simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs Xܝܩ ddܥܡܠܐ ܐܘ ܡܛܠ ܕܫܝܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܬܟܠܠܝܢ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܗܪܟܐ ܡܛܠ ܥܡܠܝܗܘܢXẌ ܚܠܝܨܐܘܐܓܘܢܝܗܘܢ̈̈ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܬܪܥܝ ܕܢܣܝܡ ܟܟܬܒܐ ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܐ ܕܝܚܝܕܝܐ̈ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ̣ ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܕܣܝ̣ܡ ¹ ܡܐܡܪܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܠܗܐ . Xܢ ܡܛܠ ܕܐܚܪܬܐ ܗܝ ܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܦܘܠܚܢܐ ܕܦܘܩܕܢܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܝܢ X ܕܠܝܚܝܕܝܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܒܙܒܢ ܟܕ ܡܬܬܥܝܩ ܡܛܠ ܥܘܗܕܢܐ ܕܚܛܗܘܗܝ̈ ܘܠܙܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܕܡܐ ܠܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ̣ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ X
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢܢ ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ ܡܛܠ ܣܘܢܩܢܐ̣ ܐܝܟ ܕܗ̣ܢܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܟܝܪܐ̈ ܠܘܬ ܫܟܝܪܬܐ̈ ܡܛܠ ܫܟܝܪܘܬܐ . ܕܠܗܠܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪܢܐ̣̈ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܩ̣ܕܡ ¹²
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܐ ܢܨܒ̇ܐ ܠܒܐ ܡܛܠ ܚܛܝܬܐ ܕܠܘܝܐ ܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܣܦܩܐܝܬ ܒܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܡܛܠ ܚܛܝܬܐ ܕܠܘܝܐ ܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs XX ܕܠܐ ܦܘܪܫ̣ ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܩ̇ܕܡܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܒܝܚܐ̈ ܕܒܫܠܝܐ ܡܬܦܠܚܝܢ ܡܛܠ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܕ ܐܡܪܝܢ : ܡܛܠ ܕܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܡܦܣ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܠܘ ܐܝܟܥܨܬܗܘܢ ܆ ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܦܣܘܩܐ X18
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܠܘ ܐܝܟ ܥܨܬܗ̣ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥ̇ܢܐ ܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܥܨܬܐ ¹³ܕܟܘܢܫ ܗܘܢܐ̣ ܡܛܠ ܒܪܝܪܘܬ ܠܒܗ ܘܦܫܝܛܘܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܝܬ ܠܗ ܡܟܝܟܘܬܐ̣ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܐ̣ܠ ܘܢܦܫܗ