simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܬܪܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܥ̣ܒܪܘ ܡ̣ܢ ܡܫܝܚܐ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ ܆ ܘܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܘܒܘܣܡܐ ܂ Xܦܢ ܥܘܢܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܠܘ ܬܠܬ ܐܡܪܝܢܢ ܐܠܐ ܝ ܚܕܐ ܆
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܩܝܡܬܐ ܡܛܦܣܝܢ ܃ ܠܝܬ ܠܢ ܕܢܬܕܟܪ ܒܗܘܢ ܚܫܐ̈ ܘܐܘܠܨܢܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪ ܩܪܝܒܐ ܠܥܘܗ̇ܕܢܐ ܕܚܫܐ ܂ ܚܕܒܫܒܐ̈ ܕܝܢ ܃
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܕܐ ܐܬܛܟܣܬ̤ ܟܪܘܙܘܬܐ ܗܕܐ ܕܒܗ̇ ܢܫܬܘܬܦ ܟܠܗ ܓܘܐ ܒܝܕ ܡܛܠ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܝܨ̇ܦܝܢ ܕܝXܠܘܬ ܐ ܘܠܐ ܝܪ ܂ ܥܝܢ ܡܢܐ ܢܨܠܘܢ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܢܐ ܟܕ ܡܢ ܚܕܐ ܩܪܢܐ ܪܫܡܝܢܢ ܘܡܫܚܝܢܢ ܘܡܥܡܕܝܢܢ ܡܛܠ ܘܡܘܠܟܢܐ ܕܠܘܬܗ ܀ ܝ XܝܫX ܪ ܂ ܢܢXܫX XXXܪX ܢܢXܝܫܝX ܀
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܝܫܬܐ̈ ܕܣܒ̇ܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܃ ܓܒܘ ܕܒܥܕܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ܟܐܦܐ ܠܥܡܐ ܡܛܠ ܒܪܡ ܟܕ ܬܒ̣ܥܘ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܢܫܚܠܦܘܢ ܠܗܘܢ ܥܕܢܐ ܠܐܝܡܡܐ ܃