simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܢܬܒ ܝܚܝܕܐܝܬ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܐܝܢܐ ܕܝܗ̇ܒ ܒܘܩܝܐ ܕܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܘܠܐ ܢܐܚܕܘܢ ܬܪܥܐ̈ ܒܐܦܝ̈ ܐܢܫ ܡܢ ܐܚܐ̈ . X 1ܝܚ . ܠܐ ܐܢܫ
SynWestSyr ܓܠܝܐܝܬ ܢܠܒܘܟ ܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡܛܫܝܐܝܬ ܘܡܚܦܝܐܝܬ . ܐܘ̇ ܡ̇ܢ ܚܠܦܝܗ̇ ܡܥܠ ܨܚܢܐܝܬ ܟܝܬ XX ܘܒܥܝܪܐܝܬ . ܐܘ̇ ܠܗܝ
SynWestSyr ܕܢܩܝܦܘܬܐ ܕܩܢܘܢܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ ܦ̇ܩܕܐ ܀ XX ܛ . ܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ . ܒܫܘܝܘܬܐ ܠܟܠܗ ܩܠܝܪܘܣ ܢܬܦܠܓܢ̈ . ܐܝܟ