simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܡ ܂ ܆ ܬܠܬܝܢ ܕܝܢ ܘܬܡܢܐ̈ ܗ̇ܠܝܢ ܕܦܛܘ[ܠ]ܐܡܐܘܣ ܝ ܡ̇ܢ ܫܢܝܐ̈ ܚܝ̣ܐ ܥܡ ܒܪܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩ̇ܒܠ ܪܝܫܢܘܬ ܐ̣ ܂ ܠܐ ܡܟܝܠ
IšoAdiab:Epist ܟܕ ܣܓܝ ܟܐܡܬ ܡܬܡܟܟܝܢ ܆ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܡܫ̇ܪܝܢ ܗܝ̇ ܡ̇ܢ ܐܟܚܕ ܥܠ ܗܝ̇ ܬܐܪܬܐ ܕܦܪܘܫܐ̈ ܡܬܩ̇ܒܠܝܢ ܂ ܘܠܘܩܕܡ
IšoAdiab:Epist ܥܕܡܐ ܠܠܥܙܪ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܐܝܘܒ ܂ ܒܬܪܬܝܗܝܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܘܗܢܝܐܝܬ ܣܒܘܠ ܒܘܣܡܐ ܕܡ̣ܢ ܡܣܟܢܘܬܐ ܘܟܘܪܗܢܐ̈ ܂ ܒܗܝ̇
BarṢal:ComGosp ܛܘܪܐ ܝ ܡܬ̇ܩܪܐ ܂ ܘܠܘܝܬܢ ܘܡܠܟܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܡܝܐ̈ ܂ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܂ ܘܠܥܠ ܡܢ ܪܒܘܬܗ ܕܝܫܘܥ ܬܪܡܪܡ ܠܗܘ̇ ܣܩܘܒܠܝܐ ܂ ܕܗܘ̇
MiaphysiteDocs ܟܕ ܟ̇ܬܒ ܠܘܬ ܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܘܬܐܘܡܐ ܂ X X ܝ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ ܂ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܣܐܘܪܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܒܦܛܪܝܪܟܐ̈ ܃ ܝܝ ܒܕܘܟ
MiaphysiteDocs ܢܬܠ ܠܪܝܫܢ ܡܝܐ̈ ܝܝ ܂ X ܘܠܥܝܢܝܢ̈ ܡܒܘܥܐ̈ ܕܕܡܥܐ̈ ܡ̇ܢ ܚܢܢ ܐܚܝܢ̈ ܘܕܥܡ ܚܫܐ ܡܙܥܩܝܢ ܚܢܢ ܘܠܐ ܫ̇ܠܝܢ ܚܢܢ ܂
MiaphysiteDocs ܕܝܢ ܕܡܢܢ ܐܘ ܒܝܕܥܬܐ ܕܝܠܢ ܐܬܝܗܒ ܝ ܟܪܛܝܣܐ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ ܡ̇ܢ ܐܘ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܃ ܚܢܢ ܣܟ ܠܐ ܝܕܥ̇ܝܢ ܂ X Xܝ̇ ܚܢܢ ܂ ܐܝܟ
MiaphysiteDocs ܕܢܡܘܣܐ̈ ܐܒܗܝܐ̈ ܃ ܠܒܘܛܠܐ ܕܝܢ ܕܗܪܣܝܣ ܕܣܓܝܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܘܟܐ ܒܥܕܬ ܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬܢ ܐܣܬܥܪ ܃ ܠܘܬ ܫܘܪܪܐ
MiaphysiteDocs ܕܢܟܘܪܝܬܐ̈ ܘܐܟܣܢܝܬܐ̈ ܡܬܪܥܝܢ ܃ ܕܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܡ̇ܢ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܐܠܐ ܐܚܪܬܐ ܘܐܚܪܬܐ ܘܬܘܒ ܐܚܪܬܐ̣ ܂ ܐܝܟ
MiaphysiteDocs ܕܠܟܘܢ ܫܡ̇ܥ ܠܝ ܗܘ ܫ̇ܡܥ ܂ ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܠܟܘܢ ܛܠܡ ܠܝ ܗܘ ܛ ܂ ܡ̇ܢ ܘܡܚܘܐ ܪܒܘܬܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܂ ܐܡ̣ܪ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ ̤ ܗ̇ܘ
