simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܒܥ̣ܐ ܚܦܝܛܐܝܬ ܘܠܐ ¹²ܩ̇ܕܡ ܬܩ̣ܢ ܗ̣ܘ ܠܗ ܕܗܟܢܐ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ̣ ܟܕ ܠܐ ܩ̇ܢܐ ܢܝܚܘܬܐ̣
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ܕܠܐ ܫܐ̣ܠ ¹¹ܘܠܐ ܩ̣ܕܡ ܬܩ̣ܢ ܗ̣ܘ ܠܗ ܠܦܘܩܕܢܐ̈ ܡܛܠ ܘܒܣܝܡܐ ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܫܐܠܝܢ ܡܢܗ ܝܗ̇ܒ ܠܗܘܢ ܫܐܠܬܗܘܢ̈ .
AbbaIs:Ascet ܕܠܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܠܐ ܝܗ̣ܒ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܢ ܨܒܝܢܗ . X ܡܛܠ ܐ̇ܬܐ ܠܩܕܡܘܗܝ ܘܡܬܪܒܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܝX X ܗ̇ܝ ܕܗܘܬ |ܠܘܬܗ̣
AbbaIs:Ascet ܗ̇ܘ ܕܡܨܠܐ ܢܗܘܐ XX ܐܡ̇ܪ : ܕܣܝܡܬܐ ܗ̇ܝ ܕܩ̇ܢܐ ⁷ܕܓܘܐ ܡܛܠ ܘܒܚܕܘܬܐ⁸ ܝX ܢܗܘܘܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܆ ܘܗ̇ܘ ܕܥܒ̇ܕ |ܥܒ̇ܕܐ
AbbaIs:Ascet ܡܟܟܘܬܐ ܆ XX·X⁰ܝXX XX0 ܕܐܒܐ ܐܫܥܝܐ ܡܛܠ ܡܟܝܟܘܬܐ : ܡܛܠ : X 0X⁰ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܥܠ ܡܟܝܟܘܬܐ : XXXX X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ
AbbaIs:Ascet ܕܗ̣ܘ ¹ܢܢܛܪܟ ܡܢ ܫܒܝܬܐ ²ܕܛܡܐܘܬܐ . 8ܐܚܒ ܟܠܗ ܩܘܦܚܐ ܆ ܡܛܠ X ¹ X ܟܣܐ̈ ܬܠܬܐܐܫܬܝ X ²ܡܨܝܬ ܘܡܬܥܨܝܬ dd ܕܬܫܬܐ X ¹ X X
AbbaIs:Ascet ܕܠܐܘܬܐ ܘܡܣܟܢܘܬܐ̣ X¹ ܘܐܟܣܢܝܘܬܐ̣ ܘܫܬܩܐ̣ ²ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܡܢܟ ܒܪܢܫܐ ³ܥܬܝܩܐ ܗ̇ܘ ܕܚ̇ܛܐ . ⁴ XX ܫܪܪ ܢܦܫܟ ܒܗܠܝܢ ܆
AbbaIs:Ascet ܐܝܠܝܢ ܕܫܡ̣ܥ ܘܚܙ̣ ܐ ܨܝܕ ܣܒܐ̈ : ܝ·1XX⁰ܝXX X ܡܛܠ ·ddX ܘܒܐܟܣܢܝܘܬܐ XXXX XX ¹ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ
AbbaIs:Ascet ܐܝܠܝܢ ܕܫܡ̣ܥ ܘܚ̣ܙܐ ܨܝܕ ܣܒܐ̈ . ܩX ܐܚܝ̣̈ ܗܠܝܢ ܕܚ̇ܙܝܬ ܡܛܠ ܕܐܒܐ ܐܫܥܝܐ : XXX--18ܝX 181ܝ XX X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ :
AbbaIs:Ascet ܨܒܘ̣ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܠܗ ܒܝ . ܘܥܢ̣ܐ ܗ̣ܘ ܣܒܐ ܘܐܡ̣ܪ : ²¹ ܡܛܠ ܡܛܠ ܐܢܐ X ܚܫܐ ܇ ܐܢ ܕܝܢ ܐ̇ܬܐ ܐܢܫ ܨܐܕܝ ܐܘ ܟܕ ܐܢܐ ²0ܐܦܘܩ
