simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod 12]ܝ̇ [11ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓ̇ܕܫܠܗܐܡ̇ܕ̇ ܢܚܘܪܠܡ ܒܚܡܪܐ
ComGenExod ܠܡܚܫܒ ܗܪܟܐ . ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܠܨܐ ܗܘܬ·
ComGenExod 25ܐܒܪܗܡ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܒܪܡ ܐܒܐ ܕܥܡܐ
ComGenExod ܠܗܕܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ
ComGenExod ܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܝܘܡܬܐ̈
ComGenExod ܐܚܘܗܝ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܠܘ ܩܝܡܐ ܗܘܬ
ComGenExod ܠܡܬܝܠܕܘ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܡܐ ܗܝ ܕܟܠܗܝܢ
ComGenExod ܟܕ ܥ̣ܨܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܣܝܥܗ
ComGenExod ܩܕܡܝܬ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܬܚܝܬ
ComGenExod ܟܢܥܢܝܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܦܠܫܬܝܐ̈ ܡܢ
ComGenExod ܡܝܬܐ . ܘܐܬ̣ܐ ܡ̇ܢ ܕܐܬܦܠܛ . ܘܚܘܝ
ComGenExod ܕܝܗܘܕܐ ܘܕܬܡܕ̇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗ ܒܙܒܢܐ ܓ̣ܕܫ
ComGenExod ܒܡܘܡܬܐ . ܐܝܟ̈ ܡ̇ܢ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ X
ComGenExod ܒܕܒܪܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗ̇ܢܘܢ ܕܒܩܘܪܝܐ̈ ܘܒܬܐ̈
ComGenExod ܐܡܪܗ̇ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܙܒܢܐ ܕܝܠܗ ܡܬܐܡܪܐ
ComGenExod ܐܣܝܪܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܒܕܡܘܬ
ComGenExod ܕܝܢ ܐܡ̣ܕ̇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ ܣܓܝ
ComGenExod ܕܣܪܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܡܫܟܢܐ̈ ܝܬܒܝܢ ܗܘܘ
ComGenExod . ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܥ̇ܐ ܕܝܬܝܪ ܒܝܬܝܪ
ComGenExod ܠܓܢܒܪܐ̈ ܐܡ̇ܕ̇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܩܪܒܐ ܥܡ ܚܝܠܬܢܐ̈