simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܕܠܥܠܡ ܥܡܢ ܡܟܬܪܢ . [6]ܠܐ ܓܝܪ ܡܩܒܠܢ̈ ܫܘܚܠܦܐ ܠܓܡܪ ܡܛܠ . ܕܢܫܬܘܐ ܠܡ̇ܣܒ ܐܢܝܢ̈ ܘܠܡܬܗܢܝܘ ²⁰ܒܗܝܢ̈ .
Sahd:BookPerf ܕܐܦ ܗܘ ܥܠܡܢ ܬܚܝܬ ܫܘܚܠܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܚܒܠܐ . ܡܢ ܩܛܝܪ ܘܐܦ ܡܛܠ ܫܘܚܠܦܐ ܠܓܡܪ ܛܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܥܬܝܕܢ ܠܢ . ܗܪܟܐ ܓܝܪ
Sahd:BookPerf ܕܥܕ ܩܠܝܠ ܥܬܝܕ ܠܡܐܩܕ Xܝ ܪܘܓܙܗ ܘܛܘܒܝܗܘܢ ܠܟܠ ܡܛܠ . ܘܛܘܒܝܗܘܢ̈ ܠܟܠ ܕܡܚܒܒܝܢ ܠܗ̇· ܕܠܐ ܢܐܒܕܘܢ ܡܢ ܐܘܪܚܗ
Sahd:BookPerf ܕܠܐ ܗܘܐ ܣܘܓܐܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܡܠܦܢ ܚܟܡܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܐܢܫ ܒ̇ܣܐ ܥܠ ܛܠܝܘܬܟ . ܐܢ ܐܢܬ ܬܕܪܫܝܗ̈ ܒܕܚܠܬ ܡܪܢ .
Sahd:BookPerf ܫܡܝ ܚܕ ܒܡܐܐ ܢܩܒܠ . ܘܚܝܐ̈ Xܢ ܕܠܥܠܡ ܢܐܪܬ . ܗܫܐ ܠܡ ܡܛܠ ܐܚܘܬܐ̈ ܐܘ ܐܒܐ ܐܘ ܐܡܐ . ܐܘ ܐܢܬܬܐ ܐܘ ܒܢܝܐ̈ . ܐܘ ܩܘܪܝܐ
Sahd:BookPerf ܣܘܢܩܢܐ ܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܩܕܝܫܐܝܬ ܢ̇ܛܪܝܢ ܆ ܘ̇ܠܝܐܝܬ ܡܛܠ ܕܠܗܠܝܢ ܝܬܝܪܬܐ̈ ܕܚ̇ܩܝܢ ܡܢܗܘܢ : ܘܠܚܝܘܗܝ̈ ܕܟܝܢܐ
Sahd:BookPerf ܕܠܗܕܐ ܗܘ ܐܬܛܦܝܣ ܗܘܐ ܕܠܐ ܢ̇ܩܒܠ ܦܝܣܐ . ⁴ܘܗܘܘ ܠܗ XX ܡܛܠ X ܘܝܪ . ܘܥܐ̈ ³ܐܢ ܩܝ̇ܡܝܢ ܕܢܦܝܣܘܢܝܗܝ̣ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ .
