simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܡ̇ܘܕܝܢ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܃ ܡܛܠ ܗܢܐ ܕܢ̣ܟܦܘܪ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܃ ܥܡܢ ܓܝܪ ܘܐܟܘܬܢ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܫܦܝܪ ܡܘܕܝܢ ܂ ܘܠܘ
Tim1:Epist ܕܥ̇ܡܕܝܢ ܒܫܡܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܃ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܛܠ ܃ ܫܦܝܪ ܓܝܪ ܘܐܟܘܬܢ ܘܥܡܢ ܡ̇ܘܕܝܢ ܒܗܠܝܢ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܠܘ
Tim1:Epist ܗܢܐ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܕܢܪ ܡ ܠܡܥܡܘܕ ܂ ܬܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܒܙܒܢܐ 1 ܂ · ܝ ܂ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܠܘ ܡܛܠ ܕܥ̇ܡܕܝܢ ܒܫܡܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܃
Tim1:Epist ܕܕܟܝܢܢ ܡ̣ܢ ܚܫܐ ܘܡܘܬܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܐ ܃ ܒܚܪܝܝܐ̈ ܕܝܢ ܡܛܠ ܒܟܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܐܠܐ ܒܢ ܡ̇ܢ ܕܟܝܐܝܬ ܘܢܗܝܪܐܝܬ ܡ̇ܒܪܩ ܃
Tim1:Epist ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܃ ܒܬܪ ܕܐܬܥܡܕܘ ܚܕܐ ܙܒܢ ܃ ܒܫܡܐ ܕܐܒܐ ܝܝ ܡܛܠ ܘܕܡܐ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܃ ܐܝܟܢܐ ܟܝ ܡܫܟܚܐ ܕܢܥܡܕܘܢ ܐܢܘܢ ܐܘ̇
Tim1:Epist ܟܝܬ ܕܒܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܃ ܘܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܝ ܒܟܠܗܝܢ ܕܦܘܪܩܢܐ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܡܟܢ̈ ܃ ܕܡܢܗܝܢ ܚܪܝܢܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܐܬܒܪܝ ܂
Tim1:Epist ܐܪܙܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܂ ܙ̇ܕܩ ܡ̇ܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܡܛܠ 2ܟܬܒܐ ܐܠܦ ܘܕܝܠܢ ܐܟܚܕ ܘܕܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܢ ܡܬܚܪܝܢ ܂
Tim1:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܃ ܗܕܐ ܪܢ̈ ܡܛܠ ܟܝܢܐ ܃ ܝܬܝܪܐܝܬ ܂ ܙ X ܂ ܝ- ܐܪܐ ܡܛܠ ܘܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܘܢܦܫܐ ܐܟܚܕܐ ܡܬܬܚܡܝܢ ܒܗܠܝܢ ܃ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ
Tim1:Epist ܝܬ̣ܗ̇ ܡ̇ܢ ܐܬܒܪܝܬ̤ ܦܫܝܛܐܝܬ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܡܠܐܟܐ ܡܕܡ ܐܘ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܢܐܠܦ ܘܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܝX ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܗܟܝܠ ܕܠܘ
