simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܥܢܘܝܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܃ ܘܗܠܝܢ ܡܝܬܪܬ̈ ܐ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܓܒܪܐ ܩܕܝܫܐ ܢܛܘܪܐ ܚܬܝܬܐ ܕܦܘܩܕܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܂ ܒܕܓܘܢ
BarAphton:ActsSev ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘ ܟܕ ܛܝܘܒܬܢܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܆ ܫܢܝ ܡܢ ܡܛܠ ܡܕܝܪܝܢ ܗܘܘ ܆ ܘܐܦ ܡܢܝܚܝܢ ܠܡܠܟܐ ܘܡܚܦܛܝܢ ܠܡܠܟܬܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܫܘܚܠܦܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܡܬܝܕܥ ܕܐܝܬ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܘܒܝܬܝܘܬܐ̣ ܝ ܂ ܘܓܒܝܬܐ ܂ ܘܟܢ ܐܬ ܐܡܪܘ ܗܟܢܐ̣
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܕܐ ܫܡܥܘܢ ܠܘܩܕܡ ܛܥܢܗ ܠܨܠܝܒܐ ܂ ܠܡܚܘܝܘ ܕܚܠܦ ܚܛܝܬܐ ܡܛܠ ܂ ܩܒܥܘ ܬܡܢ ܨܠܝܒܐ ܂ ܘܥܠܘܗܝ ܐܣܩܘܗܝ ܠܝܫܘܥ ܂ ܘܟܒܪ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܠܘ ܡܢܘܬܐ̈ ܡܢܗ ܡܣܝܟܢ ܇ ܘܫܪܟܐ ܕܩܢܘܡܗ ܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܡܛܠ ܦܫܝܛܐ ܘܠܐ ܡܣܝܟܐ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܫܪܝܪܐܝܬ ܟܠܗ̣ ܥܡ ܟܠܗ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܠܟܠ ܝܕܝܥܐ ܂ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܕ ܚܪܘ ܗܪܛܝܩܘ̈ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܂ ܗܠܝܢ ܕܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܂ ܕܒܝܕ ܡܠܬܐ ܢܫܘܕܥ ܠܐ ܐܠܨܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܝܢ ܕܗܘ̣ ܐܦ ܟܕ ܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܂ ܐܠܗܐ ܟܬܪ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ̣ ܡܛܠ ܗܘܐ ܠܐ ܡܕܡ ܂ ܐܝܬ ܝ ܗܘܐ ܟܒܪ ܐܬܪܐ ܕܗܠܝܢ ܢܬܐܡܪܢ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܨ ܒ̣ܐ ܕܢܥܒܕ ܬܡܢ ܬܕܡܘܪܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܓܕܪܝܐ̈ ܂ ܐܟܡ̇ܢ ܡܛܠ ܂ ܫܐܠܬܗ ܟܕ ܥ̣ܠ 1ܒܚܙ ܪܐ̈ ܂ ܒܪܡ ܠܘ ܨܒܝܢܗ ܥܒ̣ܕ ܬܡܢ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComGosp ܕܢܗܘܐ ܪ ܫܝܬܐ ܘܛܘܦܣܐ ܨܠܝ ܂ ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܣܢܝܩ ܗܘܐ ܂ ܗܘ̣ ܡܛܠ ܕܩ̇ܐܡ ܥܠ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܘܩ̇ܪܐ ܝܢ ܠܪܘܚܐ ܂ ܡܕܝܢ
