simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܡܘܕܝܢ ܂ ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܡ̇ܘܕܝܢ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܩܢܘܡܐ̈
Tim1:Epist ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܠܘ ܡܛܠ ܕܥ̇ܡܕܝܢ ܒܫܡܐ ܕܐܒܐ
Tim1:Epist ܘܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܃ ܡܛܠ ܗܢܐ ܙ̇ܕܩ ܠܢ
Tim1:Epist ܘܢܗܝܪܐܝܬ ܡ̇ܒܪܩ ܃ ܡܛܠ ܕܕܟܝܢܢ ܡ̣ܢ ܚܫܐ
Tim1:Epist ܕܢܥܡܕܘܢ ܐܢܘܢ ܐܘ̇ ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܃
Tim1:Epist ܠܗܫܐ ܐܬܒܪܝ ܂ ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܒܣܓܝܐܬ̈ ܐ
Tim1:Epist ܕܥܡܢ ܡܬܚܪܝܢ ܂ ܡܛܠ ܐܪܙܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܃ ܗܕܐ
Tim1:Epist ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܗܟܝܠ ܕܠܘ ܡܛܠ ܝܬ̣ܗ̇ ܡ̇ܢ ܐܬܒܪܝܬ̤
Tim1:Epist ܐܢ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܡܛܠ ܝܬܗ ܟܠ ܚܕ
Tim1:Epist ܚܕ ܐܬܒܪܝ̣ ܘܠܘ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܂
Tim1:Epist ܂ ܢ ܘܠܐ ܡܛܠ ܦܓܪܐ ܐܬܒܪܝܬ̤ ܂
Tim1:Epist ܂ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܕܢ ܡܛܠ ܫܘܡܠܝܐ ܕܚܕ ܒܪܢܫܐ
Tim1:Epist ܘܠܘ ܡܢܗ ܆ ܡܛܠ ܕܒܓܘܗ ܐܬܒܪܬ̤ ܘܠܘ
Tim1:Epist ܡܢܗ ܂ ܝ ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܗ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist ܫܘܢܝܗ̇ ܕܡܢܗ ܂ ܡܛܠ ܝX ܓܝܪ ܠܡ
Tim1:Epist ܠܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܗ̇ܦܟ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܡ ܐܡ̇ܪܝܢ
Tim1:Epist ܐܬܡܠܟ ܢܩܪܒܢ ܆ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܢܗ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܐܬܒܪܝܬ̤ ܃ ܘܠܘ ܡܛܠ ܫܘܡܠܝܐ ܕܟܝܢܐ ܡܕܡ
Tim1:Epist ܘܕܚܝܠܐ̈ ܡܥܒܕ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܝܘܠ ܬܘܕܐ