Sahd:BookPerf ܥܛܠܘܬܗ . ⁸ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܐܒ̣ܕܬ ܠܗ̇ ܚܟܡܬܐ . ܡܛܠ XX ܗ̣ܢܘܢX ܝܬܝܪܐ̈ . ܘܐܦ ⁶ܗ̣ܘ ܗܘܐ ܠܗ ⁷ܠܗܘܢ ܢܘܟܪܝܐ̣
Sahd:BookPerf ܕܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܐܒ̣ܕܬ ܠܗ̇ ܚܟܡܬܐ . ܗܘܝܘX ܐܒ̣ܕ ܗܘܐ ܡܛܠ . ܘܐܦ ⁶ܗ̣ܘ ܗܘܐ ܠܗ ⁷ܠܗܘܢ ܢܘܟܪܝܐ̣ ܡܛܠ ܥܛܠܘܬܗ . ⁸ܘܠܘ
Sahd:BookPerf ܡܝܬܪܘܬܐ ܒܥܠܡܐ Xܝ ܗܢܐ ܀ [48]ܡܕܝܢ ܐܦܢ ܢܗܘܐ ܕܡ̇ܚܪܪ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡܐ ܕܟܠܗܝܢ ܝܩܝܪܬܐ̈ ܘܥܡܝܠܬܐ̈ ܇ ܢܩܒܠ ܥܠܝܢ
Sahd:BookPerf ܪܒܘܬ ܕܘܒܪܘܗܝ̈ . X54]ܐܠܐ ܘܡܢܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܥܠ ܥ̣ܒܕܐ̈ ܡܛܠ ܒܡܠܬܗ̣ ܘܡܬܩܒܠ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܕܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ ܡ̇ܬ̇ܪܢܐ
Sahd:BookPerf ܐܝܩܪܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ : ܡ̇ܩܠܗ ܕܝܢ ܘܡ̇ܘܪܒ ܠܚܦܝܛܘܬܐ ܡܛܠ ܠܗ̇ ܠܝܨܝܦܘܬܐ ܕܥܠ ܢܝ̇ܚܐ ܕܒܘܣܡܗ ܕܦܓܪܐ : ܘܐܦ ܟܕ ܬܗܘܐ
Sahd:BookPerf ܡܣܟܢܘܬܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܆ ܣ̇ܓܝ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܢܝܚ ܒܥܢܘܝܘܬܐ . ܡܛܠ ܒܬܪܗ̣ XX ܒܪܓܬܐ ܕܠܐ ܣܒܥܘ . ܘܒܦܓܪܗ ܒܟܠܙܒܢ̣ ܐܠܝܨ
Sahd:BookPerf ܕܡܚܒܠ ܛܥܡܐ ܕܦܪܘܫܘܬܗܘܢ . ܠܐ ܡ̣ܨܝܢ ܠܡ̇ܒܚܪ ܗܢܝܐܘܬ ܡܛܠ ܡܢ ܡܪܝܪܘܬܐ ܕܐܦܣܢܬܝܢ . XX [5]ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܗ̣ܢܘܢ
Sahd:BookPerf ܕܥܡ̣ܛܬ ܥܝܢܐ ܕܝܕܥܬܗܘܢ ܡܢ ܬܢܢܐ ܕܚܫܝ̈ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܇ ܠܐ ܡܛܠ ܠܚܫܘܟܐ ܘܒܝܬ ܫܦܝܪܐ ܠܣܢܝܐ . ܗܟܢܐ XX ܘܐܦ ܗ̣ܢܘܢ .
Sahd:BookPerf ܕܐܠܗܐ̣ ܚܘ̣ܒܐ ܗܘ . ܘܗ̣ܘ ܒܚܘ̣ܒܗ ܡ̣ܙܓ . ܘܬܠܝܬܝܘܬܐ̣ ܡܛܠ ܘܐܬ̣ܚܝܕ̣ ܕܚܕ ܡܟܝܠ ܢܗܘܐ ܒܗ ܒܨܒܝܢܐ ܘܒܚܘ̣ܒܐ . Xܝ
Sahd:BookPerf ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܒܟܝܢܗ̇ ܗܕܐ . ܐܠܐ ܒܚܝܠܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ . ܡܛܠ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܠܝܠܘܢ̈ ܇ ܟܕ ܠܘ ܒܚܝܠܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܐܬܚܝܠ ܇
Sahd:BookPerf ܕܐܙܕܕܩܢ ܗܟܝܠ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܆ ܢܗܘܐ X ܠܢ ܫܠܡܐ ܠܘܬܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܗ̣ܝ . ܝܠ̣ܦ ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ . ܐ̇ܡܪ ܓܝܪ ܗܟܢܐ .
Sahd:BookPerf ܒܨܝܪܘܬ ܡܐܟܘܠܬܗ ܆ ܥܡ ܕܟܝܘܬܐ ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ ܆ ܕܡܬܕܡܪ ܐܢܐ ܡܛܠ ܐܝܟ ܣܘܢܩܢܗ ²⁵ܙܥܘܪܐ ܠܡܣܒ ܡܢܗܝܢ ܀ [60]ܐܚܪܢܐ ܬܘܒ
Sahd:BookPerf ܕܠܘ ܥܠ ܗܕܐ ܣ̣ܝܡ ܠܢ ܢܝܫܐ ܗܫܐ . ܐܠܐ ܕܐܝܟ ܕܠܬܚܘܝܬܐ ܡܛܠ ܘܠܗ ܣܢܝܩܐ ܬܫܥܝܬܗ̇ ܕܒܐܪܝܟܬܐ̈ ܬܬܟ̣ܬܒ . ܚܢܢ ܕܝܢ