simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܐ ܕܝܢ̣ ܂ ܡܛܠ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܕܠܦܘܩܕܢܟ ܂
Ps-Dion:ChronZuq Xܡܫܡܫܝܢ ܠܗܘܢ̇ ܂ ܡܛܠ ܣܘܪܚܢܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܬܚ̇ܫܒ ܠܡܣܥܪ ܝ ܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܗ ܂ ܐܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘܘ · ܠܡܥܠ̣ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܚܪܒܐ ܃
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܚܛܗܝܢ̈ ܐܫܬܕܪ ܥܠܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝ ܡܟܘܠܬܗܘܢ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܓ̇ܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܀ ܩܘܕ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܟܕ ܟܒܫܗ̇ ܠܐܡܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܬܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܩܪܒܘܢ ܥܡܗܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܩܛܠܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܪܗܘܡܝܐ̈ ܠܡ̣ܠܟܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܐܢܢܩܐ ܕܢܗܪܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܫ̣ܪܐ 2ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܝ ܕܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܡܬܟܬܫܘ ܃ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܛܠ ܦܘܪܣܝܐ̈ ܘܗܘܝܐ̈ ܘܛܝܝܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘܘ ܘܥ̇ܛܦܝܢ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܚܪܝܦܘܬܗ ܕܫܒܩܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܫ̇ܕܪܝܢܢ ܕܗܒܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐ ܟ ܕܗܦ̣ܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܗܝܢܐ ܠܢܟܝܠܘܬܗܘ̣ܢ̣ ܂ ܡܛܠ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܕܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܕܐ ܕܝܢ ܥܒ̣ܕ ܡܛܠ ܦܛܪܐ ܂ ܕܕܠܡܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܐ ܩܡܘ ܂ ܡܛܠ ܕܥܠ̣ܬ ܗܘܬ ܠܗ̇
Ps-Dion:ChronZuq ܚ̣ܙܐ ܢܛܪܝ̈ ܫܘܪܐ ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܕܩܘܪܫܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܘܐܚܪܢܐ̈ ܫܒܩܘ 1ܡܛܪܬܗܘܢ̣ ܡܛܠ ܕܡܛܪܐ ܢܚ̇ܬ ܗܘܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܫ ܕܟܪܐ ܂ ܡܛܠ ܐܡܝܢܘܬܗܝܢ ܕܟܐܦܐ̈ ܕܕܠܐ