simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܠܗ ܒܢܕܘܝ ܠܟܘܣܪܘ ܡܛܠ ܥܠܠܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬ ܐ̣
ChronMin ܂ ܘܢܚܣܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܛܠ ܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈
ChronMin ܠܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܂ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܥܕ[ܟܝܠ ܗ̣ܘ
ActsMiaphysites ܒܒܝܬܐ ܒ̇ܪܝܐ ܂ ܡܛܠ XX ܕܐܬܒ̇ܢܝܘ ܗܘܘ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܩܪܝܗܝ ܒܕܘܟ ܟܬܒܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܘ ܪܘܚܐ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܫܡܝܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܝܢ ܆ ܒܣܓܝܐܬܐ̈
IšoAdiab:Epist ܐܢܫܝܐ ܣܒ̣ܠ ܐܢܝܢ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܪ̈ ܠܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܡܓܥܠܝܢܢ ܠܟܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܬܪܝܨܐ ܘܚܬܝܬܐ
BarṢal:ComGosp ܕܐܬܩܪܝܬ̇ ܡܕܝܢܬ ܩܘܕܫܐ̈ ܡܛܠ ܕܩܘܕܫܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܡܠܝܐ
MiaphysiteDocs ܗ̣ܝ ܕܒܐܦܣ[ܘܣ 3]ܐܬܟܢ̣ܫܬ ܡܛܠ [ܩܬܪܣXܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܪܫܝܥܐ
BarḤadbš:FoundSch . ܠܛܒܘܬܗ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܥܠܘܠܪܐ ܗܝ :
SevAnt:madHym . ܟܙ ܒ ܡܛܠ ܕܡܢ ܥܠܬ ܚܛܝܬܢ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܘܡܠܟܐ̈ ܡܩܪܒܝܢ ܓܡܘܢܐ̈ ܡܛܠ ܫܡܝ : ܠܐ
SevAnt:CathHom ܗܘܝ ܪܗ̣ܢܝܢ ܐܢܝܢ ܡܛܠ ܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܐܢ̣ܝܢ
BarḤadbš:Acts Xܠܡܟܬܒܢܘܬܐ ܗܕܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܕܠܝܠܐ̈ ܐܢܘܢ
MartOrient . ܕܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܫܒܠܐ̈ . -
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܘܟܕ ܡܬܕܡܪܝܢ ܒܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܃ ܗ̇
BarKoni:Schol ܕܝܢ ܢܛܘܪܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܠܢܛܘܪܬܐ ܕܐܪܥܐ ܐܫܬܕܪܘ
SevAnt:CathHom ܘܒܡܠܐ̈ ܢܐܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܡ̣ܗܬܐ̈ ܘܡܪܒܝܢܝܬܐ̈-
SevAnt:Epist ܩܝܡܗ . ܒܪܡ ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܕܐ̈ ܓܘܢܐ