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܫܬܥܒܕ ܠܟ ܇ ܐܠܐ ܡܫܐܠ ܫܐܠܬܝܗܝ . X . X 4ܟܬܝܒ ܡܛܠ ܡܛܠ ܨܒܘ̣ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܠܗ ܒܝ . ܘܥܢ̣ܐ ܗ̣ܘ ܣܒܐ ܘܐܡ̣ܪ : ²¹
AbbaIs:Ascet ܐܠܗܐ̣ ܘܠܐ ܬܡܠܠܘܢ ܥܡܝ̣ ܕܠܐ ܣܦܝܩ ܐܢܐ ܠܟܘܢ . ܘܟܢ ܫܠ̣ܡ ܡܛܠ ܕܢܫܐܠܘܢܝܗܝ ܡܠܬܐ ܐܚܪܬܐ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ : ܥܒܕܘ ܚܘܒܐ
AbbaIs:Ascet ⁵⁵ܕܠܐ ܒ̇ܥܐ ܗܘ̇ܝܬ ܐܛܪܐ ܠܬܐܪܬܗ . X . XX ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܠܗ : ܥܠ ⁵³ܡܢܐ ܠܐ ܐܪܡ̣ܝܬ ⁵⁴ ܠܗ ܬܝܒܘܬܐ ܇ ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ :
AbbaIs:Ascet ܚܛܗܝ̣ܐܢ̈ ܡܪܝܐ ܢܦܨܝܢܝ ܡܢ ܝܨܝܦܘܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܥܠܡܐ ܡܛܠ ܕܟܬ̣ܒܬ ܠܝ : ܕܬܝܒܘܬܐ |ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܕܐܩܪܒ ¹ ܠܐܠܗܐ
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܝ̇ܨܦ X ²ܕܒܝܕܥܬܐ ܢܦܣܘܩ ²⁷ܐܢܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܡܛܠ ܒܟܠܙܒܢ̣ ܘܠܐ ܡ̇ܨܐ ²⁵ ܕܢܪܕܐ ܠܩܕܡܘܗܝ ܒܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ̣
AbbaIs:Ascet ܗܕܐ ܘ̇ܠܐ ܠܗ̇ ܠܐܢܬܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܢܗܘܐ ¹⁵ܥܠ ܪܝܫܗ̇ ܡܛܠ ܡܛܠ ܠܐ ܓܝܪ ܐܬܒܪܝ ܓܒܪܐ ܡܛܠ ܐܢܬܬܐ̣ ܐܠܐ ܐܢܬܬܐ ܡܛܘܠ ܓܒܪܐ ܇
AbbaIs:Ascet ܟܐܢܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ : ܕܐܢܬܬܐ ܗ̇ܝ ܕܗܘܝܐ ܡܛܠ X ܗܟܝܠ ܥܡ̇ܪ ܒܟ ܡܫܝܚܐ ܆ ܡܝܬܬ ܠܗ̇ ܚܛܝܬܐ̇ ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܚܝܐ
AbbaIs:Ascet ܐܣܟܡܐ ¹² X ܒܩܪܝܒܗ ܇ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܠܝܬ ܠܗ ܥܡ ܐܢܫ ܇ ܠܐ ܡܛܠ ܘܠܐ ⁹ܚ̇ܣܡ ܇ ܠܐ ¹0 ܡܣܬܪܗܒ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܇ ¹¹ܠܐ ܡܨܛܕܐ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܇ ܐܢ ܡܫܠܚܝܢ ܠܗ̣ ܠܐ ܡܬܥܝܩ ܇ ܠܐ ܐ̇ܚܕ ¹⁵ X ܨܒܝܢܐ ܡܛܠ ܠܐ ܗ̇ܘܐ ܡܪܚܐ̣ ܠܐ |ܡܬܚܪܐ ܇ ܠܐ ܡܠܦ ܚܫܢܐܝܬ ܇ ܠܐ X ܝ ܪܢ̇ܐ
AbbaIs:Ascet ¹0ܡܦܘܚܝܬܗ ܕܪܘܚܐ ܕܥܒ̣ܕ ܐܢܘܢ ܛܠܝܐ̇̈ ܟܕ ܛܒ ܠܐ ܡܛܠ : ܛܠܝܐ̣̈ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܡܕܡ ܡܬܐܟܠܢܐ ܇ ܟܕ ܡܥܗܕ XXܢ ܠܗܘܢ