BarṢal:ComGosp ܕܒܗܘܢ ܗܘ̣ܐ ܛܘܦܢܐ ܂ ܘܦܪܥܘܢ ܒܗܘܢ ܐܬܛܒܥ ܂ ܚ̣̇ܘܝ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܒܝܫܬܐ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܫܛܝܐ̈ ܕܒܝܫܐ̈ ܐܢܘܢ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܐܦ ܟܕ ܥܡ̣ܕ ܂ ܚܢܢ ܐܝܬܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܗ ܥܡ̇ܕܝܢܢ ܀ -· ܡܛܠ ܡܬܐܡܪ ܕܐܬܡܫܚ ܂ ܚܢܢ ܐܝܬ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܗ ܡܬܡܫܚܝܢ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܗܘ̣ܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܡܬܢ ܂ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܫܠܝܡܘܢ ܂ ܘܢ̣ܣܒ ܡܛܠ X ܒܪ ܡܬܢ ܒܪ ܝܘܣܦ X ܐܝܟ ܟܝܢܐ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܒܪ ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܗܠܝ
BarṢal:ComGosp ܡܦܘܠܬܗ ܕܣܛܢܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܟܐܦܐ ܡܢ ܪܝܫ ܛܘܪܐ ·ܬܬܦܪ ܂ ܡܛܠ ܂ ܗܝ̇ ܕܒܪܘܚܐ ܕܦܘܡܗ ܐܬܥ̇ܒܕܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܀ XܝX ܂ Xܢ ܂ · ܃ ·
MiaphysiteDocs ܪܚܡܘܗܝ̈ ܝܗ̇ܒ ܚܝܐ̈ ܘܚܘܠܡܢܐ ܂ ܂ ܘܡܛܠ ܬܘܒ ܕܐܡ̣ܪܬ ܠܝ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܒܥܘܗܕܢܐ ܗܢܐ ܥܕܡܐ ܠܡܥܠܝ ܨܘܡܐ ܃ ܟܕ ܐܠܗܐ
MiaphysiteDocs ܕܝܢ ܃ 1ܕܠܘ ܠܙܥܘܪܐ̈ ܡܢ ܐܚܐ̈ ܝܝ ܦܫܝܛܐ̈ ܡܕܠܚܝܢ ܡܛܠ ܠܝ ܘܡܦܝܣ ܐܢܐ ܃ ܟܕ ܥܠ ܣܗܕܘܬܐ ܕܡܢ ܐܢܫ ܠܐ ܣܝܩ ܐܢܐ ܂
MiaphysiteDocs ܝ ܣܟܠܘܬܐ ܐܝ̇ܕܐ ܕܗ̣ܝ ܃ ܢܗܘܐ ܛ ܂ ܪܕ ܠܐܢܫ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܡܛܠ ܐܢܫ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܒܪܫܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܢܦܫܗ
MiaphysiteDocs ܫܡܗܐ̈ ܢܬܟܬܫ ܟܡܐ ܕܠܘܬܗ̇ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܢܝܢ̈ ܐܬܘܬ̈ ܐ ܡܛܠ ܂ ܗ̇ܝ ܕܪܚܝܡܐ ܠܐܢܫ ܠܡܩܪܐ ܐܘ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܃ ܘܠܐ ܓܝܪ ܒܡܕܡ
SevAnt:madHym ܕܬܕܡܪܬܐܝ̈ ܘܬܡܝXܬܐ̈ ܥܒ̣ܕܬ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡ̇ܣܒܪܝܢܢ ܥܠ ܡܛܠ ܬܘܒ ܠܐܝܣܪܐܠ ܡܬܝܕ ܥܢܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܫ̇ܒܚ ܠܫܡܟ X ܩܕ ܫܐ
JnRufus:Pleroph ܕܚܪܡܐ ܐܝܬ ܒܝܢܪܗܘܢẌ ܕܕܡܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ̇X ܕܢܒܝܐ ܐܪܡܝܐ ܡܛܠ . ܡܪܠ ܕܡܪܝܐ ܡܣܟܢܗ̇ . ܡܛܠ ܣܘܓܐܐ Xܪܘܫܥܝܗ̇̈ . X
SevAnt:CathHom ܕܐܝܬ ܗܘ ܐܓܪܐ ܠܒܢܝܟܝ̈ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ . ܛܒܐܝܬ ܓܝܪ ܡܦܫܩܢܐ ܡܛܠ ܡܪܝܐ . ܢ̣̇ܫܠܐ ܩܠܟܝ ܡܢ ܒ̣ܟܝܐ : ܘܥܝܢܝܟܝ̈ ܡܢ ܕܡܥܐ̈ ܆