simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܡܥܡܘܕܝܬܐ . ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܡܙܕܩܐ ܒܝܕ ܬܘܕܝܬܐ
SevAnt:LuqJul . ¹0 ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܡܢ ܩܕܝܡ
SevAnt:LuqJul ܢܒܢܐ . ܘܠܐܐܒܗܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܢܘܕܐܐܢܘܢ . ܥܠ
SevAnt:LuqJul ܗ̣ܘܐ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܬܐܠܗ XXXX X
SevAnt:LuqJul . ܐܠܐ ܕܕܡ̇ܐ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܘ ܕܝܠܢ ܚܛܝܐ
SevAnt:LuqJul ܕܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:LuqJul ܗ̣ܘ ¹¹ܠܗ̇ܘ ܕܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ¹²ܕܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܥܬܝܪܐ
SevAnt:LuqJul . ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ⁵ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܡܬܚܒܠܢܐ
SevAnt:LuqJul X ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܣܪܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:LuqJul ܗܟܢܐ ܒܕܓܘܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܚ̣ܙ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ
SevAnt:LuqJul . ܟܕ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ . ⁷ܕܠܐ
SevAnt:LuqJul ܚܒܠܐ ܀ ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܠܡܚܘܝܘ ܪܡܬܚܒܠܢܘܬܐ
SevAnt:LuqJul . ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܘܐ ܒܚܝܠܐ ܠܡܠܬܐ
SevAnt:LuqJul ܠܗܝܟܠܐ ܕ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܗ ܕܐܒܐ
SevAnt:LuqJul ܩܒܠܗ ܠܡܘܬܐ ܐܪܐܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܒܣܪܐ ܠܐ ܡܩܒܠܢܐ
SevAnt:LuqJul ܘܐܡܪܐ . ܕܐܢ ܡ̇ܢ ¹²ܠܐ ܚܒܠܐ ܫܘܪܝܐ
SevAnt:LuqJul ܐܟܘܬܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕ ܠܥܪܝܨܬܐ̈ ܟܝܢܝܬܐ̈
SevAnt:LuqJul ܒܥܡܠܐ̈ ܕܥܢܘܝܘ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܣܝܪ ܡܢ ܡܝܬܪܘܬܐ
SevAnt:LuqJul ܘܩܡ . ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܢܡܘܬ ܚܫܐ ܐܢܫܝܐ
SevAnt:LuqJul ܒܡܘܬܗ . ܐ ܡ̇ܢ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