simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܝܪܒܗ . ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܇ ܘ̇ܝ ܕܗ̇ܘ
JnEph:ActsEastSaints ܘ̣ܘܐ ܆ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩܕܝܡ ܗܘܐ ܠܝܘܡܬܢ̈
JnEph:ActsEastSaints : ܩܡ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡ̇ܛܝ̣ܒ ܘܘܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܕܥܠ̣ܬܐ ܕܘܕܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܢܗܘܢ
JnEph:ActsEastSaints ¹ܣܓܝܐܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܪܓܫ ܗܘܐ
JnEph:ActsEastSaints : ܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܫܡܥܘܘܝ̈ ܕܛܘܒܢܐ ܙܥܘܪܐ
JnEph:ActsEastSaints ܡ̇ܠܝܟܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡ : ܦܣ
JnEph:ActsEastSaints ܘ̣ܘ ܕܝܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܛܘܒܢܐ ܢ̇ .
JnEph:ActsEastSaints ܘܘܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܕܚܠܬܘ
JnEph:ActsEastSaints ܓܕܫ̣ܬ ܇ ܕܥܠ ܡ̇ܢ ܠܡ ܦܬܚ̣ܬ ܦܘܡܟ
JnEph:ActsEastSaints ܘܘܐ ܇ ܢܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦܢ ܢܐܠܦ ܕܐܝܟܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܥܕܡܐ ܕܘ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܢܐܡ̣ܪ ܗܘܐX
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܢ ܐܝܬ ܘܘܐ ܡ̇ܢ ܕܩܪܝܒ ¹²ܘܚ̇ܙܐ ܘܘܐ
JnEph:ActsEastSaints ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ̇ܪ ܆ ܡ̇ܢ ܢܬܠ ܠܢ ܐܚܝ-Ẍ
JnEph:ActsEastSaints ܕܛ-ܘܒܢܐX . ܢܝܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܝܬ·ܘܘܢ̣ ܣܓܝܐܐ̈ .
JnEph:ActsEastSaints ܥܪ ܠܗܘܢ ܘ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ . ܘ
JnEph:ActsEastSaints ܠܝ . ܐܢܐ ܡ̇ܢ . ܠܘ ܠܗܕܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܫܐ ܒܢܝ̣̈ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܙܘܥ̣ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܩܕܡ ܪܓܠܘܝ̈ ܕܘ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܇ ܩܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ܠܗ . ܕܐܢܐ ܡ̇ܢ ܒܪܝ ܕܬܪܚܩ ܡܢܝ