simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Cor [AB] ܒܦܪܨܘܦܗ ܕܡܘܫܐ : ܡܛܠ ܫܘܒܚܐ ܕܦܪܨܘܦܗ ܗܘ
P:Cor [AB] ܥܒܕ ܐܢܐ ܆ ܡܛܠ ܕܐܗܘܐ ܫܘܬܦܐ ܠܣܒܪܬܐ
P:Cor [AB] ܓܝܪ ܐܬܟܬܒܬ ܆ ܡܛܠ ܕܥܠ ܣܒܪܐ ܗܘ
P:Cor [AB] . ܐܠܐ ܡܛܠ ܙܢܝܘܬܐ ܆ ܐܢܫ
P:Cor [AB] ܠܟܘܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܬܕܥܘܢ ܚܘܒܐ ܝܬܝܪܐ
P:Cor [AB] ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܡܪܝ̈ ܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܚܢܢ