simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܗܘܐ ܆ ܒܪܓܠܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܣ̣ܠܩ ܗܘܐ ܠܘܬ
SevAnt:CathHom . ܘܘܕ ܒܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܝܬܝܗܘܢ
SevAnt:CathHom : ܘܐܝܟ ܕܠܪܥ̇ܝܐ ܡ̇ܢ ܢ̣ܩܦܬܗ : ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܝܫܛܐ ܇ ܘܟܐܒܐ ܡ̇ܢ ܕܡܚܘܬܐ ܥ̇ܒܕܝܢ ܇
SevAnt:CathHom ܝܘܠܦܢܐ̈ ܆ ܩܛܝܪܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡܬ̇ܩܒܥܝܢ ܒܢ :
SevAnt:CathHom ܬܪܥܝܬܐ ܆ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܛܒܐܝܬ ܐܬܬ̣ܝܬܝ̇ܬ .
SevAnt:CathHom ܠܗ̇ܝ ܕܡܬ̇ܩܪܒ ܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܐܢܫ̇ ܐܝܟ ܕܠܐܪܥܐ
SevAnt:CathHom ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܪܝܝ ܛ̣ܩܪܐ ܘܪܝܫܐ
SevAnt:CathHom ܕܡܫܝܚܐ . ܕܠܚ̇ܒܠܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܚܛ̣ܝܪܐ
SevAnt:CathHom ܩ̣ܒܘܪܬܐ ܆ ܡܩ̇ܒܠܢܐ ܡ̇ܢ ܆ ܕܒܗ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܝ ܕܠܝܩܘܒܝܢXܝ ܩܣܛܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܕܗܒܐ ܆
SevAnt:CathHom . ܡܛܠܗܕܐ̇ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܫ̣ܬܐܠ ܡܢ ܥܡܐ̇
SevAnt:CathHom ܕܩ̇ܪܝܒܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܝ ܡܠܦܢܘܬܐ ܗ̣ܢܝܢ
SevAnt:CathHom ܐܠܗܝܬܐ ܆ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܝܕܝܥܐ ܆ ܡܝܢ
SevAnt:CathHom : ܘܣܦܝܩܘܬܐ ܐܝܡܡܝܬܐ ܡ̇ܢ ܠܢ ܆ ܐܦ
SevAnt:CathHom ܐ̇ܝܕܐ ܕܟܕ ܡ̣ܝܬܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܐ̣ܚܝܗ̇
SevAnt:CathHom ܇ ܟܕ ܡܚܓܪܐ ܡ̇ܢ ܇ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܘܠܕܗܒܐ : ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܠܓܠܝܦܐ̈ ܘܠܕܚܠܬܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈
SevAnt:CathHom . ܟܠ ܢ̣ܢܫ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܡ̇ܩܒܠ
SevAnt:CathHom ܢܚ̣ܬ XX ܘܒܚܙܬܗ ܡ̇ܢ ܕXܝܐ ܠܒܪܩܐ ܇