MiaphysiteDocs ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܚܠܦܐ ܕܐܘܣܐ ܘܕܩܢܘܡܐ ܂ ܝܝ ܐܝܕܐ ܗܝ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܢܗܪ ܠܢ ܕܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܘܚܟܝܡ ܒܐܠܗܝܬܐ̈ ܒܣܝܠܝܘܣ̣ ܂ ܡܢܐ
MiaphysiteDocs ܡܦܪܝܫܐ ܘܠܐ ܡܒܠܒܠܐܝܬ ܩܢܝܐ ܂ ܒܠܐ ܦܘܠܓܐ ܕܝܢ ܘܒܚܕܐ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܘܝܬ ܒܐܝܬܘܬ ܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ̣ ܂ ܂ -· ܕܒܩܢܘܡܐ̈
MiaphysiteDocs [ܠܘܬ ܂ ܂ ܂ ]ܬ ܂ ܐ 3ܫܠܝܚܝܐ ܃ [ܘܡ]ܬܚܫܒ ܐܢܐ [ܪܒ]ܘܬ ܐ ܡ̇ܢ XXܢܛܝܘܟܝX ܂ ܒXܝܪܢܙ ܝ ܢܢܢ ܝܪܢ ܟܕ ܚܐ̇ܪ ܐܢܐ
SevAnt:CathHom ܟܕ ܐܡ̇ܪ : ܣ̣̇ܟܟ ܐܘ ܟܝܬ ܩܦܘܕ ܠܒ̣ܣܪܐ ܕܝܠܝ ܡܢ ܕܚܠܬܟ : ܡ̇ܢ ܕܡܪܪ̣ܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܠܡܬܬܘܝܢܘܬܐ . ܘܣ̇ܗܕ . ܕܘܝܕ
SevAnt:CathHom ܟܐܦܐ̇̈ ܐܣ̣ܩܘ ܡܢܗ : ܘܛ̣ܥܢܘ ܐܢܝܢ ܥܠ ܟܬܦܬܗܘܢ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܒܪܗ ܕܢܘܢ ܥ̣ܒܪܘ ܝܘܪܕܢܝܢ ܒܪܓܠܐ ܆ ܬܪܬܥܣܪܐ̈
SevAnt:CathHom ܓ̣ܒܠ ܦܓܪܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ܬܘܒ ܠܘܬ ܐܝܘܒ ܗܒܢܐ ܐܡ̇ܪ̈ ܐܘ̇ ܡ̇ܢ ܡ̇ܐܝܬܐ ܆ ܘܡ̣ܩܝܡ ܒܝܢܪ ܬܪܬܝܗܝXܠܒܪܢܫܐ̈ ܟܕ ܡܢ ܛܝܢܐ
BarḤadbš:Acts ܕܡܥܨܐ ܗܘܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܦܣܩܘܦܐ . ܕܠܐ ܬܣܒܪ ܠܟ ܕܥܒܕܐ ܗܘ ܡ̇ܢ ܓܒܐ̈ . ܠܪܗܘܡܝܐ̈ ܘܠܦܪܣܝܐ̈ ܐܟܚܕ . ܘܗܘ ܩܕܝܫܐ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܪܡ̇ܙ̣ ܂ ܕܥ̇ܒܪܐ X ܝ ܠܗ̇ ܟܗܢܘܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܂ ܘܐܠܐ̣ ܡ̇ܢ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܬܘܪܐ ܟܗܢܐ ܂ 2ܝ ܂ ܡܬܝܠ ܗܘܐ ܂ ܫܒܩܗ ܕܝܢ ܐܝܟ
SevAnt:Epist ¹ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ̇ . ܐܥܒܕ ܕܝܢ ܐܦ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܟܝܢܗ ܀ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܚܕܐ ܙܒܢ ܐ̇ ܬܚܝܕ ܆ ܐܟܚܕ ܚܫܝ̣ܒ ܥܡܗ̇ . ܟܕ ܡ̇ܒܝܬܐ ܠܗ
SevAnt:Epist ܡܕܒܪܢܝܬܐ ܡܣܬܟܠܝܢܢ ܠܗ ܇ ܡ . ܢ ܬܪܬܝܢ̈ . ܐܠܗܘܬܐ ܟܝܬ ܡ̇ܢ ܕܝܠܗ ܆ ܐܠܐ ܕܒܢܣܝܒܘܬܐ ܟܠܝܘܗܝ ܠܘ ܣܛܪ ܡܢ ܒܣܪܐ·