Tim1:Epist ܝܬܗ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܐܬܒܪܝ̣ ܘܠܘ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܂ ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܘ ܡܛܠ ܣܪܦܐ ܘܐܢ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܡ̣ܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܐܢ ܐܢܫ ܢܐܡܪ
Tim1:Epist ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܂ ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܘ ܡܛܠ ܝܬܗ̇ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܕ ܂ ܢ ܘܠܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܫܡܝܢܐ̈ ܐܢ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܡܛܠ ܝܬܗ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܐܬܒܪܝ̣ ܘܠܘ
Tim1:Epist ܦܓܪܐ ܐܬܒܪܝܬ̤ ܂ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܕܢ ܡܛܠ ܫܘܡܠܝܐ ܕܚܕ ܒܪܢܫܐ · ܡܛܠ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܂ ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܘ ܡܛܠ ܝܬܗ̇ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܕ ܂ ܢ ܘܠܐ
Tim1:Epist ܫܘܡܠܝܐ ܕܚܕ ܒܪܢܫܐ · ܐܬܒܪܝܘ ܘܐܬܬܩܢܘ ܂ ܘܒܕܓܘ̇ܢ ܘܠܐ ܡܛܠ ܝܬܗ̇ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܕ ܂ ܢ ܘܠܐ ܡܛܠ ܦܓܪܐ ܐܬܒܪܝܬ̤ ܂ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܕܢ
Tim1:Epist ܕܒܓܘܗ ܐܬܒܪܬ̤ ܘܠܘ ܠܒܪ ܡܢܗ ܂ ܝ ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܗ ܡ̇ܢ ܘܥܡܗ ܡܛܠ ܢܒܝܐ ܙܟܪܝܐ ܂ ܒܓܘܗ ܐܡ̇ܪ ܘܠܘ ܠܒܪ ܡܢܗ ܘܠܘ ܥܡܗ ܘܠܘ ܡܢܗ ܆
Tim1:Epist ܗܢܐ ܒܗ ܡ̇ܢ ܘܥܡܗ ܘܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ ܘܟܠ ܣܘܟܠ ܩܢܝܐ ܂ ܡܛܠ ܘܠܘ ܥܡܗ ܘܠܘ ܡܢܗ ܆ ܡܛܠ ܕܒܓܘܗ ܐܬܒܪܬ̤ ܘܠܘ ܠܒܪ ܡܢܗ ܂ ܝ
Tim1:Epist ܝX ܓܝܪ ܠܡ ܕܣܪܝܟܐ ܒܪܚܡܬܗ ܕܦܓܪܐ ܃ ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܝܟ ܐܝܕܐ ܡܛܠ ܐܬܪܟܒ ܦܓܪܗ̇ ܥ̇ܡܪܐ ܂ ܘܐܦ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܫܘܢܝܗ̇ ܕܡܢܗ ܂
Tim1:Epist ܗܢܐ ܠܡ ܐܡ̇ܪܝܢ ܃ ܘܐܦ ܗ̣ܝ ܢܦܫܐ ܒܬܪ ܦܘܪܫܢܐ ܒܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܡܛܠ ܐܬܕܪܫܬ̤ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܦܓܪܐ ܒܬܪ ܫܪܗ ܠܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܗ̇ܦܟ ܂
Tim1:Epist ܗܢܐ ܡܢܗ ܡ̣ܢ ܪܫܐ ܠܘܬ ܨܘܪܬܐ ܕ ܂ ܘܩܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܃ ܘܨܒܐ ܕܠܘܬܢ ܗ̇ܢܝܢ̈ ܕܒܪܫܝܬ ܐܬܡܠܟ ܢܩܪܒܢ ܆
Tim1:Epist ܫܘܡܠܝܐ ܕܟܝܢܐ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ̣ ܂ ܒܡܥܒܕܢܘܬ ܐ ܩ̇ܢܝܐ ܗܘܬ̣ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܂ ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܝ ܡܛܠܬܗ̇ ܒ̇ܠܚܘܕ ܐܬܒܪܝܬ̤ ܃ ܘܠܘ
Tim1:Epist ܕܠܐ ܫܝܘܠ ܬܘܕܐ ܠܟ ܂ ܘܐܦܠܐ ܡܘܬܐ ܢܫܒܚܟ ܐܡ̇ܪ ܢܒܝܐ ܂ ܘܠܐ ܡܛܠ ܫܪܝܐ ܂ ܒܢܦ-ܫܐ ܝ ܕ ܢ ܫܬܩܐ ܕܡܥܒܕܢܘܬ̈ ܐ ܘܕܚܝܠܐ̈ ܡܥܒܕ ܂