simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܗ̇ܝ ܕܐܬܕܡܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܇ ܠܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥ̣ܒܕ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܕܗ̣ܝ ܗ . X ܐ̇ܡܪ ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܪܫܡ
Elia:epLeonḤar ܢܟܦܘܬ ܐܡܪܬ ܗܕܐ ܆ ܠܐ ܬܗܘܐ . ܣܒܪ ܐܢܐ ܓܝܪ ܕܬܡܝܡܐܝܬ ܡܛܠ ܐܝܬܝ ܬܚܘܝܬ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܬܠܬ ܒܚܕܐܐܨܛܢܥ . ܠܘ ܕܝܢ