simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܬܪܝܢ̈ ܒܬܐܘܪܝܐ ܃ ܡܛܠ ܠܐ ܫܘ̣ܝܘܬ ܐܕܫܐ2
SevAnt:LuqGramm ܆ ܟܕ ܡܫܬ̇ܥܐ ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝ̈
SevAnt:LuqGramm ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܐܝܟܢܐ ܡܛܠ ܬܪܝܢ̈ ܨܦܪܝܐ̈ ܘܨܦܪܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܚܐ ܇ ܘܕܡܐܬ ܡܛܠ ܬܢ ܒܒܣܪ ܇
SevAnt:LuqGramm ܨܦܪܝܐ̈ ܐܬܢ̣ܣܒܘ ܆ ܡܛܠ ܕܟܠ ܚܕ ܚܘܝܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܪܐ ܆ ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܠܒܪܢܫܐ ܘܠ ܐܠܗܐ̣
SevAnt:LuqGramm ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܕܒܗ ܟܠܚܕ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܐ̇ܬܡܨܝܬ ܂ 2 ܡܛܠ ܕܢ ܕܟܬܒܘܢܗ ܕܓܪܡܛܝܩܘܣ
SevAnt:LuqGramm ܐܢܫܝܢ̈ ܣ̇ܒܪ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܠܒܣܪܐ ܡ̇ܝܬܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܡܡܠܠ ܂ ܝ ܡܛܠ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܗܠܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܝ ܕܒܗܢܐ ܟܝܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܇ - ܟܕ ܡܛܠ ܡܫܟܐ ܗ̇ܘ ܥܬܝܩܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܠ ܟܠܗ ܇ ܡܛܠ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܐܡܪܐ ܕܪܫܝܡ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬ ܐ ܕܒܡܫܝܚܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܬܢܣܝܘܣ ܂ ܕܬܡܢ ܡܛܠ ܕܡܬ̣ܚܪ ܢ ܗܘܘ
SevAnt:LuqGramm ܡܫܩܠܘܬܐ ܐܬ̇ܐ ܇ ܡܛܠ ܕܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܢܬܚܝܕ ܇
SevAnt:LuqGramm ܡܘܕܐ ܗܘܐ ܆ ܡܛܠ ܦܣ̇ܩܐ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܂
SevAnt:LuqGramm X X ܘܠܐ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܐܬܠ ܂ ܒܪܡ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬ̣ܓܫܝܢ ܗܘܘ
SevAnt:LuqGramm ܕܟ̣̇ܣܐ ܇ ܟܕ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܓܘܢܐܝܬ ܡܡܠܠ