simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܢܐܡܪ ܠܗ̇ܢܘܢ
Cyr:ComLuke ܀ ܝ ܦܐܝܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܩܕܝܫܐ̣̈ ܂
Cyr:ComLuke ܢܥܒܕ ܇ ܕܢܩ̇ܪܒ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ ܫܐܠܬܐ̇̈ ܂
Cyr:ComLuke ܥܠܡܐ ܂ ܡܣ̣ܪܗܒ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܐ ܙܥܘܪܝܐܝܬ
Cyr:ComLuke ܓܠܝܐܝܬ̣ ܂ ܕܡܐܝܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܝ ܕܒܨܠܘܬܐ̈ ܡܚܣܪܢܝܬܐ
Cyr:ComLuke ܂ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܢ ܬܟܫܦܬܐ̈ ܐ ܟ
Cyr:ComLuke ܥܙܝܙܬܐ ܂ ܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܚܬܢ̈ ܠܘܬ
Cyr:ComLuke ܚܝ̣ܘ̣ ܂ ܨ̣ܗܝܢ ܡ̇ܢ ܠܫܘܒܩܢܐ Xܝܝ ܂
Cyr:ComLuke ܐܚܝܕܝܢ ܇ ܕܢܗܘܘܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܝܝ ܒܗܠܝܢ
Cyr:ComLuke ܠܗ ܇ ܐܘ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܠܗ ܦܪܗܣܝܐ̇
Cyr:ComLuke ܦܪܘܣ̣ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܬܝܕ ܠܡܗܘܐ ܕܝ̇ܢܐ̣
Cyr:ComLuke ܂ ܝX ܘܒܝ-ܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܐܢ ܢܫܬܘܕܘܢ
Cyr:ComLuke ܬܗܘܐ ܂ ܚܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܝܝ ܓܝܪ ܕܥܠܡܝܐ̣̈
Cyr:ComLuke ܕܪܚܡܢ̈ ܕܡܢ ܝܨܝܦܘܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܠXܬܐ ܢܕܩܩܢ̈ ܐܢܘܢ̇
Cyr:ComLuke ܕܦܓܪܐ̇ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ XX ܡܫܬܐܠܢܐܝܬ
Cyr:ComLuke ܝܘܡ ܂ ܡܣ̣ܒܪܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܟܒܪ ܐܢܫܝܢ̈
Cyr:ComLuke ܒܐܪܥܐ ܂ ܐܬܝ̣ܗܒ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܝX ܠܡܬܪܐܢܘܬ
Cyr:ComLuke ܨܒܝܢܘܗܝ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܠܨܒܝܢܐ̈ ܡܐܪܝܐ̈
Cyr:ComLuke ܐܘܣܦ ܂ ܢ̇ܚܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ ܫܡܝܐ̣
Cyr:ComLuke ܂ ܡܩ̇ܒܠ ܠܢ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ̣ ܂