simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܚܕܐ ܐܥܦܐ : ܡܛܠ ܕܠܚܢܐ ܪܚܡ ܗܘܐ
P:Sam [AB] ܥܪܬܗ̇ ܐܦ ܡܪܓܙܘ ܡܛܠ ܕܬܟܪܐ ܠܗ̇ :
P:Sam [AB] ܕܬܟܪܐ ܠܗ̇ : ܡܛܠ ܕܐܚܕ ܡܪܝܐ ܒܐܦܝ̈
P:Sam [AB] ܒܪܬ ܚܛܗܐ : ܡܛܠ ܕܡܢ ܣܘܓܐܐ ܗܘ
P:Sam [AB] ܫܡܗ ܫܡܘܐܝܠ : ܡܛܠ ܕܡܢ ܡܪܝܐ ܫܐܠܬܗ
P:Sam [AB] ܠܐ ܣܠܩܬ : ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ ܠܒܥܠܗ̇ :
P:Sam [AB] ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ : ܡܛܠ ܕܚܕܝܬܢܝ ܒܦܘܪܩܢܟ .
P:Sam [AB] ܐܝܟ ܡܪܝܐ : ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܒܪ ܡܢܟ
P:Sam [AB] ܡܢ ܦܘܡܟܘܢ . ܡܛܠ ܕܕܝܕܥܬܐ ܗܘ ܡܪܝܐ
P:Sam [AB] ܒܚܫܘܟܐ ܢܫܬܬܩܘܢ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܚܝܠܗ
P:Sam [AB] ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܡܛܠ ܕܐܪܓܙܘ ܓܒܪܐ̈ ܩܕܡ
P:Sam [AB] ܠܐ ܒܢܝ̈ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܫܦܝܪ
P:Sam [AB] ܠܩܠܐ ܕܐܒܘܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܨܒܐ ܡܪܝܐ ܕܢܡܝܬ
P:Sam [AB] ܥܡܝ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Sam [AB] ܚܣ ܠܝ : ܡܛܠ ܕܡܝܩܪܢܝ̈ ܐܝܩܪ :
P:Sam [AB] : ܡܠܠ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܫܡܥ ܥܒܕܟ .
P:Sam [AB] : ܡܠܠ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܫܡܥ ܥܒܕܟ .
P:Sam [AB] ܒܗܘܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܝܬ ܠܕܒܝܬ
P:Sam [AB] ܘܕܚܠܘ ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܡܛܠ ܕܐܡܪܝܢ : ܕܐܬܐ
P:Sam [AB] ܘܚܐܪ ܗܘܐ : ܡܛܠ ܕܙܐܥ ܗܘܐ ܠܒܗ