܐ̈ ܡܛܠ ܘܦܥܠܐ̈ ܢܟܝ̣ܠܐ̈ ܃ ܕܡܢܗܘܢ ܐܬܝܒܠ ܡܢܝܢܝܐ̈ ܘ̇ܝ ܠܗܘܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܩܛܠܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܩܛܠ ܂ ܘܠܐ ܐܫܪ ܠܡܪܗ ܕܢ̇ܒܥܝܢ ܡܝܐ̈ ܡ̣ܢ ܡܛܠ ܘܣܛܢܐ ܟ̇ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܠܩܒܘܪܬܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܩܒܘ̣ܪܬܐ ܕܡܘܫܐ ܂ ܘܚܙܬܐ ܗܕܐ ܒܥܝܢܐ̈ X ܕܦܓܪܐ ܟܕ ܡܛܠ ܗ̣ܘܐ ܣܩܘܒܠܐܝܬ ܐܟ̇ܠܩܪܨܐ ܠܘܩܒܠ ܡܝܟܐܝܠ ܡܠܐܟܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܦܚܙܘܬܐ ܝ̣ܩܕܘ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܗ̇ܠܝܢ ܗܐ ܡܫܪܬܚܝܢ ܡܛܠ ܐ·ܟ ܕܠܣܕܘܡ ܘܠܥܡܘܪܐ ܃ ܗ̇ܢܘ ܕܐܟܙܢܐ ܕܣܕܘܡܝܐ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܝܬܪܘܬܗ ܘܥܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܩܒܠܢܐ ܕܐܟܣܢܝܐ̈ ܘܕܐܚܝܕ ܡܛܠ ܠܡܛܥܝܢܐ̈ ܫܠܝXܬ ܚܒܝܒܐ ܩ̇ܪܐ ܫܠܝܚܐ ܠܗܢܐ ܓܐܝܘܣ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܡܪܗ ܡܐܝܬ ܟܕ ܚ̣̇ܝ ܂ ܘܐܝܢܐ ܕܥܠ ܗܢܐ ܫ̇ܐܠ ܫܘܒܩܢܐ ܂ Xܝ̇ ܡܛܠ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܣܥܘܪ ܠܚܕ ܡ̣ܢ ܗ̇ܠܝܢ ܚܛܗܐ̈ ܂ ܕܡܘܬܐ ܡܬܩܪܐ ܃
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܝܬܪܘܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܩܘܪܝܐ ܟܬܒ ܠܗ̇ ܐܓܪܬܐ ܕܝܕܥ̣ܘ ܠܫܪܪܐ ܃ ܡܛܠ ܩܫܝܫܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܡ̇ܙ ܝܘܚܢܢ ܂ ܘܣ̇ܒܐ ܡܫܡܗ ܗ̣ܘ ܠܗ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܗ̣ܘ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܚܙܩܐ ܕܫܦܝܪܬܐ̈ ܘܐܠܗܐ ܚܘܒܐ ܡܬܩܪܐ ܡ̣ܢ ܡܛܠ ܢܐܚܒ ܠܚܕܕܐ̈ ܃ ܗ̇ ܂ ܡ̣ܢ ܕܪܝܫ ܡܫ̇ܪܐ ܕܢܡܠܠ ܥܠ ܚܘܒܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܢܪܡܐ ܠܟܣܦܐ ܐܘܟܝܬ ܠܝܘܠܦܢܐ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܐܘܟܝܬ ܒܐܕܢܐ ܡܛܠ ܥܠ ܝܘܠܦܢܐ ܃ · ܐܟܢܐ ܡܐܚܒ ܠܐܠܗܐ ܕܝ̣ܗܒ ܠܗ ܝܕܥܬܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܢ ܡ̣ܢ ܬܐܪܬܢ ܡܬܚܙܝܢܢ ܕܒܣܝܪܝܢܢ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡ̣ܢ ܡܛܠ ܕܝܠܢ ܂ ܗ̇ܢܘ ܘܩܕܡ ܕܢܩܘܡ ܩܕܡܘܗܝ ܒܕܝܢܐ ܢܙܕܕܩ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܫܡܐ ܕܪܘܚܐ ܂ · ܫ̇ܘ̣ܐ ܫܡܐ ܗ̣ܘ ܂ ܘܒܣܓܝܐܘܬ ܙܝܐ̈ ܡܬܢܣܒ ܡܛܠ ܒܥܡܕܐ ܟܕ ܡܕܝܪ ܘܥ̇ܡܪ ܠܐ ܠܟܠ ܪܘܚܐ ܬܗܝܡܢܘܢ ܃ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܢ ܒܪܐ ܠܝܬ ܃ ܐܦܠܐ ܐܒܐ ܂ ܡܢ ܩܛܝܓܘܪܝܐ̈ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܡܛܠ ܟܦܘܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܕܟܦܪ ܠܘܩܕܡ ܒܐܒܐ ܘܡܚܕܐ ܒܒܪܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܛܥܢܘ ܢܝܫܐ ܝ ܕܙܟܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܐܟ̇ܠܩܪܨܐ ܠܐ ܬܚܒܘܢ ܡܛܠ ܂ ܠܚܝܠܬܢܐ̈ ܘܐܝܠܝܢ ܕܙܟܘ ܠܚܫܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܩ̇ܪܐ ܥܠܝܡܐ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܟܠܗ̇ ܕܒܥܠܡܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܒܥܠܡܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܘܠܘܬ ܥܠܡܢܝܐ̈ ܡܛܠ ܠܗ̇ܠܝܢ ܕܒܥܠܡܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܥܘܬܪܐ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܘܫܪܟܐ ܕܚܫܐ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܗ̣ܘ ܐܒܐ ܗ̇ܘ ܝ-X ܪܘܚܢܝܐ ܘܗ̣ܢܘܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܡܬܝܕܥܢܐ̈ ܡܛܠ ܠܘ ܒܝܕܥܬܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܘܢ ܛܠܝܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܒܩܘܡܬܐ ܘܐܦ ܒܕܪܓܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܚܫܘܟܐ ܥܒ̣ܪ ܃ ܗ̇ ܂ ܙܒܢܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ ܘܢܩܡܬܐ ܕܡ̣ܢ ܡܛܠ ܐܝܟ ܢܦܫܟ ܬܘܒ ܦܘܩܕܢܐ ܚܕܬܐ ܟ̇ܬܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܃ ܗ̇ ܂ ܗܫܐ ·
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܚܫܘܟܐ ܣ̇ܡܝ ܃ ܗ̇ ܂ ܐܟ̇ܠܩܪܨܐ ܣܡܝ ܠܥܝܢܐ ܕܬܪܥܝܬܗ ܕܠܐ ܡܛܠ ܕܐܟ̇ܠܩܪܨܐ ܘܒܚܫܘܟܐ ܡܗܠܟ ܃ ܗ̇ ܂ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܒܐܝܬܘܬܗ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗ̣ܘܐ ܐܬܓܠܝ ܒܒܣܪ ܘܐܬܚܙܝ ܠܢ ܡܛܠ ܥܠܘܗܝ ܒܝܘܪܕܢܢ ܘܒܛܘܪܐ ܕܬܒܘܪ ܝ ܗ̇ܘ ܕܚ̣ܙܝܢܢ ܃ ܗ̇ ܂