simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܙܕܒܢܢܢ ܐܢܐ ܘܥܡܝ ܠܩܛܠܐ : ܘܠܚܪܒܐ : ܘܠܐܒܕܢܐ . ܘܐܠܘ ܡܛܠ ܥܠ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪ : ܬܬܝܗܒ ܢܦܫܝ ܒܫܐܠܬܝ : ܘܥܡܝ ܒܒܥܘܬܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܛܐܒܬܝ ܚܣܕܟܝ ܐܚܪܝܐ ܛܒ ܡܢ ܩܕܡܝܐ : ܕܠܐ ܐܙܠܬܝ ܒܬܪ ܡܛܠ ܬܒܥ ܝܪܬܘܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܒܥܙ . ܒܪܝܟܐ ܐܢܬܝ ܠܐܠܗܐ ܒܪܬܝ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܝܕܗ ܕܡܪܝܐ ܢܦܩܬ ܒܬܪܝ . ܘܐܪܝܡܝ̈ ܬܘܒ ܩܠܗܝܢ ܘܒܟܝ̈ . ܡܛܠ : ܡܛܠ ܕܡܪܬ ܠܝ ܛܒ ܥܠܝܟܝܢ : ܘܠܝ ܡܪܝܪܐ ܝܬܝܪ ܡܢܟܝܢ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܝܠܫܕܝ ܡܪܡܪܢܝ ܛܒ . ܡܠܝܐܝܬ ܓܝܪ ܐܙܠܬ ܡܟܐ : ܘܡܪܝܐ ܡܛܠ ܠܗܝܢ ܠܐ ܬܩܪܝܢܢܝ̈ ܢܥܡܝ : ܐܠܐ ܩܪܝܢܢܝ̈ ܡܪܝܪܬ ܢܦܫܐ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܣܢܐ ܥܘܠܐ . ܘܟܕ ܥܒܪܘ ܥܠ ܐܘܪܚܐ ܕܦܩܕ ܐܢܘܢ : ܡܛܠ . ܘܟܡܐ ܕܠܐ ܚܛܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ ܐܠܗܗܘܢ : ܥܡܗܘܢ ܗܘܝ̈ ܛܒܬܐ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܠܗܗܘܢ ܡܣܝܥ ܠܗܘܢ . ܘܡܢܘ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܝܘܡܢܐ : ܘܐܡܪܬ ܠܢ . ܕܥܡ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܐ ܢܩܪܒ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܠܗܢ ܥܡܢ ܗܘ . ܕܝܗܒ ܚܝܠܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܥܘܫܢܐ ܥܠ ܡܛܠ ܝܗܘܕܝܬ ܠܢܛܘܪܐ̈ ܡܢ ܪܘܚܩܐ . ܦܬܚܘ ܠܝ ܬܪܥܐ̈ : ܦܬܚܘ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܡܪܘ ܠܐ ܕܚܠܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܥܡܐ ܗܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܥܠ ܓܢܒ ܝܡܐ : ܘܥܡܘܪܐ̈ ܕܡܘܐܒ : ܠܡܦܣܩܘܬܗ ܠܐܚܝܘܕ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܡܪܚܘ ܓܒܪܐ̈ ܠܡܚܬ ܥܠܝܢ ܠܩܪܒܐ : ܕܢܐܒܕܘܢ ܠܥܠܡ . ܨܚ ܡܛܠ ܠܒܘܓܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܥܠ ܟܠ ܥܒܝܕܬܗ̈ . ܥܘܠ ܐܥܝܪܝܗܝ ܠܡܪܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܡܪܬ ܕܐܬܝܐ ܐܢܐ ܠܨܠܘܬܐ . ܐܦ ܠܒܘܓܐ ܐܡܪܬ ܐܝܟ ܡܠܐ̈ ܡܛܠ : ܕܬܩܘܡ ܠܒܪ ܡܢ ܩܝܛܘܢܐ : ܠܡܛܪ ܡܦܩܗ̇ ܐܝܟ ܕܒܟܠ ܝܘܡ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܡܪܬ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܗܟܢܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܝܗܒܬ ܪܘܪܒܢܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ . ܘܓܠܘ ܦܘܪܣܝܗ̇ ܠܒܗܬܬܐ . ܘܛܡܐܘ ܡܪܒܥܗ̇ ܠܚܣܕܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢ ܠܐ ܢܨܒܐ ܠܡܥܕܪܘܬܢ ܒܓܘ ܚܡܫܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܗܘ ܫܠܝܛ ܡܛܠ ܬܣܬܟܠܘܢ . ܠܐ ܐܚܝ̈ . ܠܐ ܬܪܓܙܘܢ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢ ܠܐ ܢܩܦܗ̇ : ܬܓܚܟ ܥܠܝܢ . ܘܢܦܩ ܒܘܓܐ ܡܢ ܩܕܡ ܐܠܦܪܢܐ . ܡܛܠ ܕܒܗܬܬܐ ܗܝ ܠܢ ܠܡܫܒܩ ܐܢܬܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ : ܘܠܐ ܢܡܠܠ ܥܡܗ̇ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢ ܢܫܬܠܡ ܚܢܢ : ܐܦ ܟܠܗ̇ ܝܗܘܕܐ ܬܫܬܠܡ . ܘܢܬܒܙܙܘܢ ܡܛܠ ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܐ ܝܕܥܢ ܠܐܠܗ ܠܒܪ ܡܢܗ : ܕܢܗܦܟ ܐܦܘܗܝ̈ ܡܢ ܥܡܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢܐ ܣܐܒܬ ܠܝ ܡܢ ܕܠܡܗܘܐ ܠܓܒܪܐ : ܕܐܡܪ ܕܬܘܒ ܢܗܘܐ ܠܝ ܡܛܠ ܬܘܒ ܢܗܘܘܢ ܠܝ ܒܢܝܐ̈ ܘܐܬܠܟܝܢ ܠܗܘܢ . ܗܦܘܟܝܢ̈ ܒܢܬܝ̈ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢܬ ܐܡܪܬ ܘܗܘܘ . ܘܣܕܪܬ ܐܢܘܢ ܘܐܬܩܝܡܘ . ܘܠܝܬ ܡܢ ܡܛܠ ܢܦܠܚܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܘܠܟ ܬܫܬܥܒܕ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܒܪܝܬܟ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢܬ ܗܘ ܬܒܥ ܝܪܬܘܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܒܥܙ . ܒܪܝܟܐ ܐܢܬܝ ܡܛܠ : ܐܢܐ ܐܢܐ ܪܥܘܬ ܐܡܬܟ : ܐܠܐ ܟܣܐ ܠܐܡܬܟ ܒܟܢܦܐ ܕܡܪܛܘܛܟ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢܬ ܥܒܕܬ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܘܡܨܥܝܬܐ̈ : ܘܐܦ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܠܥܘܕܪܢܗܘܢ . ܐܠܗܝ ܫܡܥܝܢܝ ܐܦ ܠܝ ܕܐܪܡܠܬܐ ܐܢܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢܬܬܐ ܐܢܬܝ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܘܢܫܕܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܡܛܪܐ : ܡܛܠ ܠܡܥܒܪܗ̇ . ܘܗܫܐ ܒܥܝ ܥܠܝܢ : ܟܒܪ ܢܥܢܝܟܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܦ ܥܡܘܪܐ̈ ܕܬܡܢ ܥܒܕܘ ܐܝܟ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ : ܠܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܫܠܝܛ ܠܐܢܫ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܐ ܠܡܩܪܒ . ܘܫܕܪܘ ܐܦ ܠܐܘܪܫܠܡ .