simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܟܠܗܝܢ ܬܐܘܪܝܬܐ̈ ܘܩܕܡܝܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܝܢ
BarEbr:CandSanc . ܘܬܘܒ ܐܚܪܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܝܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ³ܕܟ̇ܐܒ
BarEbr:CandSanc ܚܕܕܐ̈ . ܘܫܡܫܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܟܝܢܐ ܡܕܡ
BarEbr:CandSanc . ܒܗ̇ܝ ܕܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܚܕ ܪܝܫܐ ܡܬܬܙܝ̣ܥܢܐ
BarEbr:CandSanc . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܕܠܐ ܡܣܝܟܐ̈
BarEbr:CandSanc ܘܓܠܝܙܘܬܐ . ܘܠܓܠܝܙܘܬܐ ܡ̇ܢ ܪܝܫܐ ܣ̣ܡ ܒܗ̇ܝ
BarEbr:CandSanc ܗܘܬ̇ . ܘܒܟܬܒܐ ܡ̇ܢ ܕܛܝܡܐܘܣ ܘ̣ܘ ܦܠܐܛܘܢ
BarEbr:CandSanc ܫܡܝܐ̈ . ¹ܘܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܩ̇ܪܐ ܠܐܠܗܐ .
BarEbr:CandSanc ܘܢܘܗܪܐ . ܘܒܡܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܐܪ ܐܬܥ̣̇ܙܪܪ .
BarEbr:CandSanc . ܒܕ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܝܠܢܐܝܬ ܠܐ ܡܟ̣̇ܘܟܒ
BarEbr:CandSanc ܬܙܝ̣ܥܝܢ . ܘܐܢܫܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܟܪܝܗܝ̈ ܒܬܪܥܝܬ ܒܪܝܐ̈
BarEbr:CandSanc . ¹ܐܠܐ ܒܕܘܟ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܒܪܝܫܝܬ
BarEbr:CandSanc . ܘܠ ܚܘܫܒܐ ܡ̇ܢ ܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܚ̣̇ܬܝܬ
BarEbr:CandSanc ܫXܝܐ̈ ̈ ܥܕܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ¹¹ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ
BarEbr:CandSanc ܘܝܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝ ܒܕܘܟ ܡ̇ܢ ܐܐܪ ܚܝܨ ܐ
BarEbr:CandSanc . ⁴ܕܩܪܝܪܬܐX ܗܝ ܡ̇ܢ ܐܪܥܐ ܘܝܒܝܫܬܐ X
BarEbr:CandSanc ܝXܘܢ̇X . ܒܪܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܪܥܐ ܒܗ̇ܝ
BarEbr:CandSanc ܚX . ܝ̣̇ܡܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܕ ܫ̇ܦܥ
BarEbr:CandSanc . ܘܐܢܫܝܢ ܕܫܡܫܐ ܡ̇ܢ ¹ܡܢ ܡܥܪܒܐ ܠܡܕܢܚܐ
BarEbr:CandSanc ܡܝܐ . ܩܠܝܡܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܐ ܡܫ̣̇ܪܐ ܐܝܟ